Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận market leader 3 Cultures

Được đăng lên bởi Trang Thien
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1998 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Unit 7: Cultures

Danh sách nhóm 7
1

Ngô Thị Thơm

11244291

ĐHKT7ELT

2

Đỗ Kiều Ngọc Mỹ

11358811

ĐHKT7ELT

3

Phạm Thị Bích Hảo

11314391

ĐHKT7ELT

4

Lê Thị Ái

11331651

ĐHKT7ELT

5
6

Lê Thị Hoa
Phan Ngọc Hi

11358851

ĐHKT7ELT

7

Phạm Thị Quỳnh Như

8

Nguyễn Thị Thu Huỳnh

11246251

9

Nguyễn Thị An Bình

11246171

10

Nguyễn Thị Lan Anh

11308391

Starting up
Game
Show

Tam Sao
Thất Bản

Trang 54

Climate – Khí Hậu

lick to edit Master text styles

– Second level
Third level
• Fourth level
– Fifth level

Japan – Nhật Bản

Ideas and beliefs

Cuisine - Ẩm thực

Language – Ngôn ngữ

Brazil

Ceremonies and festivalsnghi lễ và lễ hội

Arts – Nghệ Thuật

Religion – Tôn Giáo

Geography – Địa Lý

Atlat

Historical events – Sự Kiện Lịch Sử

Social customs and traditions- Phong tục và
truyền thống xã hôi

Architecture – Kiến Trúc

Korea – Hàn Quốc

China – Trung Quốc

Australia - Úc

Italia - Ý

Handsom
e Man

France - Pháp

Starting
up
Climate : khí hậu
Institutions : tổ chức
Ideas and beliefs : ý tưởng và niềm tin
Cuisine : ẩm thực
Language : ngôn ngữ
Arts : nghệ thuật
Religion : tôn giáo
Geography : địa lý
Historical events : Sự kiện lịch sử
Social customs and traditions : phong tục và
truyền thống xã hội
Ceremonies and festivals : nghi lễ và lễ hội
Architecture : kiến trúc

• D) How important are the following things when doing
business in your country ? Are they:a) important b)not
important c)best avoided ?
(Những điều nào sau đây là quan trọng khi kinh doanh ở
nước bạn ? Chúng thì:
c) Best avoided ?

b) a)
Not
Important
important

a) Important
Exchanging business card, Sharking hands, Samll talk before
meeting, Punctuality, Using first Name,Socialising with
Not formal
important
contacts, b)
Being
or informal
Humour, Giving present,
c) Best avoided ?
Kissing, Accepting interruption, Being direct

Vocabulary
• 1. Advice:

Trang 56

Lời khuyên, sự tư vấn

• 2.

Invitation :

• 3.

Obligation :

• 4.

Necessity :

• 5.

Porhibited :

Lời mời
Nghĩa Vụ
Sự cần thiết

• 6. Aeroplane;

bị cấm
Máy bay, phi cơ

• 7.

Lack of obligation : Không có nghĩa vụ

• 8.

Lack of necessity:

• 9.

offence:

Không cần thiết

Sự mất lòng

Từ
vựng

A. Choose the most appropriate word in the box to complete
the idioms in the sentences below.
(Chọn từ thích hợp nhất trong ô để hoàn thành thành ngữ trong
những câu dưới đây)

Game
show

end

• 1. I was thrown in at the deep
when my
company sent me to run the German office . I was only two
days' noti...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận market leader 3 Cultures - Người đăng: Trang Thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Tiểu luận market leader 3 Cultures 9 10 273