Ktl-icon-tai-lieu

TOEFL_Grammar_Review

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục
 Grammar Review                                                                                                                   
 
_________________________________________________________
   
 8
 Quán từ không xác định "a" và "an"                                                                                 
 
________________________________________
    
 10
 Quán từ xác định "The"                                                                                                      
 
___________________________________________________
    
 11
 Cách sử dụng another và other.                                                                                        
 
____________________________________________
    
 14
 Cách sử dụng little, a little, few, a few                                                                              
 
_______________________________________
    
 15
 Sở hữu cách                                                                                                                         
 
____________________________________________________________
    
 16
 Verb                                                                                                                                      
 
__________________________________________________________________
    
 17
 1.  Present                                                                                                                                  
 
__________________________________________________________________
    
 17
 2.  Past                                                                                                                                       
 
_____________________________________________________________________
    
 18
 3.  Future                                                                                                                                    
 
___________________________________________________________________
    
 20

 Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ                                                                                
 
_______________________________________
    
 22
 Các trường hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ                                                           
 
_____________________________
    
 23
 1.  Các danh từ luôn đòi hỏi các động từ và đại từ đi theo chúng ở ngôi thứ 3 số ít           
 
______
    
 23
 2.  Cách sử dụng None và No                                     ...
Mc lc
Grammar Review _________________________________________________________ 8
Quán t không xác định "a" và "an" ________________________________________ 10
Quán t xác định "The" ___________________________________________________ 11
Cách s dng another và other. ____________________________________________ 14
Cách s dng little, a little, few, a few _______________________________________ 15
S hu cách ____________________________________________________________ 16
Verb __________________________________________________________________ 17
1. Present __________________________________________________________________ 17
2. Past _____________________________________________________________________ 18
3. Future ___________________________________________________________________ 20
S hòa hp gia ch ng và động t _______________________________________ 22
Các trường hp Ch ng đứng tách khi động t _____________________________ 23
1. Các danh t luôn đòi hi các động t và đại t đi theo chúng ngôi th 3 s ít ______ 23
2. Cách s dng None và No __________________________________________________ 23
3. Cách s dng cu trúc either...or (hoc...hoc) và neither...nor (không...mà cũng
không) _____________________________________________________________________ 24
4. V-ing làm ch ng _________________________________________________________ 24
5. Các danh t tp th ________________________________________________________ 24
6. Cách s dng a number of, the number of: ____________________________________ 25
7. Các danh t luôn dùng s nhiu ____________________________________________ 26
8. Thành ng there is, there are ________________________________________________ 26
Đại t _________________________________________________________________ 28
1. Đại t nhân xưng (Ch ng) _________________________________________________ 28
2. Đại t nhân xưng tân ng ___________________________________________________ 28
3. Tính t s hu ____________________________________________________________ 29
4. Đại t s hu _____________________________________________________________ 29
5. Đại t phn thân ___________________________________________________________ 29
Tân ng _______________________________________________________________ 31
1. Động t dùng làm tân ng __________________________________________________ 31
2. Động t nguyên th là tân ng _______________________________________________ 31
1
TOEFL_Grammar_Review - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TOEFL_Grammar_Review - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TOEFL_Grammar_Review 9 10 606