Ktl-icon-tai-lieu

Toeic Flashcards Front Side

Được đăng lên bởi mit0896
Số trang: 245 trang   |   Lượt xem: 2466 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Flashcards

1

3420 TOEIC Words

abbr. a.m.

abbr. A.O.B.

n. abbreviation

v. abide

n. ability

adj. able

v. abolish

v. abound

n. above

adj. above

adv. above

prep. above

adv. abreast

adv. abroad

PHOTOCOPIABLE

© 

Flashcards

2

3420 TOEIC Words

n. absence

adj. absent

v. absorb

adj. absorbed

adj. abundant

v. abuse

n. abuse

v. accelerate

n. accelerator

v. accept

n. acceptance

n. access

v. access

n. accident

PHOTOCOPIABLE

© 

Flashcards

3

3420 TOEIC Words

v. accommodate

n. accommodation

v. accompany

v. accomplish

n. accomplishment

n. accord

v. accord

n. accordance

n. account

v. account

n. accountant

n. accounting

v. accredit

v. accrue

PHOTOCOPIABLE

© 

Flashcards

4

3420 TOEIC Words

n. accuracy

v. achieve

n. achievement

v. acquaint

n. acquaintance

adj. acquainted

v. acquire

n. acquisition

n. acronym

adj. actual

pref. ad

n. ad

adj. adamant

n. adamant

PHOTOCOPIABLE

© 

Flashcards

5

3420 TOEIC Words

v. adapt

n. addiction

n. addition

adj. additional

n. additive

n. address

v. address

n. adept

adj. adept

adj. adequate

v. adhere

v. adjourn

v. adjust

n. adjustable rate

PHOTOCOPIABLE

© 

Flashcards

6

3420 TOEIC Words

n. adjustment

v. administer

n. administration

adj. administrative

adj. admirable

n. admiration

n. admission

v. admit

v. admonish

n. ado

v. adopt

v. adorn

adj. adroit

n. adult

PHOTOCOPIABLE

© 

Flashcards

7

3420 TOEIC Words

adj. adult

n. advance

v. advance

adj. advance

n. advancement

n. advantage

v. advantage

n. adverse opinion

adv. adversely

n. adversity

n. advert

v. advert

v. advertise

n. advertisement

PHOTOCOPIABLE

© 

Flashcards

8

3420 TOEIC Words

n. advice

v. advise

n. advisor

v. affect

v. affiliate

n. affiliate

n. affiliation

n. affinity

v. afford

n. age

v. age

n. agency

n. agenda

n. agent

PHOTOCOPIABLE

© 

Flashcards

9

3420 TOEIC Words

n. aggregate

v. aggregate

adj. aggregate

n. aging schedule

v. agree

n. agreement

adv. ahead

n. aid

v. aid

v. aim

n. aim

n. aircraft

n. airport

n. airways

PHOTOCOPIABLE

© 

Flashcards

10

3420 TOEIC Words

n. aisle

n. alert

v. alert

adj. alert

adj. alive

v. allay

v. alleviate

n. alliance

v. allot

v. allow

n. allowance

adv. already

v. alter

v. alternate

PHOTOCOPIABLE

©...
abbr. a.m. abbr. A.O.B.
n. abbreviation v. abide
n. ability adj. able
v. abolish v. abound
n. above adj. above
adv. above prep. above
adv. abreast adv. abroad
Flashcards 3420 TOEIC Words
1 PHOTOCOPIABLE © www.english-test.net
Toeic Flashcards Front Side - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toeic Flashcards Front Side - Người đăng: mit0896
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
245 Vietnamese
Toeic Flashcards Front Side 9 10 806