Ktl-icon-tai-lieu

Test : Đề thi toiec : tháng 4 năm 2011 (thời gian làm bài 120 phút)

Được đăng lên bởi phamthanhdatdk
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1269 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Test : Đề thi toiec : tháng 4 năm 2011 (thời gian làm bài 120 phút)
Trung tâm luyện thi toiec: mcnb_02 số 5 lạc Trung- Hai Bà Trưng- Hà Nội 0 deee

LISTENING COMPREHENSION
────────────────────────────────────────────────────

Part I: Picture

[00:03]

Directions: In your test book, you will see a picture. On the compact disc, you will hear four statements.
Choose the statement that most closely matches the picture and fill in the corresponding oval on your
answer sheet.
1. Look at the picture marked number 1 in your test book.

2. Look at the picture marked number 2 in your test book.

[00:42]

.√

3. Look at the picture marked number 3 in your test book.

[01:05]

4. Look at the picture marked number 4 in your test book.

[01:30]

5. Look at the picture marked number 5 in your test book.

[01:52]

6. Look at the picture marked number 6 in your test book.

[02:14]

7. Look at the picture marked number 7 in your test book.

[02:37]

8. Look at the picture marked number 8 in your test book.

[03:01]

.

9. Look at the picture marked number 9 in your test book.

[03:23]

10. Look at the picture marked number 10 in your test book.

[03:44]

11. Look at the picture marked number 11 in your test book.

[04:06]

12. Look at the picture marked number 12 in your test book.

[04:30]

13. Look at the picture marked number 13 in your test book.

[04:53]

14. Look at the picture marked number 14 in your test book.

[05:16]

15. Look at the picture marked number 15 in your test book.

[05:40]

.

16. Look at the picture marked number 16 in your test book.

[06:04]

.

17. Look at the picture marked number 17 in your test book.

[06:26]

18. Look at the picture marked number 18 in your test book.

[06:49]

.

19. Look at the picture marked number 19 in your test book.

[07:14]

20. Look at the picture marked number 20 in your test book.

[07:39]

Part II: Question-Response

[08:01]

Directions: On the compact disc, you will hear a question and three possible answers. Choose the answer
that most closely answers the question ( 21-50) and fill in the corresponding oval on your answer sheet.

Part III: Short Conversations

[16:29]

Directions: On the compact disc, you will hear a short converstation. In your test book, you will see a
question and four possible answers. Choose the best answer to the question and fill in the corresponding
oval on your answer sheet.
51.Why can't they go after work?
(A) It's dark. √
(B) It's in the park.
(C) It's going to rain.
(D) They d...
Test : Đề thi toiec : tháng 4 năm 2011 (thời gian làm bài 120 phút)
Trung tâm luyện thi toiec: mcnb_02 số 5 lạc Trung- Hai Bà Trưng- Hà Nội 0 deee
LISTENING COMPREHENSION
────────────────────────────────────────────────────
Part I: Picture [00:03]
Directions: In your test book, you will see a picture. On the compact disc, you will hear four statements.
Choose the statement that most closely matches the picture and fill in the corresponding oval on your
answer sheet.
1. Look at the picture marked number 1 in your test book.
2. Look at the picture marked number 2 in your test book. [00:42]
. √
3. Look at the picture marked number 3 in your test book. [01:05]
Test : Đề thi toiec : tháng 4 năm 2011 (thời gian làm bài 120 phút) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Test : Đề thi toiec : tháng 4 năm 2011 (thời gian làm bài 120 phút) - Người đăng: phamthanhdatdk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Test : Đề thi toiec : tháng 4 năm 2011 (thời gian làm bài 120 phút) 9 10 1