Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh du lịch bài 7

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 611 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 7 - Xúc tiến công việc
I.

Chú thích
Nhân vật
Harvey Judd

Chief Purchasing Officer – Hale and Hearty Foods.
Trưởng Phòng Thu Mua của Hale and Hearty Foods

Lian:

Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng sở hữu một trang trại gia đình nhỏ trồng trà chất
lượng cao

Lok:

Co-owns the tea plantation with his wife Lian.
Người đồng sở hữu trang trại trà với người vợ là Lian.

Diễn biến câu chuyện
Một ngày sau cuộc Hội chợ Nước Giải khát, Harvey gọi tới khách sạn nơi Lian
và Lok đang ở. Anh này muốn cung cấp thông tin cho ông Lok về chuyện câu
cá và đồng thời ngỏ ý mời họ dùng bữa trưa với lãnh đạo của mình là Douglas.
Đáp lại một cách thích hợp trong giao tiếp
Chúng ta thường mong người nghe có phản ứng lại với những điều chúng ta
nói. Dưới đây là một số mẫu câu đáp lại thể hiện sự đồng tình hay không đồng
tình.
A:
B:
A:
B:
A:
B:
A:
B:

I had a terrible flight over. We were held up in Singapore.
I’m sorry to hear that.
We’re well over our monthly target!
That’s great!
The staff here have been very helpful.
That’s good to hear.
The airline mislaid my luggage.
Oh, that’s no good.

Sau đây là ví dụ về một câu bày tỏ sự thương cảm và một câu bày tỏ sự vui
mừng. Trong những trường hợp này thì cần bầy tỏ sự chia sẻ rõ rệt hơn trong
lời đáp.
A:
B:
A:
B:

I can’t make the meeting I’m afraid. My husband has suddenly taken ill.
Oh, I’m very sorry to hear that.
I got the promotion!
Congratulations!

Những cách dẫn dắt câu chuyện đàm thoại
In the dialogue, Harvey uses the word, “now’' to change the subject. This and
other expressions that can be used are highlighted in the examples below.
Trong bài hội thoại, Harvey đã dùng từ ''now'' để thay đổi đề tài nói chuyện.
Những từ có tác dụng như vậy được in đậm trong các câu dưới đây.
Now, we haven’t much time so let’s move on to finance.
By the way, your fax machine doesn’t seem to be working.
Anyway, have you met the new secretary?

II.

Bài tập
1. Những từ mới quan trọng trong bài
Hãy dùng từ điển để tra nghĩa và cách phát âm của những từ dưới đây.
Từ mới

aquarium
arrange
comfortable
conversation
cruise
employer
harbour
interest

Phát âm

Nghĩa

luggage
office
reason
restaurant
settle in
staff
target
2. Luyện nói - bày tỏ sự chia sẻ
Đọc những lời đáp lại dưới đây rồi chọn lấy một lời đáp trong các ô A, B, C
hoặc D để hoàn thành các câu phía dưới. Hãy chọn những lời đáp lại thích
hợp để biểu lộ những điểm tương đồng.
A
- That’s great.
- That’s good.
- I’m glad to
hear that.

B
- Oh, that’s
no g...
BÀI 7 - Xúc tiến công vic
I. Chú thích
Nhân vt
Harvey Judd Chief Purchasing Officer Hale and Hearty Foods.
Trưởng Phòng Thu Mua ca Hale and Hearty Foods
Lian: Co-owner of a modest but quality family tea plantation
Người đồng s hu mt trang tri gia đình nh trng trà cht
lượng cao
Lok: Co-owns the tea plantation with his wife Lian.
Người đng s hu trang tri trà với người v là Lian.
Diễn biến câu chuyện
Một ngày sau cuộc Hội chợ Nước Giải khát, Harvey gọi tới khách sạn i Lian
Lok đang ở. Anh này muốn cung cấp thông tin cho ông Lok về chuyện câu
cá và đồng thời ngỏ ý mời họ dùng bữa trưa với lãnh đạo của mình là Douglas.
Đáp lại mt cách thích hp trong giao tiếp
Chúng ta thường mong người nghe phn ng li vi những điu chúng ta
nói. Dưới đây một s mẫu câu đáp lại th hin s đồng tình hay không đồng
tình.
A: I had a terrible flight over. We were held up in Singapore.
B: I’m sorry to hear that.
A: We’re well over our monthly target!
B: That’s great!
A: The staff here have been very helpful.
B: That’s good to hear.
A: The airline mislaid my luggage.
B: Oh, that’s no good.
Tiếng anh du lịch bài 7 - Trang 2
Tiếng anh du lịch bài 7 - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiếng anh du lịch bài 7 9 10 934