Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng Nga

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 ✂✁☎✄✆✄✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✓✒✕✖✘✗✞✍✑✙
✚✘✛✢✜✤✣✦✥✆✧✩★✫✪✢✪✭✬ ✜✤✥✆✮✯✬ ✰ ✱ ✲✳✧✵✴✵✴ ✶✸✷✠✹✳✺✭✜✤✪✭✰ ✪
Advanced Audio Blog S1
Have You Been to Saint Petersburg?

10

Formal Russian
Formal English
Vocabulary
Grammar Points
Cultural Insight

2
3
3
4
4

 ✂✁☎✄✆✄✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✓✒✕✖✘✗✞✍✑✙
✚✘✛✢✜✤✣✦✥✆✧✩★✫✪✢✪✭✬ ✜✤✥✆✮✯✬ ✰ ✱ ✲✳✧✵✴✵✴ ✶✸✷✠✹✳✺✭✜✤✪✭✰ ✪
Formal Russian
 ✂✁☎✄ ✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏☛✆✎✄ ✆✎✒ ✆✎✓✕✔✖☞✗✆✘ ✂✙✎✟✖✚ ✛✢✜✤✣✥✁✞✛✢✁☎✓ ✦✞✧✎✓✕✄ ✁
 ✂✙☎✟✖✚ ✛✢✜✤✣✥✁✥✛✢✁☎✓★✦✞✧✩✓✕✄✪✜✠✄ ✆☎✓★✆✥✝✬✫✭✁✥✝✂✁☎✓ ✙✞✮✰✯✥✟★✆☎✄ ✆✘✱✪✟☛✙✞✲✢✁☎✟✖✔★✡✌✳ ✆✞✴✵✴✶✔✕✷☛✴✂✚ ✆☎✷
✸ ✁✞✝✂✁✎✓★✙☎✹✪✔✕✔☛✺✕✙✥✝✭☞✎✔✕✟✖✔★✴✻✛✩✓★✙✥✛✩✔✖✒✢✟✖✍✰✷✼✹✤✁☎✟★✛✎✓☎ ✂✁☎✒ ✁☎✓★✆✥✜ ✽✕✙✎✏☛✙✞✝✠✟☛✆✎✄ ✆
✫✭✁✞✝✪✁☎✓★✙✞✮☎✯✥✟☛✆✎✄ ✆✾✆☎✚✥✓★✧✩✄ ✙✞✺✰☞✥✁✥✴✻✛✢✆✌✟☛✙✞✿✢✆✞❀✗✝✂✁✎✟✖✔☛✡❁✒✥✍✞✴✶❂✾✔★✿✾✆✎✓✕✄ ✙☎✟☛✆✎✒
✄ ✆✥✴✻✧✢✝✂✙✎✓★✴✻✛✩✒ ✁☎✟✖✟★✆☎✷✼✒ ✮✕✙✞✴✵✛✩✔❄❃✩✁☎✟✖✔✕✟✖✄✤✓★✙✥✝✂✴✂✚ ✆✎✷❄✆✥✦✞✮✕✙✞✴✵✛✩✔✖❅✕❆✠❇✪❈✠❉ ❉ ❉ ❊❋❇✪❇●✒ ✁☎✚ ✙✞✿✾❊
✴✻✛✢✆✞✮☎✔✖✹✤✙✑✳ ✆✥✴✻✴✂✔✖✷★✴✶✚ ✆☎✷✼❍✩☞✎✏☛✁☎✓✞✔✖✔✕❅✕■✥✙✥✴✻✁✞✮✕✁✎✟✖✔★✁✘❊❏✦✞✆✥✮✕✁✞✁✘❑✕✺ ▲✑☞✎✔★✮✕✮✰✔☛✆✎✟☛✙
