Ktl-icon-tai-lieu

TIếng anh dành cho người mới bắt đầu

Được đăng lên bởi Hieu Nguyen
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1817 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÀI 1: ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG
Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên về các đại từ nhân xưng, hiểu cho đơn giản và dễ nhớ là 
những tiếng dùng để xưng hô nhé.
Personal Pronouns (Đại từ nhân xưng)
Singular (số ít)
1) I: tôi, ta, tao, mình, em, con...
2) You: anh , chị, ông, bà, bạn, mày, em, con...
3) He: anh ấy, ông ấy...
She: cô ấy, bà ấy...
It: nó (đồ vật, thú vật, điều trung tính)
­ Ngôi thứ nhất, chữ "I" dùng để tự xưng, tức là nói về chính mình, không phân biệt nói với ai, 
người nào cũng xưng mình là "I" dù nói chuyện với ai cũng vậy. 
(Có câu chuyện vui là một em bé mới học lớp 6, về nhà học bài TA, đọc vang cả nhà "Tôi là ai, ai
là tôi, tôi là ai, ai là tôi..." ông bố không hiểu nó đang học bài, nghe vậy bèn nói: "Trời ơi, mày là 
ai mày cũng không biết hay sao?")
­ Ngôi thứ hai, chữ "You" dùng để gọi người đang nói chuyện với mình, không phân biệt già,trẻ, 
bé, lớn, trai, gái, người nào mình cũng gọi là "You" hết. Các bạn nhớ nhé, người nào cũng xưng 
mình là "I" và gọi người đang nói chuyện với mình là "You" hết. TA chỉ có 2 chữ I và You thôi, 
còn trong tiếng Việt phải tùy quan hệ giữa 2 người mà hiểu.
Vd: khi nói chuyện với mẹ, bạn xưng I và gọi mẹ là You, 
khi mẹ bạn nói thì mẹ bạn xưng I gọi bạn là You 
Như vậy ta thấy không có nghĩa cố định cho 2 từ này, nó sẽ thay đổi tùy theo mình đang nói 
chuyện với ai.
­ Ngôi thứ ba, chữ "he" dùng để nói về một người đàn ông, nói theo ngữ pháp là thuộc giống 
đực, trẻ thì có thể là cậu ấy, anh ấy, lớn tuổi là ông ấy, nếu ghét quá thì có thể là "thằng cha ấy" 
v.v... . Các bạn nhớ kỹ điều này: chúng ta không nói chuyện trực tiếp với người đó mà là nói về 
người đó, cho nên "you" có thể là "anh", nhưng "he" thì là "anh ấy". 
Vd: bạn nói chuyện với bạn trai bạn gọi anh ấy là... You!
Bây giờ bạn hỏi anh ấy có quen cái thằng mặc áo xanh ngồi cuối lớp kia không, lúc đó bạn sẽ gọi
anh đó (áo xanh) là... He!
Cái người gọi là "he" đó có thể có mặt ngay tại chỗ, nhưng mình chỉ không nói chuyện trực tiếp 
với người đó thôi, các bạn phải phân biệt được 2 chữ đó nhé.
­ Cũng ngôi thứ ba, nếu mình nói về một người phụ nữ, mình sẽ gọi là "she", giống như "he" vậy,
có thể là cô ấy, bà ấy... (ghét quá thì có thể là "mụ ấy").
­ Nếu nói về một món đồ vật, hoặc một con vật, sẽ gọi là "It", nghĩa là nó, hoặc một số thứ trung 
tính, không phân biệt giới tình như thời gian, thời tiết... ta cũng sẽ gọi là "It".
­ Cuối cùng, chúng ta thấy, mỗi đại từ đó chỉ để xưng hoặc gọi một người thôi, một anh, 1 chị, 
một ông ây, hay một món đồ cho...
BÀI 1: Đ I T NHÂN X NG Ư
Hôm nay chúng ta s h c bài đ u tiên v các đ i t nhân x ng, hi u cho đ n gi n và d nh là ư ơ
nh ng ti ng dùng đ x ng hô nhé. ế ư
Personal Pronouns (Đ i t nhân x ng) ư
Singular (s ít)
1) I: tôi, ta, tao, mình, em, con...
2) You: anh , ch , ông, bà, b n, mày, em, con...
3) He: anh y, ông y...
She: cô y, bà y...
It: nó (đ v t, thú v t, đi u trung tính)
- Ngôi th nh t, ch "I" dùng đ t x ng, t c là nói v chính mình, không phân bi t nói v i ai, ể ự ư
ng i nào cũng x ng mình là "I" dù nói chuy n v i ai cũng v y.ườ ư
(Có câu chuy n vui là m t em bé m i h c l p 6, v nhà h c bài TA, đ c vang c nhà "Tôi là ai, ai
là tôi, tôi là ai, ai là tôi..." ông b không hi u nó đang h c bài, nghe v y bèn nói: "Tr i i, mày là ơ
ai mày cũng không bi t hay sao?")ế
- Ngôi th hai, ch "You" dùng đ g i ng i đang nói chuy n v i mình, không phân bi t già,tr , ườ
bé, l n, trai, gái, ng i nào mình cũng g i là "You" h t. Các b n nh nhé, ng i nào cũng x ng ườ ế ườ ư
mình là "I" và g i ng i đang nói chuy n v i mình là "You" h t. TA ch có 2 ch I và You thôi, ườ ế
còn trong ti ng Vi t ph i tùy quan h gi a 2 ng i mà hi u.ế ườ
Vd: khi nói chuy n v i m , b n x ng I và g i m là You, ư
khi m b n nói thì m b n x ng I g i b n là You ư
Nh v y ta th y không có nghĩa c đ nh cho 2 t này, nó s thay đ i tùy theo mình đang nói ư
chuy n v i ai.
- Ngôi th ba, ch "he" dùng đ nói v m t ng i đàn ông, nói theo ng pháp là thu c gi ng ườ
đ c, tr thì có th là c u y, anh y, l n tu i là ông y, n u ghét quá thì có th là "th ng cha y" ế
v.v... . Các b n nh k đi u này: chúng ta không nói chuy n tr c ti p v i ng i đó mà là nói v ế ườ
ng i đó, cho nên "you" có th là "anh", nh ng "he" thì là "anh y".ườ ư
Vd: b n nói chuy n v i b n trai b n g i anh y là... You!
Bây gi b n h i anh y có quen cái th ng m c áo xanh ng i cu i l p kia không, lúc đó b n s g i
anh đó (áo xanh) là... He!
Cái ng i g i là "he" đó có th có m t ngay t i ch , nh ng mình ch không nói chuy n tr c ti p ườ ư ế
v i ng i đó thôi, các b n ph i phân bi t đ c 2 ch đó nhé. ườ ượ
- Cũng ngôi th ba, n u mình nói v m t ng i ph n , mình s g i là "she", gi ng nh "he" v y, ế ườ ư
có th là cô y, bà y... (ghét quá thì có th là "m y").
- N u nói v m t món đ v t, ho c m t con v t, s g i là "It", nghĩa là nó, ho c m t s th trung ế
tính, không phân bi t gi i tình nh th i gian, th i ti t... ta cũng s g i là "It". ư ế
- Cu i cùng, chúng ta th y, m i đ i t đó ch đ x ng ho c g i m t ng i thô i, m t anh, 1 ch , ư ườ
m t ông ây, hay m t món đ cho nên ta g i chúng là s ít.
TIếng anh dành cho người mới bắt đầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIếng anh dành cho người mới bắt đầu - Người đăng: Hieu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
TIếng anh dành cho người mới bắt đầu 9 10 727