Ktl-icon-tai-lieu

Tóm tắt ngữ pháp tiếng anh

Được đăng lên bởi letinhmhdhv-gmail-com
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 4697 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh
SO DEM
1 ---> One (mét) 2 ---> Two (hai)
90 --> Ninety (chÝn m¬i)
100 ---> A hundred (mét tr¨m)
1000 ---> A thousand (mét ngh×n)
1,000,000 ---> A million (mét triÖu)
400 ---> Four hundred (bèn tr¨m)
140 ---> A hundred and forty (mét tr¨m bèn m¬i)
525 ---> Five hundred and twenty-five (n¨m tr¨m hai m¬i l¨m)
1,101 ---> One thousand, one hundred and one (mét ngh×n mét tr¨m lÎ mét)
3,200 ---> Three thousand, two hundred (ba ngh×n hai tr¨m)
7,000 ---> Seven thousand (b¶y ngh×n)
450,259 ---> Four hundred and fifty thousand, two hundred and fifty-nine (bèn tr¨m n¨m m¬i
ngh×n hai tr¨m n¨m m¬i chÝn)
809,000,000 ---> Eight hundred and nine million (t¸m tr¨m lÎ chÝn triÖu)
Lu ý
- Five hundred men (n¨m tr¨m ngêi), nhng Hundreds of people (hµng tr¨m ngêi)
- Eight thousand pounds (t¸m ngh×n b¶ng), nhng Thousands of pounds (hµng ngh×n
- Four dozen eggs (bèn t¸ trøng), nhng Dozens of times (hµng chôc lÇn)
- 6.6 ®äc lµ "Six point six" (s¸u phÈy s¸u)
- 14.65 ®äc lµ "Fourteen point six five" (mêi bèn phÈy s¸u m¬i l¨m)
- 0.5 ®äc lµ "Nought point five" (kh«ng phÈy n¨m)
- 9.09 ®äc lµ "Nine point nought nine" (chÝn phÈy kh«ng chÝn)
SO THU TU
First (thø nhÊt)-----Second (thø hai)------Third (thø ba)-------Fourth (thø t)
Fifth (thø n¨m)-----Sixth (thø s¸u)------Seventh (thø b¶y)-----Eighth (thø t¸m
Ninetieth (thø chÝn m¬i)----Hundredth (thø mét tr¨m)
Thousandth (thø mét ngh×n)------Millionth (thø mét triÖu)
Lu ý
- 1/5 ®äc A /one fifth-- 3/5 ®äc lµ Three fifths 1/8 ®äc lµ A /one eighth 5/10 ®äc lµ Five tenths - 4 1/4
kilos ®äc lµ Two and a quarter kilos .
- 1/2 gi©y ®äc lµ Half a second , nhng 1/4 gi©y ®äc lµ A quarter of a second .
- Five (sè ®Õm) --> Fifth (sè thø tù) & Eight (sè ®Õm) --> Eighth (sè thø tù) & Nine (sè ®Õm) --> Ninth
(sè thø tù) & Twelve (sè ®Õm) --> Twelfth (sè thø tù).
- First = 1st & Second = 2 nd & Third = 3 rd & Fourth = 4 th. Ch¼ng h¹n, Forty-first viÕt lµ 41st &
Seventy-second viÕt lµ 72 nd & Ninety-third viÕt lµ 93 rd.
- Tríc sè thø tù thêng cã The Ch¼ng h¹n,
The hundredth anniversary of the poet's death (lÔ kû niÖm lÇn thø mét tr¨m ngµy mÊt cña thi, The first
three weeks (ba tuÇn ®Çu tiªn), The fifty-seventh passenger (hµnh kh¸ch thø 57)

