Ktl-icon-tai-lieu

Thuật ngữ sinh học anh việt

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MAI §×NH Y£N, Vò V¡N Vô, L£ §×NH L¦¥NG

ThuËt ng÷ sinh häc
Anh - viÖt

Hµ néi - 2006

A
A. flavus A. flavus
AA - viÕt t¾t cña Arachidonic Acid
aAI-1 aAI-1
ab initio gene prediction
abambulacral thiÕu ch©n mót, thiÕu ch©n èng
ABC viÕt t¾t cña Association of Biotechnology Companies
ABC Transport Proteins protein vËn chuyÓn ABC
ABC Transporters nh©n tè vËn chuyÓn ABC
abdomen bông, phÇn bông
abdominal limbs (c¸c) phÇn phô bông
abdominal muscle c¬ bông
abdominal pores (c¸c) lç bông
abdominal reflex ph¶n x¹ bông
abductor c¬ gi¹ng, c¬ duçi
abiogenesis (sù) ph¸t sinh phi sinh häc
abiotic (thuéc) phi sinh häc, kh«ng sèng
abiotic stresses c¨ng th¼ng phi sinh häc
ABO blood group substances (c¸c) chÊt nhãm m¸u ABO
ABO blood group system hÖ thèng nhãm m¸u ABO
abomasum d¹ mói khÕ
aboral xa miÖng, ®èi miÖng
abortifacient chÊt ph¸ thai
abortion 1. (sù) sÈy thai, truþ thai 2. thui chét
abrin abrin
abscess (sù) ¸p xe
abscisic acid axit abscisic
abscission (sù) rông
absolute configuration cÊu h×nh tuyÖt ®èi
absolute refractory period thêi kú bÊt øng tuyÖt ®èi
absolute threshold ng−ìng tuyÖt ®èi
absorbance chÊt hÊp thô
absorbed dose liÒu l−ìng hÊp thô
absorption (sù) hÊp thu
absorption spectrum phæ hÊp thô
abundance ®é phong phó
abyssal (thuéc) ®¸y biÓn s©u th¼m
abyssal zone vïng n−íc s©u
abyssopelagic (thuéc) vïng s©u ®¹i d−¬ng
2

abzymes abzym
Ac- CoA Ac- CoA
Acanthocephala ngµnh Giun ®Çu mãc
acanthozooid thÓ gai
Acarina bé Ve bÐt
acarophily thÝch ve rÖp
acarophitisrn quan hÖ céng sinh ve-rÖp
acaulescent (cã) th©n ng¾n
acauline kh«ng th©n
acaulose kh«ng th©n
acceptor junction site ®iÓm liªn kÕt accept¬
accession thªm vµo, bæ sung
accessorius 1. c¬ phô 2. d©y thÇn kinh phô
accessory bud chåi phô
accessory cell 1. tÕ bµo phô, tÕ bµo kÌm, trî bµo
accessory chromosome nhiÔm s¾c thÓ phô
accessory glands (c¸c) tuyÕn phô
accessory hearts (c¸c) tim phô
accessory nipple gai phô
accessory pigments (c¸c) s¾c tè phô
accessory pulsatory organs (c¸c) c¬ quan co bãp phô
Accipitriformes bé Chim −ng
acclimation (sù) thÝch nghi m«i tr−êng, thuÇn ho¸
ACC ACC
ACC Synthase Synthaza ACC
ACCase ACCaza
acceptor control ®iÒu khiÓn b»ng accept¬
acclimatization khÝ hËu ho¸, thuÇn ho¸
ACE ACE
ACE Inhibitors chÊt øc chÕ ACE
Acephalous kh«ng ®Çu
acclimatization. (sù) thuÇn ho¸
accommodation (sù) thÝch nghi, thÝch øng
accretion (sù) båi thªm, sinh tr−ëng thªm
acellular v« bµo, phi bµo, kh«ng tÕ bµo
acentric kh«ng trung tiÕt, kh«ng t©m ®éng
acentrous kh«ng th©n cét sèng
adoral gÇn miÖng, bªn miÖng
ADP v...
MAI §×NH Y£N, Vò V¡N Vô, L£ §×NH L¦¥NG
ThuËt ng÷ sinh häc
Anh - viÖt
Hµ néi - 2006
Thuật ngữ sinh học anh việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật ngữ sinh học anh việt - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thuật ngữ sinh học anh việt 9 10 361