Ktl-icon-tai-lieu

Speaking KET

Được đăng lên bởi Thuhuongcandy Vuong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Activity

Yes

No

Sometimes

Do you like playing
basketball?
Do you dislike watching TV?
Do you love eating ice cream?
Do you hate studying?
Do you enjoy swimming?
Do you like drinking milk?
Do you love reading books?
Do you dislike shopping?
Do you enjoy going to school?
Do you like listening to music?
Do you hate eating meat?
Do you love riding a bike?

Key:
Love:
Enjoy:
Like:
Dislike:

Fill in the information about your partner.

Hate:

___________ loves ________________________
_______________________________________
He/She enjoys ___________________________
_______________________________________
He/She likes _____________________________
________________________________________

Activity
Do you like playing football?
Do you love watching TV?

Yes

No

Sometimes

He/She dislikes __________________________
______________________________________
He/She hates ____________________________
_______________________________________

Do you dislike swimming?
Do you hate playing computer
games?
Do you like playing tennis?
Do you enjoy eating popcorn?
Do you hate drinking coffee?
Do you love going to school?
Do you dislike studying?
Do you love shopping?
Do you like having a bath?
Do you enjoy reading comics?

Key:
Love:
Enjoy:
Like:
Dislike:
Hate:

Fill in the information about your partner.
___________ loves ________________________
_______________________________________
He/She enjoys ___________________________
_______________________________________
He/She likes _____________________________
________________________________________
He/She dislikes __________________________
______________________________________
He/She hates ____________________________
_______________________________________

...
Key:
Love:
Enjoy:
Like:
Dislike:
Hate:
Activity Yes No Sometimes
Do you like playing football?
Do you love watching TV?
Activity Yes No Sometimes
Do you like playing
basketball?
Do you dislike watching TV?
Do you love eating ice cream?
Do you hate studying?
Do you enjoy swimming?
Do you like drinking milk?
Do you love reading books?
Do you dislike shopping?
Do you enjoy going to school?
Do you like listening to music?
Do you hate eating meat?
Do you love riding a bike?
Fill in the information about your partner.
___________ loves ________________________
_______________________________________
He/She enjoys ___________________________
_______________________________________
He/She likes _____________________________
________________________________________
He/She dislikes __________________________
______________________________________
He/She hates ____________________________
_______________________________________
Speaking KET - Trang 2
Speaking KET - Người đăng: Thuhuongcandy Vuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Speaking KET 9 10 279