NGAY THANG

B¶y ngµy trong tuÇn
Sunday (Sun.) (Chñ NhËt)-----Monday (Mon.) (Thø Hai)-----Tuesday (Tues.) (Thø Ba)
Wednesday (Wed.) (Thø T)---Thursday (Thurs.) (Thø N¨m)----Friday (Fri.) (Thø S¸u)
-----------------------Saturday (Sat.) (Thø B¶y)-----------------Mêi hai th¸ng trong n¨m
January (...
Tóm
tắt
ngữ
pháp
tiếng
Anh
SO DEM
1 ---> One (mét) 2 ---> Two (hai) 90 --> Ninety (chÝn m¬i)
100 ---> A hundred (mét tr¨m) 1000 ---> A thousand (mét ngh×n)
1,000,000 ---> A million (mét triÖu) 400 ---> Four hundred (bèn tr¨m)
140 ---> A hundred and forty (mét tr¨m bèn m¬i)
525 ---> Five hundred and twenty-five (n¨m tr¨m hai m¬i l¨m)
1,101 ---> One thousand, one hundred and one (mét ngh×n mét tr¨m lÎ mét)
3,200 ---> Three thousand, two hundred (ba ngh×n hai tr¨m)
7,000 ---> Seven thousand (b¶y ngh×n)
450,259 ---> Four hundred and fifty thousand, two hundred and fifty-nine (bèn tr¨m n¨m m¬i
ngh×n hai tr¨m n¨m m¬i chÝn)
809,000,000 ---> Eight hundred and nine million (t¸m tr¨m lÎ chÝn triÖu)
Lu ý
- Five hundred men (n¨m tr¨m ngêi), nhng Hundred
s
of
people (hµng tr¨m ngêi)
- Eight thousand pounds (t¸m ngh×n b¶ng), nhng Thousand
s
of
pounds (hµng ngh×n
- Four dozen eggs (bèn t¸ trøng), nhng Dozen
s of
times (hµng chôc lÇn)
- 6.6 ®äc lµ "Six point six" (s¸u phÈy s¸u)
- 14.65 ®äc lµ "Fourteen point six five" (mêi bèn phÈy s¸u m¬i l¨m)
- 0.5 ®äc lµ "Nought point five" (kh«ng phÈy n¨m)
- 9.09 ®äc lµ "Nine point nought nine" (chÝn phÈy kh«ng chÝn)
SO THU TU
First (thø nhÊt)-----Second (thø hai)------Third (thø ba)-------Fourth (thø t)
Fifth (thø n¨m)-----Sixth (thø s¸u)------Seventh (thø b¶y)-----Eighth (thø t¸m
Ninetieth (thø chÝn m¬i)----Hundredth (thø mét tr¨m)
Thousandth (thø mét ngh×n)------Millionth (thø mét triÖu)
Lu ý
-
1/5 ®äc
A /one fifth
-- 3/5 ®äc lµ
Three fifth
s
1/8 ®äc lµ
A /one eighth
5/10 ®äc lµ
Five tenth
s
- 4 1/4
kilos ®äc lµ
Two and a quarter kilo
s
.
- 1/2 gi©y ®äc lµ
Half a second
, nhng 1/4 gi©y ®äc lµ
A quarter of a second
.
-
Five (sè ®Õm) -->
Fifth
(sè thø tù) & Eight (sè ®Õm) -->
Eighth
(sè thø tù) & Nine (sè ®Õm) -->
Ninth
(sè thø tù) & Twelve (sè ®Õm) -->
Twelfth (sè thø tù).
- First =
1st
& Second =
2 nd
& Third =
3 rd
& Fourth =
4 th
. Ch¼ng h¹n, Forty-first viÕt lµ
41st
&
Seventy-second viÕt lµ
72 nd
& Ninety-third viÕt lµ
93 rd
.
- Tríc sè thø tù thêng cã
The
Ch¼ng h¹n
,
The
hundredth anniversary of the poet's death (lÔ kû niÖm lÇn thø mét tr¨m ngµy mÊt cña thi,
The
first
three weeks (ba tuÇn ®Çu tiªn),
The
fifty-seventh passenger (hµnh kh¸ch thø 57)
NGAY THANG
Tóm tắt ngữ pháp tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tóm tắt ngữ pháp tiếng anh - Người đăng: letinhmhdhv-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Tóm tắt ngữ pháp tiếng anh 9 10 909