Ktl-icon-tai-lieu

Tính từ sở hữu trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi Shino Lone
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tính từ sở hữu (possessive adjectives) phải dùng với một danh từ. Ngược lại đại từ sở hữu
(possessive pronouns) có thể dùng một mình. Sau đây là bảng so sánh về ngôi, số của hai loại
này:

Tính từ sở hữu Đại từ sở hữu

This is my book. This book is mine.

This is your book. This book is yours.

This is his book. This book is his.

This is her book. This book is hers.

This is our book. This book is ours.

This is their book. This book is theirs.

Tính theo nguồn gốc ta có đại từ sở hữu ITS tương ứng với tính từ sở hữu ITS. Tuy nhiên đã
nhiều năm người ta không thấy loại đại từ này được sử dụng trong thực tế.

Vì thế nhiều tác giả đã loại trừ ITS ra khỏi danh sách các đại từ sở hữu.

Đại từ sở hữu (possessive pronouns) được dùng trong những trường hợp sau:

1. Dùng thay cho một Tính từ sở hữu (possessive adjectives) và một danh từ đã nói phía trước. Ví
dụ:

I gave it to my friends and to yours. (= your friends)

Her shirt is white, and mine is blue. (= my shirt)

Áo cô ta màu trắng còn của tôi màu xanh

2. Dùng trong dạng câu sở hữu kép (double possessive). Ví dụ:

He is a friend of mine. (Anh ta là một người bạn của tôi)

It was no fault of yours that we mistook the way.

Chúng tôi lầm đường đâu có phải là lỗi của anh

3. Dùng ở cuối các lá thư như một qui ước. Trường hợp này người ta chỉ dùng ngôi thứ hai. Ví
dụ:

Yours sincerely,

Yours faithfully,

...
Tính từ sở hữu (possessive adjectives) phải dùng với một danh từ. Ngược lại đại từ sở hữu
(possessive pronouns) có thể dùng một mình. Sau đây là bảng so sánh về ngôi, số của hai loại
này:
Tính từ sở hữu Đại từ sở hữu
This is my book. This book is mine.
This is your book. This book is yours.
This is his book. This book is his.
This is her book. This book is hers.
This is our book. This book is ours.
This is their book. This book is theirs.
Tính theo nguồn gốc ta có đại từ sở hữu ITS tương ứng với tính từ sở hữu ITS. Tuy nhiên đã
nhiều năm người ta không thấy loại đại từ này được sử dụng trong thực tế.
Vì thế nhiều tác giả đã loại trừ ITS ra khỏi danh sách các đại từ sở hữu.
Đại từ sở hữu (possessive pronouns) được dùng trong những trường hợp sau:
1. Dùng thay cho một Tính từ sở hữu (possessive adjectives) và một danh từ đã nói phía trước. Ví
dụ:
Tính từ sở hữu trong tiếng Anh - Trang 2
Tính từ sở hữu trong tiếng Anh - Người đăng: Shino Lone
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tính từ sở hữu trong tiếng Anh 9 10 234