Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn thi Tiếng Anh

Được đăng lên bởi Miêu Ca
Số trang: 258 trang   |   Lượt xem: 2670 lần   |   Lượt tải: 3 lần
THEME 1: PHONETICS
I. THEORY
A. CONSONANTS
C : được phát âm bằng nhiều âm khác nhau: /s/ ; /k/; / /;/t/
C /s/ khi đằng sau nó là E, I, Y:
1

C

cent, cell, city, recycle

C /k/ khi đi sau bất cứ mẫu tự nào trừ E, I, Y:

come; cot; picture

C / / như : official, delicious
C  /t/ như: cello, concerto
G thường được phiên âm là /g /khi nó đi sau bất cứ mẫu tự nào trừ ( E, Y, I )

2

G

G /[dʒ]/ khi sau nó là E, Y, I và tận cùng là “ge” của một từ: village, gym, giant,
gentle ( ngoại lệ g /g / sau get, tiger...)
G trong ng  / /, khi /ng/ đứng cuối 1 từ hoặc một gốc từ  / /tức là
/g /câm : sing, running
Ngoại lệ: Get /get/, Geese /gi:s/, Girl /gə:l/
N thường được phát âm là / n/

3

N

4

Qu

N / / khi nó đứng trước mẫu tự mang âm/ k/,/ g/
uncle, drink, English
thường được phiên âm là /kw/ : quite, quick, require
đôi khi qu  /k/:

quay, antique, liquor, queue

T thường được phiên âm là /t/
5

T

T trước U được phiên âm là /t /
picture, century, hoặc 1 số từ như question, suggestion
T được phiên âm là  / / : notion, potential

6
7

TH

TH thường được phiên âm là  / /
TH thường được phiên âm là  / / they, this ,

GH,PH GH, PH thường được phiên âm là  / f/: cough , phone , photo
F thường được phiên âm là  /f /

8

F
F được phiên âm là  /v / : of

9

CH

CH thường được phiên âm là  /t∫ /: watch, catch, teach,
CH được phiên âm là  / k/ : Christmas, school, chemistry, chorus, monarch, echo,
mechanic, chaos
CH được phiên âm là  / ∫ / :machine, chef, chute, Chicago, mustache ( moustache),
parachute

1

* Quy tắc phát âm /s/ ở dạng động từ ngôi thứ 3 số ít + DT số nhiều +SH cách
s  s nếu tận cùng là các âm k  , t,p, f , 
es  iz hoặc z sau các từ có tận cùng là các âm ks,  , t, 
S

dʒ ,  , z : glasses, washes, Felix's , Gorge's

s  z sau các từ tận cùng bằng các phụ âm còn lại và nguyên âm khác  b,  v,  d,  g,
 l,  m,  n,  , ә ,  ei, eә.
* “Se” ở cuối từ thường được phát âm là / s/ hoặc /z/
• Được phiên âm là / s/ sau :
nurse

mouse

sense,

condense,

promise

purpose

Được phiên âm là / z/ sau :
/ ai/ rise

/ i/ noise

/ :/ vase

NOTES:
* Se: sau các nguyên âm thường được đọc là / s/ hoặc / z/ tùy thuộc vào từng từ cụ thể
/ s/

/z /

/ei /

base

raise

/u: /

loose

lose

/i: /

increase

please

/ :/

horse

cause

* Se / s/ hoặc / z/ còn phụ thuộc vào từ loại
close ( a)

/kl s/

(v ) close

/ kl z/

use (n )

ju: s

(v ) use

/ju: z/

3. ED:
- ED đọc là /id / sau t, d
- ED p...
THEME 1: PHONETICS
I. THEORY
A. CONSONANTS
1 C
C : được phát âm bằng nhiều âm khác nhau: /s/ ; /k/; / /;/t/
C /s/ khi đằng sau nó là E, I, Y: cent, cell, city, recycle
C /k/ khi đi sau bất cứ mẫu tự nào trừ E, I, Y: come; cot; picture
C / / như : official, delicious
C /t/ như: cello, concerto
2 G
G thường được phiên âm là /g /khi nó đi sau bất cứ mẫu tự nào trừ ( E, Y, I )
G /[dʒ]/ khi sau nó là E, Y, I tận cùng là “ge” của một từ: village, gym, giant,
gentle ( ngoại lệ g /g / sau get, tiger...)
G trong ng / /, khi /ng/ đứng cuối 1 từ hoặc một gốc từ / /tức là
/g /câm : sing, running
Ngoại lệ: Get /get/, Geese /gi:s/, Girl /gə:l/
3 N
N thường được phát âm là / n/
N / / khi nó đứng trước mẫu tự mang âm/ k/,/ g/
uncle, drink, English
4 Qu
thường được phiên âm là /kw/ : quite, quick, require
đôi khi qu /k/: quay, antique, liquor, queue
5 T
T thường được phiên âm là /t/
T trước U được phiên âm là /t /
picture, century, hoặc 1 số từ như question, suggestion
T được phiên âm là / / : notion, potential
6 TH
TH thường được phiên âm là / /
TH thường được phiên âm là / / they, this ,
7 GH,PH
GH, PH thường được phiên âm là / f/: cough , phone , photo
8 F
F thường được phiên âm là /f /
F được phiên âm là /v / : of
9 CH
CH thường được phiên âm là /t∫ /: watch, catch, teach,
CH được phiên âm là / k/ : Christmas, school, chemistry, chorus, monarch, echo,
mechanic, chaos
CH được phiên âm là / ∫ / :machine, chef, chute, Chicago, mustache ( moustache),
parachute
1
Tài liệu ôn thi Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn thi Tiếng Anh - Người đăng: Miêu Ca
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
258 Vietnamese
Tài liệu ôn thi Tiếng Anh 9 10 926