Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận market leader 3 Money

Được đăng lên bởi Trang Thien
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2818 lần   |   Lượt tải: 4 lần
UNIT 5: MONEY
GVHD: Nguyễn Nguyên Phương
Lớp: ĐHKT7E_LT
Nhóm thực hiện: Nhóm 5

DANH SÁCH NHÓM 5
STT

MSSV

Họ

Tên

1

11255041 Nguyễn Thị Kim

Ngân

2

11292671 Nguyễn Yến Hồng Nhi

3

11318181 Nguyễn Thị Thu

Huyền

4

11274281 Lê Thị Thu Sang

Sang

5

11287551 Nguyễn Thị Mỹ

Giang

6

11328371 Trần

Quân

7

11330791 Võ Đình

Kiệt

8

11270551 Lê Vũ Hải

Thanh

9

11331041 Phạm Thị

Bích

10

10344591 Nguyễn Thị

Thanh

11

10344611 Nguyễn Thị Thanh Thảo

Ghi Chú

GAME SHOW

Milk

Flour

Butter

Sugar

Eggs

Cake

MONEY

I: VOCABULARY

Vocabublary A ( page 40)
New Words
1.Organisation (n): Tổ chức
2.Decreases (v): giảm
5.Profit (n): Lợi nhuận
6.Capital (n): Vốn
Ownership (n): Quyền sở hữu
7. Divide (v): Phân chia

a) Gross margin: Tổng lợi nhuận

b) Recession: Suy thoái kinh tế

c) Shares: Cổ phiếu

d) Debt: món nợ

e) Stock market: Thị trường chứng khoán

d) Investment: Đầu tư

1. Money owed by one person or
organization to another person or
organization
(Tiền mắc nợ của một người hoặc một tổ chức
khác)

2. A period of time when business
Activity decreases because the
economy is doing badly
(Một thời gian hoạt động kinh doanh giảm sút
bởi vì kinh tế đang xấu đi )
`

3. Difference between the selling price
of a product and the cost of producing
it.

( Sự khác nhau giữa một giá bán một sản phẩm
với chi phí sản xuất )

d) debt
(món nợ)

b) Recession
(suy thoái
kinh tế)

a) gross margin
(Tổng lợi nhuận
hay lãi gộp)

4. A place where company shares are
bought and sold
( Nơi mà các cổ phiếu của công ty được mua
vào và bán ra )

5.Money which people or organizations
put into a business to make a profit

(Tiền mà mọi người hoặc tổ chức đưa vào kinh
doanh để kiếm lợi nhuận )

6. Equal parts into which the capital or
ownership of a company is divided

Những phần mà trong đó vốn hoặc quyền sở
hữu của công ty được chia)

e) stock market
(Thị trường
chứng khoán.)

f) Investment
(Đầu tư)

c) Shares
(Cổ phiếu)

B. Match the sentence halves. (Page 40)

New Words
1. Earnings per share: Thu nhập trên mỗi cổ
phiếu
2. Forecast: Dự báo
3. Bankruptcy: Phá sản
4. Dividend: Cổ tức
5. Pre-tax profits: Lợi nhuận trước thuế
6. Revenues: Doanh thu

a) Owners: Chủ sở hữu
b) Divided: Chia, phân chia
c) Description: Mô tả
d) Dividend: Cổ tức
f) Government : Chính phủ

. Earnings
er share are
Thu nhập trên
Mỗi cổ phiếu)

b) a company’s profits divided by the
number of it shares.
(lợi nhuận của một công ty chia cho
số lượng cổ phiếu )

2. A forecast is
( Một dự báo là...
UNIT 5: MONEY
GVHD: Nguyễn Nguyên Phương
Lớp: ĐHKT7E_LT
Nhóm thực hiện: Nhóm 5
Tiểu luận market leader 3 Money - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận market leader 3 Money - Người đăng: Trang Thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Tiểu luận market leader 3 Money 9 10 0