Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết trình anh văn

Được đăng lên bởi votruongmongkha
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHỮNG CÂU CẦN THIẾT KHI THUYẾT
TRÌNH TIẾNG ANH
I _ INTRODUCING YOURSELF – TỰ GIỚI THIỆU
———————————————————–
Good morning, ladies and gentlemen.
(Chào buổi sáng quí ông/bà)
Good afternoon, everybody
(Chào buổi chiều mọi người.)
I’m … , from [Class]/[Group].
(Tôi là…, đến từ…)
Let me introduce myself; my name is …, member of group 1
(Để tôi tự giới thiệu, tên tôi là …, là thành viên của nhóm 1.)
II _ INTRODUCING THE TOPIC – GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ
——————————————————————Today I am here to present to you about [topic]….(Tôi ở đây hôm nay để trình bày với
các bạn về…)
I would like to present to you [topic]….(Tôi muốn trình bày với các bạn về …)
As you all know, today I am going to talk to you about [topic]….(Như các bạn đều biết,
hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn về…)
I am delighted to be here today to tell you about…(Tôi rất vui được có mặt ở đây hôm
nay để kể cho các bạn về…)
III _ INTRODUCING THE STRUCTURE– GIỚI THIỆU CẤU TRÚC BÀI THUYẾT TRÌNH
———————————————————————
My presentation is divided into x parts.(Bài thuyết trình của tôi được chia ra thành x
phần.)

I’ll start with / Firstly I will talk about… / I’ll begin with(Tôi sẽ bắt đầu với/ Đầu tiên tôi
sẽ nói về/ Tôi sẽ mở đầu với)
then I will look at …(Sau đó tôi sẽ chuyển đến phần)
Next,… (tiếp theo )
and finally…(cuối cùng)
IV _ BEGINNING THE PRESENTATION – BẮT ĐẦU BÀI THUYẾT TRÌNH
——————————————————————–
I’ll start with some general information about … (Tôi sẽ bắt đầu với một vài thông tin
chung về…)
I’d just like to give you some background information about… (Tôi muốn cung cấp cho
bạn vài thông tin sơ lượt về…)
As you are all aware / As you all know…(Như các bạn đều biết…)
V _ ORDERING – SẮP XẾP CÁC PHẦN
———————————————Firstly…secondly…thirdly…lastly… (Đầu tiên…thứ hai … thứ ba…cuối cùng…)
First of all…then…next…after that…finally… (Đầu tiên hết … sau đó…tiếp theo…sau
đó…cuối cùng )
To start with…later…to finish up… (Bắt đầu với … sau đó…và để kết thúc…)
VI _ FINISHING ONE PART… – KẾT THÚC MỘT PHẦN
—————————————————————–
Well, I’ve told you about… (Vâng, tôi vừa trình bày với các bạn về phần …)
That’s all I have to say about… (Đó là tất cả những gì tôi phải nói về phần …)
We’ve looked at… (Chúng ta vừa xem qua phần …)
VII _ … STARTING ANOTHER PART – BẮT ĐẦU MỘT PHẦN KHÁC.

Now we’ll move on to… (Giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần…)
Let me turn now to… (Để thôi chuyển tới phần…)
Next… (Tiếp theo…)
Let’s look now at…(Chúng ta cùng nhìn vào phần…)
VIII _ ENDING – KẾT THÚC
———————————I’d like to conclu...


I _ INTRODUCING YOURSELF – TỰ GIỚI THIỆU


 !"#$%&#'()"!*
+,-"-
 !"#$. /#012*
34+56)5#76
(!489:4*
;#.-+<-4"+#7=
>?(@A B#C(!4! ! ,C.D E=*
II _ INTRODUCING THE TOPIC – GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ
F
- 7-#"#57.64(G8H- (-8?I "!-,A
.%."J,/4*
K#L7-#57.64(#MI "!-,A.%."J,/4*
-#LK-L-#"#57.64 1.%."J8/#"9
(-(N8$,A.%."J,/4*
 " --#"#4(O,#81P..EQG8H- (
-8?L?. .%."J,/4*
III _ INTRODUCING THE STRUCTURE– GIỚI THIỆU CẤU TRÚC BÀI THUYẾT TRÌNH

R-7,S7T! #-9I .D(81P..  ! S
7 U*
Thuyết trình anh văn - Trang 2
Thuyết trình anh văn - Người đăng: votruongmongkha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thuyết trình anh văn 9 10 159