Ktl-icon-tai-lieu

tiếng anh giao tiếp cơ bản

Được đăng lên bởi kim-tuyen-ho
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2005 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bai 1 ban tu dau toi
Xin chào.
Hello.
Xin chào.
Hi.
Bạn khỏe không?
How are you?
Tôi khỏe. Bạn khỏe không?
I'm good. How are you?
Khỏe. Bạn có nói tiếng Anh không?
Good. Do you speak English?
Một chút. Bạn là người Mỹ hả?
A little. Are you American?
Vâng.
Yes.
Bạn từ đâu tới?
Where are you from?
Tôi từ California.
I'm from California.
Rất vui được gặp bạn.
Nice to meet you.
Tôi cũng rất vui được gặp bạn
Nice to meet you too.

John
Jessica
John
Jessica
John
Jessica
John
Jessica
John
Jessica
John

Bài học 4 ­ Hỏi đường.

Bài học 2 ­ Bạn có nói tiếng Anh không?
Xin lỗi, bạn là người Mỹ phải không?
Excuse me, are you American?
Không.
No.
Bạn có nói tiếng Anh không?
Do you speak English?
Một chút, nhưng không giỏi lắm.
A little, but not very well.
Bạn ở đây bao lâu rồi?
How long have you been here?
Hai tháng.
2 months.
Bạn làm nghề gì?
What do you do for work?
Tôi là một học sinh. Còn bạn?
I'm a student. How about you?
Tôi cũng là một học sinh.
I'm a student too.

Bài học 3 ­ Tên bạn là gì?

Xin lỗi, bạn tên là gì?
Excuse me, what's your name?
Tên tôi là Jessica. Còn tên của bạn?
My name is Jessica. What's yours?
John.
John.
Bạn nói tiếng Anh rất giỏi.
You speak English very well.
Cám ơn.
Thank you.
Bạn biết bây giờ là mấy giờ không?
Do you know what time it is?
Chắc rồi. Bây giờ là 5:10 chiều.
Sure. It's 5:10PM.
Bạn nói gì?
What did you say?
Tôi nói bây giờ là 5:10 chiều.
I said it's 5:10PM.
Cám ơn.
Thanks.
Không có gì.
You're welcome.

Amy
Michael
Amy
Michael

Amy

Michael
Amy
Michael
Amy

Chào Michael.
Hi Michael.
Chào Amy. Có chuyện gì vậy?
Hi Amy. What's up?
Tôi đang tìm phi trường. Bạn có thể nói cho
tôi biết làm cách nào đến đó được không?
I'm looking for the airport. Can you tell me 
how to get there?
Không, rất tiếc. Tôi không biết.
No, sorry. I don't know.
Tôi nghĩ tôi có thể đi xe điện ngầm để tới phi
trường. Bạn có biết đuờng xe điện ngầm ở
đâu không?
I think I can take the subway to the airport. 
Do you know where the subway is?
Chắc rổi. Nó ở đằng kia.
Sure, it's over there.
Ở đâu? Tôi không thấy nó.
Where? I don't see it.
Phía bên kia đường.
Across the street.
Ô, bây giờ tôi thấy rồi. Cám ơn.
Oh, I see it now. Thanks.

Không có gì.
No problem.
Bạn biết có nhà vệ sinh nào quanh đây không?
Do you know if there's a restroom around 
Amy
here?
Vâng. Có một cái ở đây. Nó ở trong cửa hàng.
Michael
Yes, there's one here. It's in the store.
Cám ơn.
Amy
Thank you.
Tạm biệt.
Michael
Bye.
Tạm biệt.
Amy
Bye bye.
Michael

Bài học 5 ­ Tôi đói.
Thomas
Sarah
Tho...
Bài hc 2 - Bn có nói tiếng Anh không?
Xin l i, b n là ng i M ph i không? ườ
Excuse me, are you American?
Không.
No.
B n có nói ti ng Anh khôn ế g?
Do you speak English?
M t chút, nh ng không gi i l m. ư
A little, but not very well.
B n đây bao lâu r i?
How long have you been here?
Hai tháng.
2 months.
B n làm ngh gì?
What do you do for work?
Tôi là m t h c sinh. Còn b n?
I'm a student. How about you?
Tôi cũng là m t h c sinh.
I'm a student too.
Bài hc 3 - Tên bn là gì?
John
Xin l i, b n tên là gì?
Excuse me, what's your name?
Jessica
Tên tôi là Jessica. Còn tên c a b n?
My name is Jessica. What's yours?
John
John.
John.
Jessica
B n nói ti ng Anh r t gi i. ế
You speak English very well.
John
Cám n.ơ
Thank you.
Jessica
B n bi t bây gi là m y gi không? ế
Do you know what time it is?
John
Ch c r i. Bây gi là 5:10 chi u.
Sure. It's 5:10PM.
Jessica
B n nói gì?
What did you say?
John
Tôi nói bây gi là 5:10 chi u.
I said it's 5:10PM.
Jessica
Cám n.ơ
Thanks.
John
Không có gì.
You're welcome.
Bài hc 4 - Hi đường.
Amy
Chào Michael.
Hi Michael.
Michael
Chào Amy. Có chuy n gì v y?
Hi Amy. What's up?
Amy
Tôi đang tìm phi tr ng. B n có th nói choườ
tôi bi t làm cách nào đ n đó đ c không?ế ế ượ
I'm looking for the airport. Can you tell me
how to get there?
Michael
Không, r t ti c. Tôi không bi t. ế ế
No, sorry. I don't know.
Amy
Tôi nghĩ tôi có th đi xe đi n ng m đ t i phi
tr ng. B n có bi t đu ng xe đi n ng m ườ ế
đâu không?
I think I can take the subway to the airport.
Do you know where the subway is?
Michael
Ch c r i. Nó đ ng kia.
Sure, it's over there.
Amy
đâu? Tôi không th y nó.
Where? I don't see it.
Michael
Phía bên kia đ ng.ườ
Across the street.
Amy
Ô, bây gi tôi th y r i. Cám n. ơ
Oh, I see it now. Thanks.
Bai 1 ban tu dau toi
Xin chào.
Hello.
Xin chào.
Hi.
B n kh e không?
How are you?
Tôi kh e. B n kh e không?
I'm good. How are you?
Kh e. B n có nói ti ng An ế h không?
Good. Do you speak English?
M t chút. B n là ng i M h ? ườ
A little. Are you American?
Vâng.
Yes.
B n t đâu t i?
Where are you from?
Tôi t California.
I'm from California.
R t vui đ c g p b n. ượ
Nice to meet you.
Tôi cũng r t vui đ c g p b n ượ
Nice to meet you too.
tiếng anh giao tiếp cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiếng anh giao tiếp cơ bản - Người đăng: kim-tuyen-ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
tiếng anh giao tiếp cơ bản 9 10 365