Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tiếng Anh B1

Được đăng lên bởi thaygiaotu
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Để giúp các bạn có tư liệu tham khảo, luyện tập và làm quen với với kỳ kiểm tra chứng chỉ B
Tiếng Anh, chúng tôi biên soạn tập tài liệu này. Tài liệu gồm có 6 phần:
I.
II.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

III.

NỘI DUNG YÊU CẦU

IV.

CẤU TRÚC ĐỀ THI

V.

I.

ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC DỰ THI

XẾP LOẠI KẾT QUẢ KIỂM TRA

VI.

NỘI DUNG CÁC CHỦ ĐỀ THI NÓI

VII.

MỘT SỐ ĐỀ THI MẪU

ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC DỰ THI
Nếu bạn là học viên đang theo học tại các trung tâm ngoại ngữ trục thuộc Trung tâm giáo dục

thường xuyên tỉnh Long An thì liên hệ tại văn phòng nhà trường để được hướng dẫn làm thủ tục dự
thi. Nhưng nếu bạn là thí sinh tự do thì đến Trung tâm ngoại ngữ của Trung tâm giáo dục thường
xuyên tỉnh Long An số_____________________để liên hệ nộp hồ sơ và lệ phí dự thi.
* Hồ sơ đăng ký dự kiểm tra gồm:
1. 01 đơn đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ (phụ lục)
2. 01 Bản sao giấy CMND hoặc giấy tùy thân có dán ảnh
3. 02 ảnh 4cm x 6cm ( chụp không quá 6 tháng)
Hồ sơ đăng ký dự kiểm tra phải được đựng trong một bao bì, bên ngoài ghi rõ họ tên, địa chỉ,
điện thoại (nếu có) của người đăng ký dự kiểm tra, danh mục giấy tờ trong hồ sơ.
* Thủ tục đăng ký dự kiểm tra:
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự kiểm tra, lệ phí kiểm tra đúng thời hạn quy định cho trung tâm để
xét duyệt, đưa vào danh sách dự kiểm tra.
II.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Muốn dự kiểm tra Chứng chỉ B Tiếng Anh cần phải có vốn từ vựng và ngữ pháp tương đối khá.

Tài liệu ôn tập có thể là:
1. Hutchinson, T. (1997). Lifelines Pre- intermediate. Oxford University Press.
2. Hartley,B & Viney, H. (1994). Streamlines English (Connections). Oxford University
Press
3. Liz & Soars, J. (2001). American Headway (Book 2). Oxford University Press.
4. Naber, T & Blackwell, A. (2004). Knowhow (Book 2). Oxford University Press.

III.

NỘI DUNG YÊU CẦU

A. NGỮ PHÁP
1.

Tenses (present simple tense, present continuous tense, present perfect tense, present

perfect continuous tense, past simple tense, past continuous tense, past perfect tense, simple
future, be going to)
2.

comparative, superlative, positive (as…as)

3.

Relative Clauses (who, whom, which, that, whose)

4.

Conditional clauses ( type I, II)

5.

Passive voice ( present simple tense, present continuous tense, past simple tense, past

continuous tense, present perfect tense, defective verbs)
6.

Causative form

7.

Reported speech (to/ not to do sth, statements, questions)

8.

V + V-ing/ to V/ Vo

9.

used to/ be used to

10.

so, neither

11.

ed/-ing adjectives

12.

Prepositions ...
LỜI NÓI ĐẦU
Để giúp các bạn có tư liệu tham khảo, luyện tập và làm quen với với kỳ kiểm tra chứng chỉ B
Tiếng Anh, chúng tôi biên soạn tập tài liệu này. Tài liệu gồm có 6 phần:
I. ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC DỰ THI
II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC
III. NỘI DUNG YÊU CẦU
IV. CẤU TRÚC ĐỀ THI
V. XẾP LOẠI KẾT QUẢ KIỂM TRA
VI. NỘI DUNG CÁC CHỦ ĐỀ THI NÓI
VII. MỘT SỐ ĐỀ THI MẪU
I. ĐIỀU KIỆN VÀ THỂ THỨC DỰ THI
Nếu bạn học viên đang theo học tại các trung tâm ngoại ngữ trục thuộc Trung tâm giáo dục
thường xuyên tỉnh Long An thì liên hệ tại văn phòng nhà trường để được hướng dẫn làm thủ tục dự
thi. Nhưng nếu bạn thí sinh tự do thì đến Trung tâm ngoại ngữ của Trung tâm giáo dục thường
xuyên tỉnh Long An số_____________________để liên hệ nộp hồ sơ và lệ phí dự thi.
* Hồ sơ đăng ký dự kiểm tra gồm:
1. 01 đơn đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ (phụ lục)
2. 01 Bản sao giấy CMND hoặc giấy tùy thân có dán ảnh
3. 02 ảnh 4cm x 6cm ( chụp không quá 6 tháng)
Hồ đăng dự kiểm tra phải được đựng trong một bao bì, bên ngoài ghi họ tên, địa chỉ,
điện thoại (nếu có) của người đăng ký dự kiểm tra, danh mục giấy tờ trong hồ sơ.
* Thủ tục đăng ký dự kiểm tra:
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự kiểm tra, lệ phí kiểm tra đúng thời hạn quy định cho trung tâm để
xét duyệt, đưa vào danh sách dự kiểm tra.
II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC
Muốn dự kiểm tra Chứng chỉ B Tiếng Anh cần phải có vốn từ vựng và ngữ pháp tương đối khá.
Tài liệu ôn tập có thể là:
1. Hutchinson, T. (1997). Lifelines Pre- intermediate. Oxford University Press.
2. Hartley,B & Viney, H. (1994). Streamlines English (Connections). Oxford University
Press
3. Liz & Soars, J. (2001). American Headway (Book 2). Oxford University Press.
4. Naber, T & Blackwell, A. (2004). Knowhow (Book 2). Oxford University Press.
Tài liệu tiếng Anh B1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tiếng Anh B1 - Người đăng: thaygiaotu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Tài liệu tiếng Anh B1 9 10 390