Ktl-icon-tai-lieu

tiếng anh Y khoa

Được đăng lên bởi mr.minh8x
Số trang: 560 trang   |   Lượt xem: 11067 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ICDCode

English

A00
A01
A02
A02.0
A02.1
A02.2
A02.8
A02.9
A03
A03.0

Vietnamese

French

Cholera

Bệnh tả

Choléra

Typhoid and
paratyphoid fevers
Other salmonella
infections
Salmonella enteritis

Bệnh thương hàn và
phó thương hàn
Nhiễm salmonella
khác
Viêm ruột do
salmonella
Nhiễm trùng huyết
do salmonella
Nhiễm salmonella
khu trú
Nhiễm salmonella
xác định

Fièvres typhoïde et
paratyphoïde
Autres salmonelloses

Salmonella
septicaemia
Localized salmonella
infections
Other specified
salmonella infections
Salmonella infection,
unspecified
Shigellosis
Shigellosis due to
Shigella dysenteriae

A03.1

Shigellosis due to
Shigella flexneri

A03.2

Shigellosis due to
Shigella boydii

A03.3

Shigellosis due to
Shigella sonnei

A03.8
A03.9

Other shigellosis
Shigellosis,
unspecified

A04.0

Enteropathogenic
Escherichia coli
infection
Enterotoxigenic
Escherichia coli
infection
Enteroinvasive
Escherichia coli
infection

A04.1
A04.2

Entérite à Salmonella

Septicémie à
Salmonella
Infection localisée à
Salmonella
Autres infections
précisées à
Salmonella
Nhiễm salmonella
Salmonellose, sans
không xác định khác précision
Nhiễm Shigella
Shigellose
Nhiễm Shigella do
Shigellose à Shigella
Shigella dysenteriae dysenteriae {Infection
à Shigella du groupe
A [Shiga-Kruse]}
Nhiễm Shigella do
Shigellose à Shigella
Shigella flexneri
flexneri [Infection à
Shigella du groupe B]
Nhiễm Shigella do
Shigellose à Shigella
Shigella boydii
boydii [Infection à
Shigella du groupe C]
Nhiễm Shigella do
Shigellose à Shigella
Shigella sonnei
sonnei [Infection à
Shigella du groupe D]
Nhiễm Shigella khác Autres shigelloses
Nhiễm Shigella,
Shigellose, sans
không xác định
précision [Dysenterie
bacillaire SAI]
Nhiễm Escherichia
Infection
coli gây bệnh đường entéropathogène à
ruột
Escherichia coli
Nhiễm Escherichia
Infection
coli gây độc tố ruột
entérotoxigène à
Escherichia coli
Nhiễm Escherichia
Infection entérocoli xâm nhập
invasive à
Escherichia coli

A04.3
A04.4

A04.5
A04.6
A04.7
A04.8
A04.9

A05
A05.0
A05.1

A05.2

A05.3
A05.4
A06
A06.0

Enterohaemorrhagic
Escherichia coli
infection
Other intestinal
Escherichia coli
infections

Nhiễm Escherichia
coli gây xuất huyết
đường ruột
Nhiễm Escherichia
coli đường ruột khác

Campylobacter
enteritis
Enteritis due to
Yersinia
enterocolitica
Enterocolitis due to
Clostridium difficile
Other specified
bacterial intestinal
infections
Bacterial intestinal
infection, unspecified

Viêm ruột do
Campylobacter
Viêm ruột do
Yersinia
enterocolitica
Viêm ruột do
Clostri...
ICDCode English Vietnamese French
A00 Cholera Bnh t Choléra
A01 Typhoid and
paratyphoid fevers
Bnh thương hàn và
phó thương hàn
Fièvres typhoïde et
paratyphoïde
A02 Other salmonella
infections
Nhim salmonella
khác
Autres salmonelloses
A02.0 Salmonella enteritis Viêm rut do
salmonella
Entérite à Salmonella
A02.1 Salmonella
septicaemia
Nhim trùng huyết
do salmonella
Septicémie à
Salmonella
A02.2 Localized salmonella
infections
Nhim salmonella
khu trú
Infection localisée à
Salmonella
A02.8 Other specified
salmonella infections
Nhim salmonella
xác định
Autres infections
précisées à
Salmonella
A02.9 Salmonella infection,
unspecified
Nhim salmonella
không xác định khác
Salmonellose, sans
précision
A03 Shigellosis Nhim Shigella Shigellose
A03.0 Shigellosis due to
Shigella dysenteriae
Nhim Shigella do
Shigella dysenteriae
Shigellose à Shigella
dysenteriae {Infection
à Shigella du groupe
A [Shiga-Kruse]}
A03.1 Shigellosis due to
Shigella flexneri
Nhim Shigella do
Shigella flexneri
Shigellose à Shigella
flexneri [Infection à
Shigella du groupe B]
A03.2 Shigellosis due to
Shigella boydii
Nhim Shigella do
Shigella boydii
Shigellose à Shigella
boydii [Infection à
Shigella du groupe C]
A03.3 Shigellosis due to
Shigella sonnei
Nhim Shigella do
Shigella sonnei
Shigellose à Shigella
sonnei [Infection à
Shigella du groupe D]
A03.8 Other shigellosis Nhim Shigella khác Autres shigelloses
A03.9 Shigellosis,
unspecified
Nhim Shigella,
không xác định
Shigellose, sans
précision [Dysenterie
bacillaire SAI]
A04.0 Enteropathogenic
Escherichia coli
infection
Nhim Escherichia
coli gây bnh đường
rut
Infection
entéropathogène à
Escherichia coli
A04.1 Enterotoxigenic
Escherichia coli
infection
Nhim Escherichia
coli gây độc t rut
Infection
entérotoxigène à
Escherichia coli
A04.2 Enteroinvasive
Escherichia coli
infection
Nhim Escherichia
coli xâm nhp
Infection entéro-
invasive à
Escherichia coli
tiếng anh Y khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiếng anh Y khoa - Người đăng: mr.minh8x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
560 Vietnamese
tiếng anh Y khoa 9 10 250