Ktl-icon-tai-lieu

thì tương lai

Được đăng lên bởi songnhatlong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 168 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN, TƯƠNG LAI HOÀN
THÀNH VÀ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
I. Thì tương lai tiếp diễn:
A. Hình thức:
Khẳng định (Affirmative) :
S + will + be + V-ing
 I / we will / shall be working.
 Tôi/chúng tôi sẽ làm việc).
 He / she / it / you / they will be working.
 Anh ta/cô ta/nó/anh/họ sẽ làm việc.
Phủ định (Negative) : S + will / shall + not + be + V-ing
 I / we will / shall not be working.
 Tôi/chúng ta sẽ không làm việc.
 He / she / it / you / they will not be working.
 Anh ta/cô ta/nó/anh/họ sẽ không làm việc.
Nghi vấn (Interrogative) :

Will / Shall + S + be + V-ing + …?
WH-word + will / shall + S + be + V-ing + …?

 WH-word là những từ hỏi như: Who, Whom, What, Which, Where, When, Why,
How.
 Shall / will I / we be working ?
 Tôi/chúng ta sẽ làm việc chứ ?
o Nghi vấn phủ định :

(Negative interrogative)
Will / Shall + not + S + be + V-ing + …?
WH-word + will / shall + not + S + be + V-ing + …?

 Will he not / won’t he be working
 Anh ta không làm gì à ?
B. Cách dùng:
1. Chỉ hành động lâu dài bị ngắt quãng bởi 1 hành động khác ngắn hơn trong
tương lai.
 I will be watching TV when she arrives tonight.
 Tôi sẽ đang xem TV khi cô ấy đến vào tối nay.
2.Chỉ chính xác thời điểm 1 hành động sẽ diễn ra trong tương lai.

1 | Prepared by Nguyen Song | Songnhatlong | emaill:Songnhatlong@gmail.com

 Tonight at 6 PM, I am going to be eating dinner.
 Tối nay lúc 6h, tôi sẽ ăn tối.

3. Diễn tả 2 hành động cùng xảy ra trong tương lai:
 I am going to be studying and she is going to be making dinner.
 Tôi sẽ học bài, và trong lúc đấy cô ấy sẽ chuẩn bị bữa tối.

4. Diễn tả không khí của một sự việc nào đó trong tương lai:
 When I arrive at the party, everybody is going to be celebrating. Some

will be dancing. Others are going to be talking.
 Khi tôi đến bữa tiệc, tất cả mọi người sẽ ăn mừng. Một số

người sẽ khiêu vũ. Những người còn lại sẽ nói chuyện với
nhau.

 Chú ý: Thì tương lai tiếp diễn có 2 dạng: 1 là "will be doing", 2 là "be going

to be doing". 2 dạng này hầu hết các trường hợp đều có thể thay thế được
cho nhau mà nghĩa không đổi.
 You will be waiting for her when her plane arrives tonight.
 You are going to be waiting for her when her plane arrives tonight.

II. Thì tương lai hoàn thành:
A. Cấu trúc :
Khẳng định:

S + will/shall + have + Past participle

2 | Prepared by Nguyen Song | Songnhatlong | emaill:Songnhatlong@gmail.com

 We will have lived here for twenty years by 2005.
Phủ định:

S + will/shall + not + have...
THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN, TƯƠNG LAI HOÀN
THÀNH VÀ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
I. Thì tương lai tiếp diễn:
A. Hình thức:
Khẳng định (Affirmative) : S + will + be + V-ing
I / we will / shall be working.
Tôi/chúng tôi sẽ làm việc).
He / she / it / you / they will be working.
Anh ta/cô ta/nó/anh/họ sẽ làm việc.
Phủ định (Negative) : S + will / shall + not + be + V-ing
I / we will / shall not be working.
Tôi/chúng ta sẽ không làm việc.
He / she / it / you / they will not be working.
Anh ta/cô ta/nó/anh/họ sẽ không làm việc.
Nghi vấn (Interrogative) : Will / Shall + S + be + V-ing + …?
WH-word + will / shall + S + be + V-ing + …?
WH-word là những từ hỏi như: Who, Whom, What, Which, Where, When, Why,
How.
Shall / will I / we be working ?
Tôi/chúng ta sẽ làm việc chứ ?
o Nghi vấn phủ định : (Negative interrogative)
Will / Shall + not + S + be + V-ing + …?
WH-word + will / shall + not + S + be + V-ing + …?
Will he not / won’t he be working
Anh ta không làm gì à ?
B. Cách dùng:
1. Chỉ hành động lâui bị ngắt quãng bởi 1 hành động khác ngắn hơn trong
tương lai.
I will be watching TV when she arrives tonight.
Tôi sẽ đang xem TV khi cô ấy đến vào tối nay.
2.Chỉ chính xác thời điểm 1 hành động sẽ diễn ra trong tương lai.
1 | Prepared by Nguyen Song | Songnhatlong | emaill:Songnhatlong@gmail.com
thì tương lai - Trang 2
thì tương lai - Người đăng: songnhatlong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
thì tương lai 9 10 353