Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh chuyên ngành may mặc

Được đăng lên bởi Lienpt
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1400 lần   |   Lượt tải: 1 lần
List of garment speciality word
한한한
무무mit sing
무무무무me zờ mừn chát
무무ni
무무 무무phớt prođắc sừn
sem pừ
무무 무무무bót từm ê lát tíc
sì tring
무무무무si li ca gen
무무무무pắc king
무무무com men
무무무 chem mu đ phe
bờ ríc
무무무무무sì trai pờ phe
bờ ríc
1무무무o đờ nâu 1
무무무무무tai
무무무ân đơ phờ lép/póc
kít fây cing
무무p lát tíc ring
무무무무nê ô pờ lan
무무무무무2 sai ất he síp
무무무lây bơ cốt
무무bát từn
무무무win phờ lép
D-ring
무무무tốp sì tít ching
무무무무sì tít ching wít
무무무무무sâu wing
무무póc kít fờ lép
무무póc kít zét
무무 무무phây cing
무무무무무rắp bờ pul lơ
무무무무wết ben in sai
무무 무무무Z-lai nơ

English

Vietnamese

Missing

Bỏ qua

Measurement chart
Knee
First production sample

Bản thông số
Gối
Mẫu đầu chuyền

Bottom elastic string

Dây chun gấu

Silica gel
Packing
Comment
Chemude fabric

Chống ẩm
Đóng gói
Nhận xét
Vải Chemude

Stripe fabric

Vải trang trí theo dạng sọc

Order no 1
Tight
Under flap/ pocket facing

Order số 1
Chật
Nẹp lót, đáp túi

Plastic ring
Neoprene
2 side adhesive
Labor cost
Button
Wind flap
D- ring
Top stitching
Stitching width
Sewing
Pocket Flap
Pocket Jet
Facing
Rubber Puller
Waistband inside
Z- liner

Đệm nhựa
Vải Neoplan
Băng dính 2 mặt
Giá gia công
Cúc
Nẹp xô bật
Chốt chữ D
Đường mí (< 3mm)
Khoảng cách đường diễu
Can chắp
Nắp túi
Cơi túi
Đáp lót
Tay cầm cao su
Bên trong cạp
Vải chống thấm

무무lây bơ pát
무무무무무zíp pơ ga ra
무무đát
무무ấp pơ
무무phai nờ
무무무무sì tốc
무무tơ ge zơ/wit
무무kơ vờ lai
무무무무kơn săm sừn
무무무pai ping
무무tran sì phơ pờ rin
무무무무sêm
무무무무cen sồ
무무rim u vờ
무무무무sì trét
무무run/pờ rin síp pừ
무무ka lơ com bi nây sừn
무무무pai ping tếp
무무무mên phe bờ ríc
무무무ê lát tíc bai ớt tếp
무무đóc ciu mừn
무무pa ra leo
무무무무mút
무무무ê lát tíc si ty
무무hen quyn ting
무무pờ ri pe
무무đi li vơ ry đết
무무무무heng/ất tách
무무ri quét/đi man
무무무무무무o ri zừn nờ sem
pồ
무무ôn/hâu
무무wua hau
무무sốp nít
무무무무sì lai đờ
무무무무zíp pơ pun lơ
무무lây bờ

Label patch
Zipper Garage
Dart
Upper
Final
Stock
Together/ with
Curve line
Consumption
Piping
Transfer print
Same
Cancel
Remove
Stretch
Rules/ Principle
Color combination
Piping tape
Main fabric/ O/s
Elastic bias tape
Document
Parallel
Mould
Elasticity
Hand Quilting
Prepare
Delivery date
Hang/ attached
Request/ demand
Original sample

Miếng ốp nhãn biểu tượng
Mũ che đầu khoá
Chiết li
Phía trên
Cuối cùng
Hàng tồn
Đồng thời
Đường cong
Định mức
Viền
In ép nhiệt
Giống nhau
Cắt bỏ
Di chuyển
Kéo căng
Nguyên tắc
Phối màu
Dây viền
Vải chính
Chun viền
Tài liệu chứng từ
Song song
Chày cối
Tính co giãn
Trần bông (bằng tay)
Chuẩn bị
Ngày giao hàng
Treo, gắn
Yêu cầu
Mẫu gốc

All/ whole
Warehouse
Softness
Slider
Zip...
List of garment speciality word
한한한
English Vietnamese
무무mit sing
Missing
Bỏ qua
무무무무me zờ mừn chát
Measurement chart
Bản thông số
무무ni
Knee
Gối
무무 무무phớt prođắc sừn
sem pừ
First production sample
Mẫu đầu chuyền
무무 무무무bót từm ê lát tíc
sì tring
Bottom elastic string
Dây chun gấu
무무무무si li ca gen
Silica gel
Chống ẩm
무무무무pắc king
Packing
Đóng gói
무무무com men
Comment
Nhận xét
무무무 chem mu đ phe
bờ ríc
Chemude fabric
Vải Chemude
무무무무무sì trai pờ phe
bờ ríc
Stripe fabric
Vải trang trí theo dạng sọc
1무무무o đờ nâu 1
Order no 1
Order số 1
무무무무무tai
Tight Chật
무무무ân đơ phờ lép/póc
kít fây cing
Under flap/ pocket facing
Nẹp lót, đáp túi
무무p lát tíc ring
Plastic ring
Đệm nhựa
무무무무
nê ô pờ lan
Neoprene
Vải Neoplan
무무무무무2 sai ất he síp
2 side adhesive
Băng dính 2 mặt
무무무lây bơ cốt
Labor cost
Giá gia công
무무bát từn
Button
Cúc
무무무win phờ lép
Wind flap
Nẹp xô bật
D-ring
D- ring
Chốt chữ D
무무무tốp sì tít ching
Top stitching Đường mí (< 3mm)
무무무무sì tít ching wít
Stitching width
Khoảng cách đường diễu
무무무무무sâu wing
Sewing
Can chắp
무무póc kít fờ lép
Pocket Flap Nắp túi
무무póc kít zét
Pocket Jet Cơi túi
무무 무무phây cing
Facing
Đáp lót
무무무무무rắp bờ pul lơ
Rubber Puller
Tay cầm cao su
무무무무wết ben in sai
Waistband inside
Bên trong cạp
무무 무무무Z-lai nơ
Z- liner
Vải chống thấm
Tiếng Anh chuyên ngành may mặc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Anh chuyên ngành may mặc - Người đăng: Lienpt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tiếng Anh chuyên ngành may mặc 9 10 844