Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Anh cơ bản

Được đăng lên bởi tranduyhai-cnmt
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1083 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hôm nay chúng ta sẽ học thêm một số giới từ chỉ thời gian: in, on, at. (Trước đây
chúng ta đã học những giới từ này nhưng là chỉ nơi chốn như on the table, in the
room… ) . Có rất nhiều giới từ chỉ thời gian, chúng ta chỉ học trước ba từ thông
dụng này nhé. Bài này ngắn và đơn giản nhưng cần thiết cho những bài sau.
- At: dùng với giờ : at 4:00, at 2:30, at noon, at midnight (chúng ta đã biết trong bài
học giờ rồi, noon và midday là 12g trưa và midnight là 12g đêm, cũng là giờ thôi... )
+ Ngoại lệ: at night, at weekend.
- On: dùng với thứ (hai, ba , tư,...), ngày, hoặc ngày đi cùng với tháng, năm.
Ex: on Monday, on March 8th, on July 20th, 1999
- In: dùng với khoảng thời gian dài: buổi (sáng. trưa...), mùa, tháng , năm.
Ex: in the evening (phải có "the" nhé) , in summer, in June, in 20

Thêm các giới từ at, on, in vào các cụm từ chỉ thời gian sau:
Ex: summer ==> in summer
- spring
- 3.20
- May
- the afternoon
- August 10th
- Sunday
- 1999
- night
- midnight
- the morning
- Tuesday
- winter
- seven p.m.
- December 21st, 2008
- weekend
Thêm các giới từ at, on, in vào các cụm từ chỉ thời gian sau:
Ex: summer ==> in summer
- spring ===> in spring
- 3.20 ===> at 3.20 ( ko biết cái này là gì nhỉ, chắc ko phải
ngày tháng, em đoán nó là giờ luôn^^ )
- May ===> in May
- the afternoon ==> in the afternoon
- August 10th ==> on August 10th
- Sunday ===> on Sunday

-

1999 ===> in 1999
night ==> at night
midnight ==> at midnight
the morning ===> in the morning
Tuesday ===> on Tuesday
winter ===> in winter
seven p.m. ==> at seven p.m
December 21st, 2008 ===> on December 21st, 2008
- weekend==> at weekend

Bài 28: Simple Present Tense (Thì Hiện Tại Đơn)
Audio

Hôm nay chúng ta sẽ học thì Hiện Tại Đơn của động từ thường nhé, tiếng Anh là
Simple Present Tense, simple là đơn giản, present là hiện tại và thì này cũng rất
đơn giản, nhưng cũng vì đơn giản nên cũng dễ quên, và chúng ta phải nắm vững,
nếu không thì sang những thì phức tạp sẽ lẫn lộn. Rất nhiều người học lên cao mà
vẫn không nhớ được khi nào hay tại sao phải thêm S vào chỗ này hoặc không
thêm S vào chỗ kia.
Troớc hết chúng ta cần nhớ là To Be và Can chúng ta đã học là những động từ
đặc biệt (thật ra có nhiều tên, NTT chỉ gọi chung như vậy, vì hai động từ này có
tính chất "đặc biệt') , số động từ đặc biệt này không nhiều, chì khoảng 20 thôi,
còn lại là những động từ thường, chuyện đi đứng ăn uống mua bán v.v..., chúng
ta sẽ có bài học cho từng động từ đặc biệt này, còn hôm nay chỉ học động từ
thường và với các ch...
Hôm nay chúng ta sẽ học thêm một số giới từ chỉ thời gian: in, on, at. (Trước đây
chúng ta đã học những giới từ này nhưng là chỉ nơi chốn như on the table, in the
room… ) . Có rất nhiều giới từ chỉ thời gian, chúng ta chỉ học trước ba từ thông
dụng này nhé. Bài này ngắn và đơn giản nhưng cần thiết cho những bài sau.
- At: dùng với giờ : at 4:00, at 2:30, at noon, at midnight (chúng ta đã biết trong bài
học giờ rồi, noon và midday là 12g trưa và midnight là 12g đêm, cũng là giờ thôi... )
+ Ngoại lệ: at night, at weekend.
- On: dùng với thứ (hai, ba , tư,...), ngày, hoặc ngày đi cùng với tháng, năm.
Ex: on Monday, on March 8th, on July 20th, 1999
- In: dùng với khoảng thời gian dài: buổi (sáng. trưa...), mùa, tháng , năm.
Ex: in the evening (phải có "the" nhé) , in summer, in June, in 20
Thêm các giới từ at, on, in vào các cụm từ chỉ thời gian sau:
Ex: summer ==> in summer
- spring
- 3.20
- May
- the afternoon
- August 10th
- Sunday
- 1999
- night
- midnight
- the morning
- Tuesday
- winter
- seven p.m.
- December 21st, 2008
- weekend
Thêm các giới từ at, on, in vào các cụm từ chỉ thời gian sau:
Ex: summer ==> in summer
- spring ===> in spring
- 3.20 ===> at 3.20 ( ko biết cái này là gì nhỉ, chắc ko phải
ngày tháng, em đoán nó là giờ luôn^^ )
- May ===> in May
- the afternoon ==> in the afternoon
- August 10th ==> on August 10th
- Sunday ===> on Sunday
Tiếng Anh cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng Anh cơ bản - Người đăng: tranduyhai-cnmt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tiếng Anh cơ bản 9 10 408