Ktl-icon-tai-lieu

To infinitive and gerund

Được đăng lên bởi qst0108
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TO INFINITIVE AND GERUND
(ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ VÀ DANH ĐỘNG TỪ)

I.

TO INFINITIVE (ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ)

a. It’s adj + (of sb)+ to V: ai đó thật như thế nào khi làm việc gì
Các tính từ sau dùng với cấu trúc này: kind, good, stupid, clever, careless, sensible, brave, timid, coward, wise,
rude, polite, generous, mean, thoughtful, tactful, selfish…
Ex: It’s kind of you to help me
You stole a car, which was stupid of you
b. S+ be + Adj + To V
Các tính từ sau đây dùng với cấu trúc này: happy, sad, glad, nice, pleased, disappointed, difficult, easy, eager,
ready, surprised, sorry, hesitant, amazed, able, willing, reluctant, sure/bound/certain.
Ex: I am very glad to see you again.
Động từ nguyên thể có “To” đứng ngay sau V
Agree: đồng ý
Cause: gây ra
Hap, Hesitate: ngại,
Pay: trả
Afford: có khả năng tài
Choose: lựa chọn
phiền
Prepare: chuẩn bị
chính
Decide: quyết định
Intend: dự định
Refuse: từ chối
Appear: dường như
demand: yêu cầu
Mange:quản lý
Threaten:đe dọa
Attempt: nỗ lực
Expect: mong đợi
Offer: đề nghị
tend: xu thế
Arrange:sắp xếp
Fail: thất bại
Promise: hứa
wish: ước
Hope: hi vọng
Plan: lập kế hoạch
want: muốn
Ex: I can’t afford to go abroad study
He agreed to work for us
She refused to answer personal questions

II. GERUND (DANH ĐỘNG TỪ- Ving)
1. Những động từ dùng với danh động từ:
- admit: thừa nhận
- detest: ghê tởm
- feel like: cảm
- leave off: ngừng lại - report: ghi chép
- appreciate: đánh giá
- dislike: không
thấy
- mention: đề cập
- resent: không bằng
- avoid: ngăn chặn
thích
- finish: kết thúc
- mind: ngại
lòng
- anticipate: đoán trước - deny: từ chối
- forgive:tha thứ
- miss: nhớ
- risk: liều
- can't stand: không thể - discuss: thảo luận - give up: từ bỏ
- postpone: trì hoãn
- understand: hiểu
chịu được
- hate =dislike
- imagine: tưởng
- practise: thực hành - resist: kháng lại
- can't help: không thể
- endure: chịu đựng tượng
- put off: trì hoãn
- risk: liều
không
- enjoy: thích
- involve: bao
- quit: từ bỏ
- suggest: đề nghị
- carry on: tiếp tục
- escape: trốn thoát gồm
- consider: xem xét
- excuse: xin lỗi
- defer: trì hoãn
- face: đối mặt
- delay: trì hoãn
Ex: I couldn’t avoid meeting him
Have you finished talking?
She enjoys playing tennis
2. Danh động từ đúng sau giới từ : at, on, in, before, after, with, up, without, by, in addition to…..
Ex: we can improve our English by practicing much
He came in without saying hello to anybody
On getting home, he sat down to write a letter
In addition to going to university she also takes a part- time jo...
TO INFINITIVE AND GERUND
(ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ VÀ DANH ĐỘNG TỪ)
I. TO INFINITIVE (ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ)
a. It’s adj + (of sb)+ to V: ai đó thật như thế nào khi làm việc gì
Các tính từ sau dùng với cấu trúc này: kind, good, stupid, clever, careless, sensible, brave, timid, coward, wise,
rude, polite, generous, mean, thoughtful, tactful, selfish…
Ex: It’s kind of you to help me
You stole a car, which was stupid of you
b. S+ be + Adj + To V
Các tính từ sau đây dùng với cấu trúc này: happy, sad, glad, nice, pleased, disappointed, difficult, easy, eager,
ready, surprised, sorry, hesitant, amazed, able, willing, reluctant, sure/bound/certain.
Ex: I am very glad to see you again.
Động từ nguyên thể có “To” đứng ngay sau V
Agree: đồng ý
Afford: có khả năng tài
chính
Appear: dường như
Attempt: nỗ lực
Arrange:sắp xếp
Cause: gây ra
Choose: lựa chọn
Decide: quyết định
demand: yêu cầu
Expect: mong đợi
Fail: thất bại
Hope: hi vọng
Hap, Hesitate: ngại,
phiền
Intend: dự định
Mange:quản lý
Offer: đề nghị
Promise: hứa
Plan: lập kế hoạch
Pay: trả
Prepare: chuẩn bị
Refuse: từ chối
Threaten:đe dọa
tend: xu thế
wish: ước
want: muốn
Ex: I can’t afford to go abroad study
He agreed to work for us
She refused to answer personal questions
II. GERUND (DANH ĐỘNG TỪ- Ving)
1. Những động từ dùng với danh động từ:
- admit: thừa nhận
- appreciate: đánh giá
- avoid: ngăn chặn
- anticipate: đoán trước
- can't stand: không thể
chịu được
- can't help: không thể
không
- carry on: tiếp tục
- consider: xem xét
- defer: trì hoãn
- delay: trì hoãn
- detest: ghê tởm
- dislike: không
thích
- deny: từ chối
- discuss: thảo luận
- hate =dislike
- endure: chịu đựng
- enjoy: thích
- escape: trốn thoát
- excuse: xin lỗi
- face: đối mặt
- feel like: cảm
thấy
- finish: kết thúc
- forgive:tha thứ
- give up: từ bỏ
- imagine: tưởng
tượng
- involve: bao
gồm
- leave off: ngừng lại
- mention: đề cập
- mind: ngại
- miss: nhớ
- postpone: trì hoãn
- practise: thực hành
- put off: trì hoãn
- quit: từ bỏ
- report: ghi chép
- resent: không bằng
lòng
- risk: liều
- understand: hiểu
- resist: kháng lại
- risk: liều
- suggest: đề nghị
Ex: I couldn’t avoid meeting him
Have you finished talking?
She enjoys playing tennis
2. Danh động từ đúng sau giới từ : at, on, in, before, after, with, up, without, by, in addition to…..
Ex: we can improve our English by practicing much
He came in without saying hello to anybody
On getting home, he sat down to write a letter
In addition to going to university she also takes a part- time job
Before going to bed, I clean my teeth
3. Đi với một số thành ngữ cố định:
To infinitive and gerund - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
To infinitive and gerund - Người đăng: qst0108
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
To infinitive and gerund 9 10 244