Ktl-icon-tai-lieu

THE REFRIGERATION PROCESS

Được đăng lên bởi Kendy Nguyen
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 3293 lần   |   Lượt tải: 1 lần
2

THE REFRIGERATION PROCESS

The majority of refrigeration systems are driven by a machine, which
compresses and pumps refrigerant vapour around a sealed circuit.
Heat is absorbed and rejected through heat exchangers. These systems
work on what is called a vapour compression cycle.

There are other types of plant which can be used to obtain a cooling
effect, such as absorption cycle systems, but these are not in common
use and are only economically viable where are large supplies of
waste heat.

2.1. THE VAPOUR COMPRESSION CYCLE
Heat can only flow naturally from a hot to a colder body. In
refrigeration system the opposite must occur. This is achieved by
using a substance called a refrigerant, which absorbs heat and hence
boils or evaporates at a low pressure to from a gas. This gas is then
compressed to a higher pressure, such that it transfers the heat is has
gained to ambient air or water and turns back into a liquid
(condenses). In this way heat is absorbed, or removed, from a low
temperature source anh transferred to one at a higher temperature.

There are a number of factors, which make the operation of the vapour
compression cycle possible:
 The temperature at which refrigerant boils varies with its
pressure, the higher the pressure, the higher the boiling point;
 When refrigerant liquid boils, changing its state to a gas, it
absorbs heat from its surroundings;
 Refrigerant can be changed back from a gas to a liquid by
cooling it, usually by using air or water.

Note: in the refrigeration industry the term evaporation is used instead
of boiling. Also, if a gas is heated above its boiling it is said to be

1

QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH

Phần lớn các hệ thống làm lạnh được dẫn
dắt bởi máy nén, và nén và đẩy hơi môi
chất thành một vòng tuần hoàn kín. Nhiệt
được hấp thụ và thải ra thông qua thiết bị
trao đổi nhiệt. Hệ thống này làm việc theo
một chu kỳ được gọi là một chu trình máy
lạnh nén hơi.
Có nhiều kiểu thiết bị khác nhau mà có thể
được sử dụng để làm lạnh, như các chu
trinh máy lạnh hấp thụ, nhưng nó không
được sử dụng phổ biến và chỉ đạt hiệu quả
kinh tế khi có nguồn nhiệt thải lớn cung
cấp.
1.1. CHU TRÌNH MÁY LẠNH NÉN
HƠI
Nhiệt chỉ truyền từ vật nóng sang vật lạnh
hơn. Trong hệ thống làm lạnh thì ngược lại.
Để thực hiện quá trình này thì sử dụng một
chất gọi là môi chất lạnh, nó hấp thụ nhiệt
và sôi hoặc bay hơi ở áp suất thấp tạo
thành khí. Khí này sau đó được nén đến
một áp suất cao hơn, mà nó truyền nhiệt
cho nước hoặc không khí của môi trường
xu...
2 THE REFRIGERATION PROCESS
The majority of refrigeration systems are driven by a machine, which
compresses and pumps refrigerant vapour around a sealed circuit.
Heat is absorbed and rejected through heat exchangers. These systems
work on what is called a vapour compression cycle.
There are other types of plant which can be used to obtain a cooling
effect, such as absorption cycle systems, but these are not in common
use and are only economically viable where are large supplies of
waste heat.
2.1. THE VAPOUR COMPRESSION CYCLE
Heat can only flow naturally from a hot to a colder body. In
refrigeration system the opposite must occur. This is achieved by
using a substance called a refrigerant, which absorbs heat and hence
boils or evaporates at a low pressure to from a gas. This gas is then
compressed to a higher pressure, such that it transfers the heat is has
gained to ambient air or water and turns back into a liquid
(condenses). In this way heat is absorbed, or removed, from a low
temperature source anh transferred to one at a higher temperature.
There are a number of factors, which make the operation of the vapour
compression cycle possible:
The temperature at which refrigerant boils varies with its
pressure, the higher the pressure, the higher the boiling point;
When refrigerant liquid boils, changing its state to a gas, it
absorbs heat from its surroundings;
Refrigerant can be changed back from a gas to a liquid by
cooling it, usually by using air or water.
Note: in the refrigeration industry the term evaporation is used instead
of boiling. Also, if a gas is heated above its boiling it is said to be
1 QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH
Phần lớn các hệ thống làm lạnh được dẫn
dắt bởi máy nén, và nén và đẩy hơi môi
chất thành một vòng tuần hoàn kín. Nhiệt
được hấp thụ và thải ra thông qua thiết bị
trao đổi nhiệt. Hệ thống này làm việc theo
một chu kỳ được gọi là một chu trình máy
lạnh nén hơi.
Có nhiều kiểu thiết bị khác nhau mà có thể
được sử dụng để làm lạnh, như các chu
trinh máy lạnh hấp thụ, nhưng nó không
được sử dụng phổ biến và chỉ đạt hiệu quả
kinh tế khi có nguồn nhiệt thải lớn cung
cấp.
1.1. CHU TRÌNH MÁY LẠNH NÉN
HƠI
Nhiệt chỉ truyền từ vật nóng sang vật lạnh
hơn. Trong hệ thống làm lạnh thì ngược lại.
Để thực hiện quá trình này thì sử dụng một
chất gọi là môi chất lạnh, nó hấp thụ nhiệt
và sôi hoặc bay hơi ở áp suất thấp tạo
thành khí. Khí này sau đó được nén đến
một áp suất cao hơn, mà nó truyền nhiệt
cho nước hoặc không khí của môi trường
xung quanh và trở lại trạng thái lỏng
(ngưng tụ). Bằng cách này, nhiệt được hấp
thụ, hoặc thải ra từ nguồn có nhiệt độ thấp
sang nguồn có nhiệt độ cao hơn.
Có một số yếu tố, có thể ảnh hưởng đến
chu trình máy lạnh nén hơi:
Nhiệt độ sôi của môi chất lạnh thay
đổi theo áp suất của nó, ở áp suất cao
hơn có nhiệt độ sôi cao hơn;
Khi lỏng môi chất sôi, nó thay đổi
sang trạng thái khí, nó hấp thụ nhiệt từ
môi trường xung quanh;
Môi chất lạnh có thể được thay đổi
từ trạng thái khí sang lỏng bằng cách
làm lạnh nó, thường sử dụng không khí
hoặc nước.
THE REFRIGERATION PROCESS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THE REFRIGERATION PROCESS - Người đăng: Kendy Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
THE REFRIGERATION PROCESS 9 10 174