Ktl-icon-tai-lieu

Reported speech

Được đăng lên bởi vuongbichhien266
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
REPORTED SPEECH English Grammar

REPORTED SPEECH (CÂU TRỰC TIẾP – CÂU GIÁN TIẾP)
Lời nói trực tiếp là do chính người nói dùng. Khi lời nói này được thuật lại cho người
khác nghe thì lời tường thuật được gọi là lời nói gián tiếp.
Eg: He said “I shall stay home” 

He said that he would stay home.

- Lời nói gián tiếp luôn tận cùng bằng dấu chấm câu.
Cấu trúc chung của câu tường thuật: S + said/ told + that + câu được tường thuật
- Khi muốn chuyển đổi một câu trực tiếp sang câu gián tiếp ta cần phải
 Giữ nguyên động từ tường thuật “say” hoặc đổi “say to” sang “tell” hoặc các động từ tường
thuật khác sao cho phù hợp với câu tường thuật (ask; wonder; require;…)
Eg: They said: “We are teachers.”



They said that they were teachers.

- Say thường dùng ở lời nói trực tiếp. Say to sb không bao giờ được dùng ở lời nói gián tiếp.
- Tell thường dùng ở lời nói gián tiếp thau cho say to và tell được theo sau bởi túc từ. Tell không
bao giờ được dùng ở lời nói trực tiếp.
 Bỏ dấu “ “ thành “that” (that có thể được lược bỏ và bỏ dấu ngoặc kép).
 Chuyển đổi các đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu cho phù hợp với ngữ cảnh trong câu gián
tiếp.
Eg: He said: “We are tired”

 He said that they were tired.

 Phải tuân theo các quy luật về sự hòa hợp các thì của động từ như sau
Direct speech
Simple present (Hiện tại đơn)
Present continuous
Present perfect
Simple past
Past continuous
Present perfect continuous

Reported speech
Past simple
Past continuous
Past perfect
Past perfect
Past perfect continuous
Past perfect continuous

 Phải chuyển đổi các từ chỉ vị trí, nơi chốn và thời gian theo quy luật sau
This  that

Tomorrow  the next day

1|Page

REPORTED SPEECH English Grammar

These  those

the following day

Here

 there

the day after

Now

 then

Ago

 before

Yesterday

 the previous day
the day before

Today  that day

Next week  the following week

Tonight  that night

Last week

 the previous week
the week before

 Các động từ khiếm khuyết được thay đổi theo quy luật
Should  should

Needn’t  didn’t have to

Will  would

Can  could

May  might

Must  had to

 Chú ý: Khi động từ tường thuật (say, tell…) ở thì hiện tại đơn, chúng ta không cần phải thực
hiện theo quy luật sự hòa hợp của động từ như trên.
Eg: He says: “Two and two is four.”
 He says that two and two is four.
I. Dạng câu trực tiếp – gián tiếp ở hiện tại (thường dùng cho viết lại câu)
Nếu các câu hỏi có từ để hỏi thì phải viết lại bằng chính các từ để hỏi đó.
 Cách làm: + Xác định câu ...
REPORTED SPEECH English Grammar
REPORTED SPEECH (CÂU TRỰC TIẾP – CÂU GIÁN TIẾP)
Lời nói trực tiếp là do chính người nói dùng. Khi lời nói này được thuật lại cho người
khác nghe thì lời tường thuật được gọi là lời nói gián tiếp.
Eg: He said “I shall stay home” He said that he would stay home.
- Lời nói gián tiếp luôn tận cùng bằng dấu chấm câu.
Cấu trúc chung của câu tường thuật: S + said/ told + that + câu được tường thuật
- Khi muốn chuyển đổi một câu trực tiếp sang câu gián tiếp ta cần phải
Giữ nguyên động từ tường thuật “sayhoặc đổi “say to” sang “tell” hoặc các động từ tường
thuật khác sao cho phù hợp với câu tường thuật (ask; wonder; require;…)
Eg: They said: “We are teachers.” They said that they were teachers.
- Say thường dùng ở lời nói trực tiếp. Say to sb không bao giờ được dùng ở lời nói gián tiếp.
- Tell thường dùng ở lời nói gián tiếp thau cho say to và tell được theo sau bởi túc từ. Tell không
bao giờ được dùng ở lời nói trực tiếp.
Bỏ dấu “ “ thành “that” (that có thể được lược bỏ và bỏ dấu ngoặc kép).
Chuyển đổi các đại từ nhân xưng nh từ sở hữu cho p hợp với ngữ cảnh trong câu gián
tiếp.
Eg: He said: “We are tired” He said that they were tired.
Phải tuân theo các quy luật về sự hòa hợp các thì của động từ như sau
Direct speech Reported speech
Simple present (Hiện tại đơn) Past simple
Present continuous Past continuous
Present perfect Past perfect
Simple past Past perfect
Past continuous Past perfect continuous
Present perfect continuous Past perfect continuous
Phải chuyển đổi các từ chỉ vị trí, nơi chốn và thời gian theo quy luật sau
This that Tomorrow the next day
1 | P a g e
Reported speech - Trang 2
Reported speech - Người đăng: vuongbichhien266
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Reported speech 9 10 983