✲✥✁✞✮✕✆✎✒ ✁✎✚ ✺✞✲✥✛✢✆✘✝✪✁✞✮✕✙✥✁✞✛✗✁☎✄ ✆✘✴✵✙☎☞✎✍☎☞✾✴✵✁☎✒ ✁☎✓✕✟✖✍☎☞✌✄ ✆☎✓ ✆✞✝✪✆☎☞✾✴✬✟☛✙✥✴✻✁✞✮✕✁✎✟✖✔☛✁✎☞
✦✞✆✞✮✕✁✥✁✑☞✎✔★✮✕✮✰✔☛✆✎✟☛✙✘✲✢✁✞✮✕✆✎✒ ✁☎✚✥❅★▼✂✛✢✆✾✴✻✙✎☞✎✍✰✷✼✚✥✓★✧✩✏✖✟✖✍☎✷◆✄ ✆☎✓ ✆✞✝●❖✕✒✢✓★✆☎✏✖✍✞✺✰✟★✁
✡✎✒ ✮✕✡✎€✠◗✘✔✖✷★✴✻✡✾✴✵✛✢✆✞✮✰✔✕✹✤✁☎✷✼✄ ✆✥✴✻✧✢✝✂✙☎✓ ✴✻✛✩✒ ✙☎❅
✳ ✙✞✴✶✏★✆✞✮✕✆✥❀✗✁☎✟◆✟☛✙✾✴✻✁✎✒ ✁☎✓ ✆✞✜ ✱✵✙✎✏☛✙✞✝✪✁✑✳ ✆✥✴✻✴✂✔✖✷★✴✶✚ ✆☎✷ ✸ ✁✞✝✂✁✎✓★✙☎✹✪✔✕✔☛✺✰✟★✙✘✦✞✁✎✓★✁☎✄ ✧
✸ ✔✖✟☛✴✂✚ ✆☎✄ ✆✘✱✤✙✞✮✰✔✕✒ ✙✌❘✵✙✥✮✕✛✩✔✖✷★✴✶✚ ✆☎✄ ✆✌☞✥✆☎✓ ✡✥✺✰✒✎✝✪✁✞✮✰✯ ✛✥✁✌✓★✁☎✚✥✔✼■✥✁☎✒✢✍✰❅ ❙✼✟
✟☛✙✞✿✢✆✞✝✠✔☛✛✢✴✻✡❁✟☛✙✑✒✢✍✕✴✵✆✞✛✢✁✘✆✥✛❁❚✰✝✪✆✘❯✕❯✑☞✥✁✞✛✩✓★✆✎✒✾✟☛✙✥✝✬✧✩✓★✆☎✒✢✟☛✁✎☞✌☞✥✆✎✓★✡✌✔❄✱✪✟☛✙✎☞✥✁☎✟✖✔★✛
✴✶✒ ✆☎✔✕☞✎✔✼✚ ✙✎✟☛✙✞✮✕✙✎☞✎✔✕❅✕✳ ✁☎✚ ✧✌■✢✁☎✒ ✙✌✏☛✁☎✓ ✁✞✴✻✁✎✚ ✙✥✁✞✛❁✟☛✁✥✴✶✚ ✆✞✮✰✯✢✚ ✆✘✦✞✆✥✮✰✯✥❂✾✔★✿❁☞✥✆✞✴✵✛✢✆☎✒ ✺
✚ ✆✞✛✢✆☎✓✕✍✞✁✑✓ ✙✞✱✂✒ ✆✞✝✪✡✥✛✥✴✵✡✌✟☛✙✌✟☛✆✞✲✩✯ ✺✞✲✥✛✢✆✞✦✎✍❱☞✥✆✎✄ ✮✰✔◆✏✖✓ ✆☎✏☛✮✰✍✞✛✩✯✾✚ ✆✎✓★✙✞✦✞✮☎✔☛✺✰✒ ✁✞✝✭✯
■✥✁☎✒ ✙✘✴✵✧✥✝✪✆✞✿✥✆✥✝✭✟★✙☎❅✕■✢✆✞✲✎✯✢€●✔★✿✌✟☛✁✎✟☛✙✞✝✪✆✞✮✰✄ ✆✘✴✂✒ ✆✥✝✂✡✥✛✢✺✰✔✰✁✞✴✵✮✰✔❄✛✩✍✑✟☛✁✘✧✢✴✶✏★✁✞✮✼✝✂✆
✓★✙✞✱✪✒ ✆✥✝✂✙✌☞✥✆✞✴✵✛✢✆☎✒ ✺✰✏✖✓✕✔★✝✂✁✞✛✢✴✵✡✾✴✶✏★✙✞✛✩✯✎✧✗✝✭✓ ✧✥✱✵✁✎✷✖❅★❲✎❳✂✆✞✴✵✛✎✍✑✓★✙✥✱✂✒ ✁✞✮✰✔✖❨✎✜
✏☛✆☎✏★✧✥✮✕✡✎✓✕✟★✆✞✁✘✆✎✏✖✓★✙✎✒ ✝✪✙☎✟✖✔★✁✘✝✪✮✕✡✾✛✢✆☎✄ ✆✞✺✕✲✢✛✢✆✞✦☎✍✑✟☛✁✑✟★✆✞✲✢✁☎✒ ✙✥✛✩✯✎✝✪✆☎☞✥✙✎❅

