Ktl-icon-tai-lieu

Thành ngữ tiếng Anh

Được đăng lên bởi phuhao89
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 5400 lần   |   Lượt tải: 6 lần
1. all cats are grey in the dark (in the night)
o (t c ng ) t t èn nhà ngói cũng như nhà tranh
2. cat in the pan (cat-in-the-pan)
o k tr m t, k ph n b i
3. to turn cat in the pan
o tr m t; thay
i ý ki n (lúc lâm nguy); ph n h i
4. after rain comes fair weather (sunshine)
5. h t cơn bĩ c c t i h i thái lai
6. the cat is out the bag
o
i u bí m t ã b ti t l r i
7. to fight like Kilkemy cats
o gi t h i l n nhau
8. in the room of...
o thay th vào, vào a v ...
9. no room to swing a cat
o h p b ng cái l mũi; không có ch nào mà xoay tr
10. back and belly
o cái ăn cái m c
11. at the back of one's mind
o trong thâm tâm, trong áy lòng
12. to be at the back of somebody
o
ng ng sau lưng ai; tr l c cho ai, ng h ai, làm h u thu n cho ai
o
u i theo sát ai
13. to be at the back of something
o bi t ư c nguyên nhân sâu xa, n m ư c bí m t c a cái gì
14. to be on one's back
o n m ng a
o b thua, b th t b i, nàm vào hoàn c nh b t l c
o
m li t giư ng
15. behind one's back
o làm vi c c t l c, làm vi c n s m c lưng
16. to break somebody's back
o b t ai làm vi c c t l c
o
ánh gãy s ng lưng ai
17. to crouch one's back before somebody
o lu n cúi ai, qu lu ai
18. to get (set) somebody's back up
o làm cho ai n i gi n, làm cho ai phát cáu
19. to get (put, set) one's back up
o n i gi n, phát cáu
20. to get to the back of something
o hi u ư c th c ch t c a v n
gì
21. to give (make) a back
o cúi xu ng (chơi nh y c u)
22. to put one's back into something
o mi t mài làm vi c gì, em h t nhi t tình ra làm vi c gì

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

1

Updatesofts.com

Ebook Team

23. to rob one's belly to cover one's back
o (xem) rob t c ng ) l y c a ngư i này
cho ngư i khác; vay ch này
p vào ch kia
24. to talk throught the back of one's neck
o (xem) neck (t lóng) nói lung tung, nói b a bãi
25. to turn one's back upon somebody
o quay lưng l i v i ai
26. with one's back against (to) the wall
o lâm vào th cùng
27. there is something at the back of it
o trong vi c này có i u gì u n khúc
28. to be on one's bones
o túng qu n, i n ch túng qu n
29. to bred in the bones
o ăn vào t n xương tu , không t y tr
ư c
30. what is bred in the bone will not go (come) out of the flesh
o (t c ng ) quen n t ánh ch t không ch a
31. to cast [in] a bone between...
o gây m i b t hoà gi a...
32. to cut price to the bone
o gi m giá hàng t i m c t i thi u
33. to feel in one's bones
o c m th y ch c ch n, tin hoàn toàn
34. to have a ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thành ngữ tiếng Anh - Người đăng: phuhao89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Thành ngữ tiếng Anh 9 10 869