Ktl-icon-tai-lieu

Test English 5

Được đăng lên bởi Hoàng Tuấn Duy
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 872 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Test English 5

Kim Son Department of Education
T1
Kim Tan Primary School

Time :35 mins

===@===

===***===

Full name: ……………………………………………
Class
: ………………………….
Bµi 1: Khoanh trßn vµo tõ cã c¸ch ph¸t ©m ë phÇn g¹ch ch©n kh¸c víi tõ cßn l¹i
1. A. windy
B. sunny
C. sky *
D. rainy
2. A. weather
B. cream*
C. health
D. headache
3. A. mouth
B. cloud
C. about
D. your.*
4. A. cold*
B. hot
C. sore
D. body
5. A. headache
B. toothache
C. watch
D. earache*
Bµi 2: Chän mét tõ ®óng trong ngoÆc ®Ó hoµn thµnh c©u
1. What’ s the weather like IN Hanoi today
( in, on, at.)
2. It IS. rainy in Thai Binh yesterday

( is, are, was)

3. What ARE the people like ?

(is, are, was ).

4. There are some pictures ON the wall
( in, on, at )
5. The food is GOOD .
( good, sunny, windy)
6. In summer, it is usually HOT.
( warm, cold, hot)
Bµi 3:KÕt hîp 1 c©u hái ë cét A víi 1 c©u tr¶ lêi ë cét B cho phï hîp
A
1. When do you begin the new
school year?
2. What do you usually do in
summer holiday?
3. When do you have Tet
holidays?
4. Why don’t you like the
winter?

B
a. In spring

PhÇn tr¶ lêi
1--C

b. Because it is usually cold,
2--D
sometimes very cold
c. In autumn

3--A

d. I usually go swimming or
4--B
fishing

Bµi 4: Mçi c©u sau cã 1 lçi sai, em h·y g¹ch ch©n lçi sai vµ söa l¹i cho ®óng
1. What’s the matter to you?
WHAT’S THE MATTER WITH YOU?.
2. Last weekend, I am at my friend’s birthday party.
LAST WEEKEND, I WAS AT MY FRIEND’S BIRTHDAY PARTY.
3. She watchs T.V every day.
SHE WATCHES TV EVERY DAY
4. There is some books on the table
THERE ARE SOME BOOKS ON THE TABLE
5. Elephants are biger than monkeys
ELEPHANTS ARE BIGGER THAN MONKEY
Bµi 5 :S¾p xÕp l¹i c¸c tõ, côm tõ ®· cho thµnh c©u hoµn chØnh

1. nice / swimming / the / for / sea / is
SEA IS NICE FOR SWIMMING
having / in / I’m / Vung Tau / holiday / a.
I’M HAVING A HOLIDAY IN VUNG TAU.
2. drink / some/ lemon juice / should / honey/ you/ and.
YOU SHOULD DRINK SOME LEMON JUICE AND HONEY
3. yesterday / you / at / did / home / stay /?/
DID YOU STAY AT HOME YESYERDAY?
Bµi 6: §äc ®o¹n v¨n sau råi tr¶ lêi c©u hái
I’m having a wonderful time in Quang Ninh. The beach is nice. The hotels
look beautiful and the seafood is excellent. The weather is lovely, so I go swimming
most of the time. Yesterday I met a pretty girl from Thai Binh. She was very
friendly.
1. Where is Peter ?
HE IS IN QUANG NINH
2. What is the seafood like ?
THE SEAFOOD IS EXLLENT.
3. Why does he go swimming most of the time ?
BECAUSE THE WEATHER IS LOVELY.
4. Did he meet a pret...
Kim Son Department of Education Test English 5
T1
Kim Tan Primary School Time :35 mins
===@=== ===***===
Full name: ……………………………………………
Class : ………………………….
Bµi 1: Khoanh trßn vµo tõ cã c¸ch ph¸t ©m ë phÇn g¹ch ch©n kh¸c víi tõ cßn l¹i
1. A. windy B. sunny C. sky * D. rainy
2. A. weather B. cream* C. health D. headache
3. A. mouth B. cloud C. about D. your.*
4. A. cold* B. hot C. sore D. body
5. A. headache B. toothache C. watch D. earache*
Bµi 2: Chän mét tõ ®óng trong ngoÆc ®Ó hoµn thµnh c©u
1. What’ s the weather like IN Hanoi today ( in, on, at.)
2. It IS. rainy in Thai Binh yesterday ( is, are, was)
3. What ARE the people like ? (is, are, was ).
4. There are some pictures ON the wall ( in, on, at )
5. The food is GOOD . ( good, sunny, windy)
6. In summer, it is usually HOT. ( warm, cold, hot)
Bµi 3:KÕt hîp 1 c©u hái ë cét A víi 1 c©u tr¶ lêi ë cét B cho phï hîp
A B PhÇn tr¶ lêi
1. When do you begin the new
school year?
a. In spring 1--C
2. What do you usually do in
summer holiday?
b. Because it is usually cold,
sometimes very cold
2--D
3. When do you have Tet
holidays?
c. In autumn 3--A
4. Why don’t you like the
winter?
d. I usually go swimming or
fishing
4--B
Bµi 4: Mçi c©u sau cã 1 lçi sai, em h·y g¹ch ch©n lçi sai vµ söa l¹i cho ®óng
1. What’s the matter to you?
WHATS THE MATTER WITH YOU?.
2. Last weekend, I am at my friend’s birthday party.
LAST WEEKEND, I WAS AT MY FRIEND’S BIRTHDAY PARTY.
3. She watchs T.V every day.
SHE WATCHES TV EVERY DAY
4. There is some books on the table
THERE ARE SOME BOOKS ON THE TABLE
5. Elephants are biger than monkeys
ELEPHANTS ARE BIGGER THAN MONKEY
Bµi 5 :S¾p xÕp l¹i c¸c tõ, côm tõ ®· cho thµnh c©u hoµn chØnh
Test English 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Test English 5 - Người đăng: Hoàng Tuấn Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Test English 5 9 10 347