2

 ✂✙☎✟✖✚ ✛✢✜✤✣✥✁✥✛✢✁☎✓★✦✞✧✩✓✕✄✪❊❩✒ ✙✥❀❁✟☛✁☎✷✕❂✾✔✖✷✼✏☛✆✥✴✻✮✕✁✌❳✂✆✞✴✶✚✥✒✢✍✼❬✂✚ ✆☎✟☛✆✎☞✎✔★✲✥✁✞✴✂✚✥✔✖✷★✺
✏✖✓★✆✎☞✎✍✰❂✩✮✕✁☎✟✖✟✕✍✰✷★✺✰✟☛✙✞✧✢✲✎✟✕✍✰✷✼✔◆✚ ✧✥✮☎✯ ✛✢✧✎✓✞✟✖✍✰✷✼✹✤✁☎✟☛✛✩✓✘✳ ✆✞✴✻✴✂✔✖✔★✺✰✚✥✓★✧✩✏✖✟✖✍☎✷
✛✩✓★✙☎✟☛✴✂✏☛✆✎✓★✛✩✟✖✍☎✷❄✧✢✱✵✁✞✮✰❅
 ✂✙☎✟✖✚ ✛✢✜✤✣✥✁✥✛✢✁☎✓★✦✞✧✩✓✕✄✪✴✻✲✩✔☛✛✢✙✞✁✥✛✢✴✻✡✾✆✞✝✠✟✖✔✕☞✌✔★✱✬✚✥✓★✙✞✴✂✔✖✒ ✁☎✷✕❂✾✔★✿✌✄ ✆☎✓★✆✥✝✂✆✎✒✾☞✩✔✖✓★✙✥✺
✡✎✒ ✮✕✡✥✡✥✴✂✯✾✒ ✙✞❀❁✟✖✍☎☞✌✹✤✁☎✟★✛✩✓★✆☎☞✗✛✢✧✎✓✕✔★✱✂☞✥✙✌✒✾✳ ✆✥✴✻✴✂✔✖✔✰✜✠✚ ✙✞❀✗✝✭✍☎✷✼✄ ✆✥✝✬✁☎✄ ✆
✏☛✆✞✴✵✁☎◗☎✙✞✁✥✛✗✦✞✆✞✮✕✁✥✁✘❑✕✺ ▲❱☞✩✔☛✮✕✮✰✔★✆☎✟★✙✘...
Advanced Audio Blog S1
Have You Been to Saint Petersburg?
10
Formal Russian 2
Formal English 3
Vocabulary 3
Grammar Points 4
Cultural Insight 4
Tiếng Nga - Trang 2
Tiếng Nga - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiếng Nga 9 10 327