Ktl-icon-tai-lieu

Tên các bộ ngành ở VIệt Nam

Được đăng lên bởi anhnguyenbpd1
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.

Ministry of Agriculture & Rural Development

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ Trưởng hiện nay: Cao Đức Phát)
2.

Ministry of Construction

Bộ Xây dựng (Nguyễn Hồng Quân)
3.

Ministry of Culture, Sports & Tourism

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hoàng Tuấn Anh)
4.

Ministry of Education & Training

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Nguyễn Thiện Nhân)
5.

Ministry of Finance

Bộ Tài chính (Vũ Văn Ninh)
6.

Ministry of Foreign Affairs

Bộ Ngoại giao (Phạm Gia Khiêm)
7.

Ministry of Industry & Trade

Bộ Công thương (Vũ Huy Hoàng)
8.

Ministry of Information & Communications

Bộ Thông tin và Truyền thông (Lê Doãn Hợp)
9.

Ministry of Interior

Bộ Nội vụ (Trần Văn Tuấn)
10.

Ministry of Justice

Bộ Tư pháp (Hà Hùng Cường)
11.

Ministry of Labor, War Invalids, & Social Welfare

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Nguyễn Thị Kim Ngân)
12.

Ministry of National Defense

Bộ Quốc phòng (Đại tướng Phùng Quang Thanh)
13.

Ministry of Natural Resources & Environment

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phạm Khôi Nguyên)
14.

Ministry of Planning & Investment

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Võ Hồng Phúc)
15.

Ministry of Public Health

Bộ Y tế (Nguyễn Quốc Triệu)
16.

Ministry of Public Security

Bộ Công an (Lê Hồng Anh)
17.

Ministry of Science & Technology

Bộ Khoa học và Công nghệ (Hoàng Văn Phong)
18.

Ministry of Transport

Bộ Giao thông vận tải (Hồ Nghĩa Dũng)
19.

Government Inspectorate

Thanh tra Chính phủ (Tổng Thanh tra hiện nay: Trần Văn Truyền)
20.

Office of the Government

Văn phòng Chính phủ (Bộ trưởng, Chủ nhiệm hiện nay: Nguyễn Xuân Phúc)
21.

Ethnic Minorities Committe

Ủy ban Dân tộc (Bộ trưởng, Chủ nhiệm hiện nay: Giàng Seo Phử)
Có khi còn được viết: Committee for Ethnic Minorities
22.

State Bank

Ngân hàng Nhà nước (Thống đốc hiện nay: Nguyễn Văn Giàu)

...
 
 !"#$%&'()*+!",
- )
./01$2345/,
6 )78%
9:;7%# <$3 %=,
> ?0%
@"0A * B$2%/,
C D
%E$9F9:,
G DH
B$!B@IJ,
K L0%0
)&M$9F33 ,
N L)
% %O$PJQ3R,
S L
A$%T9:%=,
U V
%&"$3 3W)&X,
 PY7ZL078Z
P[7%&MY .Q$2%<I/,
- 
5\]$*B&^!W5%,
6 ?
%J &X$!BIJ,
> !L
I_B *T&$9`34!a,
C !Y3
b_$25\%,
G !Y8
)$PJ34,
K 8%
Ic )$3 9:!,
N %
@de$34fF,
S @L
%)Eg$%h%(%T9:%O,
-U ij@
9:])Eg$&'7)g(2./!a,
- ?)
kY/$&'7)g(@ 8!l,
);m][&R_()?
-- 8m
/  &^$%\[\(29:@ ,
Tên các bộ ngành ở VIệt Nam - Người đăng: anhnguyenbpd1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tên các bộ ngành ở VIệt Nam 9 10 712