Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu ôn thi tôt nghiệp tiếng Anh cực hay

Được đăng lên bởi pham tham
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2738 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIÊP TIẾNG ANH 12 – 2013

-

THPT HIỆP HÒA SỐ 4 – MR TRUONG

Phụ lục
1. Pronunciation.........................................................................

Page
1

2. Tenses ...................................................................................

4

3. Verb form ( Gerund and infinitive).......................................

8

4. Subject – Verb agreement ....................................................

12

5. Reportsd speech ....................................................................

16

6. Passive voice ........................................................................

20

7. Relative clause .....................................................................

24

8. condition sentences ...............................................................

27

9. Prepositions and Articles .......................................................

32

10. Word forms .........................................................................

40

11. Clause and phrases of causes and effects............................

43

12. Clause of purpose ................................................................

47

13. Clause of concession ...........................................................

50

14. Com parisons........................................................................

53

15. Phrasal verbs …………………………………………….

56

16. PRONOUNS (ĐẠI TỪ TRONG TIẾNG ANH).............................
17. (irregular verbs) …………………………………………… ..

59
62

Pronunciation ( phát âm)
Tài liệu lưu hành nội bộ - Tháng 1 /2013

1

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIÊP TIẾNG ANH 12 – 2013

-

THPT HIỆP HÒA SỐ 4 – MR TRUONG

I. Lý thuyết
A. Các âm hữu thanh và vô thanh trong tiếng Anh:
* Hữu thanh /b, d, g, v, ð, z,ʒ,ʤ, m,n, ,l,r,,j,w/ + toàn bộ nguyên âm a,e,o,u,i.
* Vô thanh /p,t,k,f,θ,s,∫,t∫,h/
1. Quy tắc cơ bản của việc phát âm các từ tận cùng với ‘s’:
- ‘s’ được phát âm là /z/ khi theo sau các âm hữu thanh( trừ 3 âm /z, ʒ,ʤ/)
- ‘s’ được phát âm là /s/ khi theo sau các âm vô thanh trừ 3 âm/ s,∫,t∫ /
- ‘s’ được phát âm là / iz/ khi đi sau các âm / z, ʒ,ʤ, s,∫,t∫ /
2. Quy tắc cơ bản của việc phát âm các từ tận cùng với ‘ed’:
- Động từ tận cùng bằng ‘ed’ được phát âm là /d/ khi theo sau các âm hữu thanh ( trừ âm /d/ )
- Động từ tận cùng bằng ‘ed’ được phát âm là /t/ khi theo sau các âm vô thanh ( trừ âm /t/ )
- Động từ tận cùng bằng ‘ed’ được phát âm là /id/ khi theo sau các âm /t, d/
3. PHÁT ÂM (PRONUNCIATION) : CÁCH PHÁT ÂM ...
TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIÊP TIẾNG ANH 12 – 2013 - THPT HIỆP HÒA SỐ 4 – MR TRUONG
Phụ lục
Page
1. Pronunciation......................................................................... 1
2. Tenses ................................................................................... 4
3. Verb form ( Gerund and infinitive)....................................... 8
4. Subject – Verb agreement .................................................... 12
5. Reportsd speech .................................................................... 16
6. Passive voice ........................................................................ 20
7. Relative clause ..................................................................... 24
8. condition sentences ............................................................... 27
9. Prepositions and Articles ....................................................... 32
10. Word forms ......................................................................... 40
11. Clause and phrases of causes and effects............................ 43
12. Clause of purpose ................................................................ 47
13. Clause of concession ........................................................... 50
14. Com parisons........................................................................ 53
15. Phrasal verbs ……………………………………………. 56
16. PRONOUNS (ĐẠI T TRONG TING ANH)............................. 59
17. (irregular verbs) .. 62
Pronunciation ( phát âm)
Tài liệu lưu hành nội bộ - Tháng 1 /2013
1
tài liệu ôn thi tôt nghiệp tiếng Anh cực hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu ôn thi tôt nghiệp tiếng Anh cực hay - Người đăng: pham tham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
tài liệu ôn thi tôt nghiệp tiếng Anh cực hay 9 10 772