Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh 4 cực hay

Được đăng lên bởi manhnguyen-sonlai
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 5 lần
………… Primary School
THE FIRST SEMESTER TEST.
Name:………………………… Class: 4…. (School year:2012-2013).

Marks

I. Complete each word below each picture(4 pts). Hoàn thành từ dưới mỗi tranh

1. mor_ing
1/ morning
September

2. ch_ ss
2/ chess

3. Vietnam_ _ _
3/ Vietnamese

II. Read and match(2 pts).Đọc và nối
1. How are you?
- Fine, thanks.

4. . Septemb_ _

4/

A.

2. I go to school in the ______________.
B.
3. What’s the date today?
-It’s the fifth of October.

C.

4. I’m from_______.
D.
1……

2..…

3..…

4……

1/
III. Select and circle the best answer A,B or C ( 2 pts ) Chọn và khoanh tròn đáp án
đúng nhất A, B hay C
1. ………………..subjects do you like ?
A. What
B. Who
C. How
2. When do you………………Math?
A. sing
B. have
C. draw
3. Would you like an ice – cream ?
A. Yes, I like
B. No, thanks
C. Yes, you would
4. Can you ride a bike ?
A. No, I can
B. No, I can’t play football.
C. Yes, I can
IV. Reorder the words to make sentences: (2 pts)Sắp xếp từ thành câu
1. have / I / English / on / Tuesday
…………………………………………………………………………….

2. like / you / milk / would / some ?
………………………………………………………………………………
1/ I have English on Tuesday.
2/ Would you like some milk?

...
………… Primary School THE FIRST SEMESTER TEST.
Name:………………………… Class: 4…. (School year:2012-2013).
I. Complete each word below each picture(4 pts). Hoàn thành từ dưới mỗi tranh
1. mor_ing 2. ch_ ss 3. Vietnam_ _ _ 4. . Septemb_ _
1/ morning 2/ chess 3/ Vietnamese 4/
September
II. Read and match(2 pts).Đọc và nối
1. How are you?
- Fine, thanks. A.
2. I go to school in the ______________.
B.
3. What’s the date today?
-It’s the fifth of October. C.
4. I’m from_______.
D.
1…… 2..… 3..… 4……
1/
III. Select and circle the best answer A,B or C ( 2 pts ) Chọn và khoanh tròn đáp án
đúng nhất A, B hay C
1. ………………..subjects do you like ?
A. What B. Who C. How
2. When do you………………Math?
A. sing B. have C. draw
3. Would you like an ice – cream ?
A. Yes, I like B. No, thanks C. Yes, you would
4. Can you ride a bike ?
A. No, I can
B. No, I can’t play football.
C. Yes, I can
IV. Reorder the words to make sentences: (2 pts)Sắp xếp từ thành câu
1. have / I / English / on / Tuesday
…………………………………………………………………………….
Marks
Tiếng Anh 4 cực hay - Trang 2
Tiếng Anh 4 cực hay - Người đăng: manhnguyen-sonlai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tiếng Anh 4 cực hay 9 10 276