Ktl-icon-tai-lieu

Sách tiếng Anh thiếu nhi

Được đăng lên bởi hieu1971990
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 571 lần   |   Lượt tải: 0 lần
FIRST FRIENDS 1
TAPESCRIPT
Track 1: Listen and say:
Tess Baz Adam Pat
Jig
Track 2: Listen and find:
Adam Jig
Baz Tess Pat
Track 3: Listen and say:
Hello! I’m Baz
Bye Jig
Bye Pat
Bye Baz
Track 4: Sing
Hello Pat! How are you?
Hello Jig! I’m fine, thank you.
Hello, Adam! How are you?
Hello, Baz! I’m fine, thank you.
Track 5: Sing
A
Adam
A
Apple
Track 6: Sing
Point to Jig
Point to Pat
Stand up
Sit down
Clap, clap, clap!
Point to Baz
Point to Tess
Stand up
Sit down
Yes, Yes, Yes!
Track 7: Sing
B
Baz
B
Bird
Track 8: Listen
Hello Baz!
Let’s play
Stand up
Point to Jig
Clap for Pat
Clap, clap, clap
Sit down
Wow, oh no. For Pat

Track 9: Listen and say
Window
Chair Table Bin
Board Door Picture
Track 10: Listen and find
Bin
Board Chair Door
Picture
Table Window
Track 11: Listen and say
Hello Baz!
Hello, Mrs
What’s this?
It’s picture
It’s a for you
Thank you Baz.
Track 12: Sing
C
Cat
C
Coat
Track 13: Sing
Count one and two
Count one and two
One for me
Two for you
Count one and two
Count one and two
A door for me
A chair for you
Count one and two
Count one and two
A cat for me
A coat for you.
Track 14: Sing
D
Date
D
Dog
Track 15: Listen
What’s this?
It’s a chair
What’s this?
It’s a door
What’s this?
It’s a Bin
What’s this?
It’s a dog.
Track 16: Listen and say
Balloon
Doll Ball Boat
Teddy bear Robot Car
Track 17: Listen and find
Ball Balloon
Boat

Car
Doll Robot
Teddy bear
Track 18: listen and say
This is my doll
This is your boat, Baz
Here you are
Thank you Tess
This is my teddy bear
Track 19: Sing
E
Egg
E
Elephant
Track 20: Sing
One two three four knock, knock, knock, on the door
Four three two one
Come in! Time for fun
Toys for you
Toys for me
Toys, toys, toys
Count with me!
Track 21: Find and count
Count the dolls
One two three
Count the balloons
One two three four
Count the teddy bears
One two
Count the boats
One two three
Count the robots
One
Count the balls
One two three four
Track 22: Sing
F
Fan
F
Fig
Track 23: Listen
Hello Pat!
Hi, Jig!
This is my balloon
This is my car
Sit down, Jig.
Okay
Ready! Three two one
Bye.

Track 24: Sing
Three two one
Oo, Jig!
Time for fun.
Track 25: Listen and say
Lunch box
Water bottle Book Pencil box
Bag Pencil Rubber
Track 26: Listen and find
Bag Book Luch box
Pencil
Pencil box
Rubber
Water bottle
Track 27: Listen and say
Point to table one, Baz
How many boys?
One two
Two
How many water bottles?
One two three four
Four
How old are you?
One two three four
I’m four
Track 28: Sing
How old are you?
I’m four
How old are you?
I’m fou...
FIRST FRIENDS 1
TAPESCRIPT
Track 1: Listen and say:
Tess Baz Adam Pat Jig
Track 2: Listen and find:
Adam Jig Baz Tess Pat
Track 3: Listen and say:
Hello! I’m Baz
Bye Jig
Bye Pat
Bye Baz
Track 4: Sing
Hello Pat! How are you?
Hello Jig! I’m fine, thank you.
Hello, Adam! How are you?
Hello, Baz! I’m fine, thank you.
Track 5: Sing
A
Adam
A
Apple
Track 6: Sing
Point to Jig
Point to Pat
Stand up
Sit down
Clap, clap, clap!
Point to Baz
Point to Tess
Stand up
Sit down
Yes, Yes, Yes!
Track 7: Sing
B
Baz
B
Bird
Track 8: Listen
Hello Baz!
Let’s play
Stand up
Point to Jig
Clap for Pat
Clap, clap, clap
Sit down
Wow, oh no. For Pat
Sách tiếng Anh thiếu nhi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách tiếng Anh thiếu nhi - Người đăng: hieu1971990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sách tiếng Anh thiếu nhi 9 10 995