Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu ôn thi tốt nghiệp tiếng anh

Được đăng lên bởi ktrinh123
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 3362 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Tài liệu ôn tập phụ đạo và ôn thi tốt nghiệp khối 12

PART 1:

PHONETICS (NGỮ ÂM)

CÁCH PHÁT ÂM "S" CUỐI : trong trường hợp danh từ số nhiều hoặc động từ số ít.
/s /
/ iz /
/z /

- Khi đi sau các phụ âm điếc (voiceless consonants.: /f/, /k/, /p/, /t/ ,//,/h/
Ex: laughs, walks, cups, cats, tenths; books...
- Khi đi sau một phụ âm rít : /z/, /s/, /dz/, /t∫/, /∫/, /z/.
- Hoặc các chữ cái: s, x, z, ch, sh, ce, ge
Ex: washes , kisses , oranges…..
- Không thuộc hai loại trên. Ex: bags , kids , days …

 EXERCISE 1:
1. A. proofs
2. A. sees
3. A. tombs
4. A. books
5. A. cats
6. A. walks
7. A. shoots
8. A. helps
9. A. hours
10. A. beds
11. A. arms
12. A. boxes
13. A. relieves
14. A. dreams
15. A. resources
16. A. carriages
17. A. offers
18. A. miles
19. A. sports

B. books
B. sports
B. lamps
B. floors
B. tapes
B. begins
B. grounds
B. laughs
B. fathers
B. doors
B. suits
B. classes
B. invents
B. heals
B. stages
B. whistles
B. mounts
B. words
B. households

C. points
C. pools
C. brakes
C. combs
C. rides
C. helps
C. concentrates
C. cooks
C. dreams
C. plays
C. chairs
C. potatoes
C. buys
C. kills
C. preserves
C. assures
C. pollens
C. accidents
C. minds

D. days
D. trains
D. invites
D. drums
D. cooks
D. cuts
D. forests
D. finds
D. thinks
D. students
D. boards
D. finishes
D. deals
D. tasks
D. focuses
D. costumes
D. swords
D. names
D. Plays

CÁCH PHÁT ÂM “ –ED” CUỐI : Đây là hình thức Past tense và Past participle:
/t/
/ id /
/d/
Ngoại lệ:

- sau / k, f, p, s, ∫, t∫, h ,/, hoặc chữ p, k, f, th, s, sh, ch
Ex: asked; stopped; laughed...
- sau / t/, /d/ ..
Ex: wanted; decided
- Trừ 2 trường hợp trên
Ex: moved; played;
- Đuôi -ed trong các tính từ sau được phát âm /id/: aged, learned, beloved,
blessed, naked,,...

 EXERCISE 2:
1

Tài liệu ôn tập phụ đạo và ôn thi tốt nghiệp khối 12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

A. worked
A. kissed
A. confused
A. devoted
A. catched
A. agreed
A. measured
A. wounded
A. imprisoned
A. failed
A. invited
A removed
A. looked
A. wanted
A. laughed
A.believed
A.lifted
A. collected
A. walked
A.admired

B. stopped
B. helped
B. faced
B. suggested
B. crashed
B. missed
B. pleased
B. routed
B. pointed
B. reached
B. attended
B. washed
B. laughed
B.parked
B. passed
B. prepared
B. lasted
B. changed
B. entertained
B. looked

C. forced
C. forced
C. cried
C. provided
C. occupied
C. liked
C. distinguished
C. wasted
C. shouted
C. absored
C. celebrated
C. hoped
C. moved
C. stopped
C. suggested
C. involved
C. happened
C. for...
Tài liệu ôn tập phụ đạo và ôn thi tốt nghiệp khối 12
PART 1: PHONETICS (NGỮ ÂM)
CÁCH PHÁT ÂM "S" CUỐI : trong trường hợp danh từ số nhiều hoặc động từ số ít.
/ s /
- Khi đi sau các phụ âm điếc (voiceless consonants.: /f/, /k/, /p/, /t/ ,//,/h/
Ex: laughs, walks, cups, cats, tenths; books...
/ iz /
- Khi đi sau một phụ âm rít : /z/, /s/, /dz/, /t∫/, //, /z/.
- Hoặc các chữ cái: s, x, z, ch, sh, ce, ge
Ex: washes , kisses , oranges…..
/ z /
- Không thuộc hai loại trên. Ex: bags , kids , days …
EXERCISE 1:
1. A. proofs B. books C. points D. days
2. A. sees B. sports C. pools D. trains
3. A. tombs B. lamps C. brakes D. invites
4. A. books B. floors C. combs D. drums
5. A. cats B. tapes C. rides D. cooks
6. A. walks B. begins C. helps D. cuts
7. A. shoots B. grounds C. concentrates D. forests
8. A. helps B. laughs C. cooks D. finds
9. A. hours B. fathers C. dreams D. thinks
10. A. beds B. doors C. plays D. students
11. A. arms B. suits C. chairs D. boards
12. A. boxes B. classes C. potatoes D. finishes
13. A. relieves B. invents C. buys D. deals
14. A. dreams B. heals C. kills D. tasks
15. A. resources B. stages C. preserves D. focuses
16. A. carriages B. whistles C. assures D. costumes
17. A. offers B. mounts C. pollens D. swords
18. A. miles B. words C. accidents D. names
19. A. sports B. households C. minds D. Plays
CÁCH PHÁT ÂM “ –ED” CUỐI : Đây là hình thức Past tense và Past participle:
/ t /
- sau / k, f, p, s, , t∫, h , /, hoặc chữ p, k, f, th, s, sh, ch
Ex: asked; stopped; laughed ...
/ id /
- sau / t/, /d/ ..
Ex: wanted; decided
/ d /
- Trừ 2 trường hợp trên
Ex: moved; played;
Ngoại lệ:
- Đuôi -ed trong các tính từ sau được phát âm /id/: aged, learned, beloved,
blessed, naked,,...
EXERCISE 2:
1
tài liệu ôn thi tốt nghiệp tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu ôn thi tốt nghiệp tiếng anh - Người đăng: ktrinh123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
tài liệu ôn thi tốt nghiệp tiếng anh 9 10 829