Ktl-icon-tai-lieu

tiếng anh chuyên ngành tài chính

Được đăng lên bởi ngocvuong175
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ry

Bad debt (n)
Banker (n)
Banker's draft (n)
Banking market (n)
Bankrup (n)

br
a

29.
30.
31.
32.
33.

ud

st

g

in

nk

of

28. Avalise (v)

34. Base rate (n)

Li

35. Bill of exchange (n)
36.
37.
38.
39.

Balance sheet (n)
Border (n)
Boiler (n)
Book-keeping (n)lesson
8
5
8
10
6
10
10
5
7
9
10
7
10
9
7
5
7
7
7
8
6
7
9
7
8
9
10
5
5
6
7
5

en

Meaning
hối phiếu trả ngay
học thuật
chấp nhận hối phiếu
ngân hàng chấp nhận
truy cập
hối phiếu khống
tài trợ khống
chủ tài khoản
nguồn tiền được tích luỹ
giấy báo tin
điều chỉnh
đủ, đầy đủ
thay đổi bất lợi
sự quảng cáo
sự tư vấn
báo cho biết
tư vấn
người cố vấn
tư vấn
ngay sau đó
dịch vụ sau khi bán hàng
số còn tồn đọng
phân tích
sự định giá, sự đánh giá
tiếp xúc, đặt vấn đề
khía cạnh
sự ám sát
To evaluate (định giá)
tích sản
giảm giá, chiết khấu
kiểm toán viên
To give official approval or agreement
uỷ quyền, cho phép
To give a bank guarantee to a promissory note
bảo lãnh
cho nợ quá hạn
chủ ngân hàng
hối phiếu ngân hàng
thị truờng ngân hàng
Incapable of paying debts
người bị vỡ nợ
Prime lending rate or best rate for top borrowers
lãi suất cơ bản
A credit instrument promisingto pay
hối phiếu
bảng cân đối
biên giới
nồi hơi

Ba

No
Vocabularies
1. A sight draft (n)
2. Academic (adj)
3. Accept the bill
 Accepting house (n)
4. Access (v)
5. Accommodation bill (n)
6. Accommodation finance
7. Account holder
8. Accumalated reverve (n)
9. Acknowledgement (n)
10. Adapt (v)
11. Adequate (adj)
12. Adverse change (n)
13. Advertising (n)
14. Advice (n)
 Advice (v)
 Advise (v)
 Adviser (n)
 Advisory (adj)
15. After sight
16. After-sales service (n)
17. Amount outstanding
18. Analyse (v)
19. Appraisal (n)
20. Approach (v)
21. Aspect (n)
22. Assasination (n)
23. Assess (v)
24. Asset (n)
25. At a discount
26. Auditor (n)
27. Authorise (v)

ts

VOCABULARIES

8
6
5
8
8
6
6
8
7
8
8
7

Keeping a day-to-day record of money transactions

1

7
6
8
5

in

54. Central heating (n)
55. Certificate of Incoporation (n)

6
5
8

nk

56. Chase (v)
57. Cheque book (n)
58. CIF (n)

9
8
6

Ba

59. Circulation (n)
60. Clinic (n)
61. Coin (n)

6
7
9
9
8
5
8
6
7
6
8
9
8
5
7
7
6
10
8
8

br
a

ry

of

collection (n)
Colloquial (adj)
Commecial (adj)
Commence (v)
Communal (adj)
Community (n)
 Commnity center
 Communication (n)
 Communist system (n)
Comparatively (adv)
Compete (v)
 Competitive (adj)
 Competitiveness (n)
 Complicated (adj)
Concede (v)
Concentrate (v)
Confidential (adj)
Confirming house (n)
Connection (n)
Consig...
Library of Banking students
www.lobs-ueh.be 1
VOCABULARIES
No Vocabularies Meaning lesson
1. A sight draft (n) hối phiếu trả ngay 8
2. Academic (adj) học thuật 5
3. Accept the bill chấp nhận hối phiếu 8
Accepting house (n) ngân hàng chấp nhận 10
4. Access (v) truy cập 6
5. Accommodation bill (n) hối phiếu khống 10
6. Accommodation finance tài trợ khống 10
7. Account holder chủ tài khoản 5
8. Accumalated reverve (n) nguồn tiền được tích luỹ 7
9. Acknowledgement (n) giấy báo tin 9
10. Adapt (v) điều chỉnh 10
11. Adequate (adj) đủ, đầy đủ 7
12. Adverse change (n) thay đổi bất lợi 10
13. Advertising (n) sự quảng cáo 9
14. Advice (n) sự tư vấn 7
Advice (v) báo cho biết 5
Advise (v) tư vấn 7
Adviser (n) người cố vấn 7
Advisory (adj) tư vấn 7
15. After sight ngay sau đó 8
16. After-sales service (n) dịch vụ sau khi bán hàng 6
17. Amount outstanding số còn tồn đọng 7
18. Analyse (v) phân tích 9
19. Appraisal (n) sự định giá, sự đánh giá 7
20. Approach (v) tiếp xúc, đặt vấn đề 8
21. Aspect (n) khía cạnh 9
22. Assasination (n) sự ám sát 10
23. Assess (v) To evaluate (định giá) 5
24. Asset (n) tích sản 5
25. At a discount giảm giá, chiết khấu 6
26. Auditor (n) kiểm toán viên 7
27. Authorise (v) To give official approval or agreement
u quyền, cho phép
5
28. Avalise (v) To give a bank guarantee to a promissory note
bảo lãnh
8
29. Bad debt (n) cho nợ quá hạn 6
30. Banker (n) chủ ngân hàng 5
31. Banker's draft (n) hối phiếu ngân hàng 8
32. Banking market (n) thị truờng ngân hàng 8
33. Bankrup (n) Incapable of paying debts
người bị vỡ nợ
6
34. Base rate (n) Prime lending rate or best rate for top borrowers
lãi suất cơ bản
6
35. Bill of exchange (n) A credit instrument promisingto pay
hối phiếu
8
36. Balance sheet (n) bảng cân đối 7
37. Border (n) biên giới 8
38. Boiler (n) nồi hơi 8
39. Book-keeping (n)
Keeping a day-to-day record of money transactions
7
tiếng anh chuyên ngành tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiếng anh chuyên ngành tài chính - Người đăng: ngocvuong175
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
tiếng anh chuyên ngành tài chính 9 10 499