Ktl-icon-tai-lieu

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA

Được đăng lên bởi vanvien
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 856 lần   |   Lượt tải: 2 lần
EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 2
TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 2
Bài 11: talking about the future
(nói về thời tương lai)
Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)
Anh Shane đang chuẩn bị đi nghỉ ít ngày. Chúng ta hãy nghe xem anh ấy sẽ đi nghỉ ở đâu và
làm gì.

Dialogue 1:
SHANE:

I'm meeting a friend in Brisbane on Monday, and we're flying to
Cairns. We're staying at the Beachfront Hotel.
We're taking a boat trip to the Reef on Tuesday, and on
Wednesday we're going fishing. Then… let's see - oh yes, on
Thursday we're hiking through a rainforest, and then we're
playing golf on Friday… we've arranged all those… and we'll
probably drive up to Cooktown at the weekend.
We're leaving Cairns on Sunday night. The plane arrives in
Brisbane at nine o'clock. Then I'm catching a bus home. It gets in
about eleven.
Well, we're going to swim, and dive… and we're going to eat lots
of tropical fruit! Mmm. And the forecast says it's going to be
sunny and very hot! It's going to be GREAT!

Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)
The Beachfront Hotel

Khách sạn Beachfront

[ 'bitʃfrʌnt∪(h) oʊtɛl ]
Cooktown

thị trấn Cooktown ở Queensland

[ 'kʊktaʊn ]
The Reef
[ θə 'rif ]

tên tắt của dải san hô ngầm Great Barrier
Reef

golf

chơi gôn

[ 'gɒlf ]
a rainforest

rừng nhiệt đới

[ 'reInfɒrəst ]
a trip

một chuyến đi

[ 'trIp ]
tropical fruit

hoa quả nhiệt đới

[ 'trɒpəkəl frut ]
probably

có thể

[ 'prɒbəbli ]
to fish

câu cá

[ 'fiʃ ]
to dive

lặn

[ 'daI v ]
to catch (a bus)

đón xe buýt

[ ' kætʃ ]
to hike

đi bộ đường dài

[ 'haik ]
to meet

gặp gỡ

[ 'mit ]
to plan

đặt kế hoạch, dự định

[ 'plæn ]

Part 3 - LESSON: talking about the future (nói về thời tương lai)
Chúng ta dùng thời hiện tại tiếp diễn để diễn tả các kế hoạch đã được vạch ra. Cấu trúc này
thường được áp dụng với các động từ chuyển động. Thí dụ:
I am meeting a friend on Friday.

Tôi sẽ gặp một người bạn vào thứ Sáu.

I am catching a bus to Hue on Sunday.

Tôi sẽ đáp xe buýt đi Huế vào Chủ nhật.

Thời hiện tại đơn giản được dùng cho các sự việc trong tương lai đã được sắp xếp trong các
biểu thời gian, như các chuyến bay, giờ tàu chạy, thời gian các khóa học, dự định ngày nghỉ.
Thí dụ:
The plane arrives at nine o'clock.

Máy bay hạ cánh lúc 9 giờ.

The train leaves Hanoi at midnight.

Tàu khởi hành từ Hà Nội vào lúc nửa
đêm.

Chúng ta dùng thời tương lai đơn giản khi các kế hoạch chưa được cụ thể. Thí dụ:
We will probably drive home on Sunday.

Chúng ta có thể lái xe về nhà vào Chủ
nhật.

Cấu trúc 'to be ...
EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 2
TING ANH THÔNG DNG AUSTRALIA – Lot 2
Bài 11: talking about the future
(nói v thi tương lai)
Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoi)
Anh Shane đang chun b đi ngh ít ngày. Chúng ta hãy nghe xem anh y s đi ngh đâu và
làm gì.
Dialogue 1:
SHANE: I'm meeting a friend in Brisbane on Monday, and we're flying to
Cairns. We're staying at the Beachfront Hotel.
We're taking a boat trip to the Reef on Tuesday, and on
Wednesday we're going fishing. Then… let's see - oh yes, on
Thursday we're hiking through a rainforest, and then we're
playing golf on Friday… we've arranged all those… and we'll
probably drive up to Cooktown at the weekend.
We're leaving Cairns on Sunday night. The plane arrives in
Brisbane at nine o'clock. Then I'm catching a bus home. It gets in
about eleven.
Well, we're going to swim, and dive… and we're going to eat lots
of tropical fruit! Mmm. And the forecast says it's going to be
sunny and very hot! It's going to be GREAT!
Part 2 - VOCABULARY (t vng)
The Beachfront Hotel
[ 'bitʃfrʌnt
(h) oʊtɛl ]
Khách sn Beachfront
Cooktown
[ 'kʊktaʊn ]
th trn Cooktown Queensland
The Reef
[ θə 'rif ]
tên tt ca di san hô ngm Great Barrier
Reef
TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA - Trang 2
TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA - Người đăng: vanvien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA 9 10 709