Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận market leader 3Trade

Được đăng lên bởi Trang Thien
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 2462 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MARKET LEADER
GVHD : NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG
NTH : Nhóm 9

DANH SÁCH NHÓM 9
1. Lê Thị Hồng
2. Phạm Thị Thu Hồng
3. Hồ Thị Lệ Huyền
4. Nguyễn Thị Lý
5. Nguyễn Thị Ngọc Nhi
6. Lê Thị Mỹ Phượng
GVHD: TH.S NGUYỄN VIỆT LÂM
SVTH:
7. Vương Thị Thanh
ThủyNhóm 8
LỚP:
DHKT7ELT
8. Hồ Thị Yến

Unit 9: Trade
I. Vocabulary
II. Reading
III. Language review
IV. Language work

Vocabulary
• Barriers: Hàng rào
• Open borders: Mở biên
giới
• Free port: Cảng tự do
• Developing industries:
Phát triển ngành công
nghiệp
• Dumping: Bán phá giá
• TariTariffs: Thuế quan
• Strategic industrStrategic
industries: Chiến lược
ngành công nghiệp
• Restrictions : Sự hạn chế

• Quotas: Hạn ngạch
• Laisser-faire :Chính sách tự
di kinh doanh
• Liberalise: Tự do hóa
• Customs: Hải quan
• Deregulation: Bãi bỏ quy
định
• Developing industriesSubsidise: Trợ cấp
• Regulations: Luật lệ

Game show
Tam sao thất bản

Open border (mở biên giới)

Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

Developing industries (phát triển ngành công nghiệp)

Barriers (hàng rào)

Wealth (sự giàu có)

Commodity (hàng hóa)

Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

Bankruptcy (phá sản)

Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

Customs (hải quan)

Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

Poverty (nghèo)

Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

producers (sản xuất)

Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

Consumers (người tiêu dùng)

Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

subsidy (trợ cấp)

Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level

Regulations (luật lệ)

E. Use the words and phrases in
the box to complete the table. Use
a good dictionary to help you.Click to edit Master text styl
(Sử dụng các từ và cụm từ trong Second level
hộp để hoàn thành bảng dụng một Third level
từ điển tốt để giúp bạn)
Fourth level

Fifth level

Vocabulary
♦ Open markets (Trade
without restrictions on the
movement of goods)
Open borders
Free port
Dumping
Laisser-faire
Liberalise
Deregulation

♦ Protected markets (Trade
with restrictions on the
movement of goods)
• Barriers
• Developing industries
• Tariffs
• Strategic industries
• Restrictions
• Quotas
• Customs
• Subsidise
• Regulations

Matc...
MARKET LEADER
GVHD : NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG
NTH : Nhóm 9
Tiểu luận market leader 3Trade - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận market leader 3Trade - Người đăng: Trang Thien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Tiểu luận market leader 3Trade 9 10 518