Ktl-icon-tai-lieu

TÓM TẮT NỘI DUNG THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH – MÔN TIẾNG ANH

Được đăng lên bởi menanh78
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÓM TẮT NỘI DUNG THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH – MÔN TIẾNG ANH

___________ooOoo___________

I. Mệnh đề trạng từ
A. Nhượng bộ: (dù cho…)
- Adj/Adv + as + S + V
- However + Adj/Adv + S + V
- No matter wh- + S + V (no matter what/ how/ when/ where = whatever/however/whenever/wherever)
Câu 1: _____, he felt so unhappy and lonely.
A. Despite of his health
B. Rich as was he
C. Rich as he was
D. Despite he was so rich
Câu 2: However small, the sitting room is well designed and nicely decorated.
A
B
C
D
Câu 3: _______, he was determined to continue to climb up the mountain.
A. He felt very tired though
B. As he might feel tired
C. Tired as it was
D. Tired as he might feel
Câu 4: I won’t change my mind _______ what you say.
A. no matter
B. whether
C. although
D. because
Câu 5: Even though the extremely bad weather in the mountains, the climbers decided
A
B
not to cancel their climb.
C
D
Câu 6: Wealthy as they were, they were far from happy.
A. They were not happy as they were wealthy.
B. Even if they were wealthy, they were not unhappy.
C. Although they were wealthy, they were not happy.
D. They were as wealthy as they were happy.

B. Điều kiện:
-

Nhận biết loại 1, 2, 3 để chia động từ thích hợp: thuộc công thức
Phân biệt: Unless với If và các từ/ cụm từ tương đương If: in case, provided/ providing (that)
Đảo ngữ
Trong 4 đáp án, có 2 đáp án có từ/ cụm từ tương đương với If, có thể thay cho If xét về cấu trúc và nghĩa.
Do đó, 2 đáp án này và If bị loại vì được xem như 1 và chọn Unless.
Câu 1: She will be ill _____.
A. unless she takes a few days’ rest
B. provided she takes a few days’ rest
C. in case she takes a few days’ rest
D. if she takes a few days’ rest
Câu 2: The sooner we solve this problem, the better it will be for all concerned.
A. If we could solve this problem soon, it would be better for all concerned.
B. It would be better for all concerned if we can solve this problem soon.
C. If all concerned are better, we can solve this problem soon.
D. If we can solve this problem soon, it will be better for all concerned.
Câu 3: _____, he would have learned how to read.
A. If he has been abe to go to school as a child
B. If he could go to school as a child
C. Were he able to go to school as a child
D. Had he been abe to go to school as a child
Câu 4: - “Should we bring a lot of money on the trip?”
- “Yes. ________ we decide to stay longer.”
A. Because
B. So that
C. In case
D. Though
Câu 5: He survived the operation thanks to the skillful surgeon.
A. Tho...
TÓM T T N I DUNG TH NG XU T HI N TRONG CÁC THI H – MÔN TI NG ANH ƯỜ ĐỀ Đ
___________ooOoo___________
I. Mệnh đề trạng từ
A. Nhượng bộ: (dù cho…)
- Adj/Adv + as + S + V
- However + Adj/Adv + S + V
- No matter wh- + S + V (no matter what/ how/ when/ where = whatever/however/whenever/wherever)
Câu 1: _____, he felt so unhappy and lonely.
A. Despite of his health B. Rich as was he
C. Rich as he was D. Despite he was so rich
Câu 2: However small, the sitting room is well designed and nicely decorated.
A B C D
Câu 3: _______, he was determined to continue to climb up the mountain.
A. He felt very tired though B. As he might feel tired
C. Tired as it was D. Tired as he might feel
Câu 4: I won’t change my mind _______ what you say.
A. no matter B. whether C. although D. because
Câu 5: Even though the extremely bad weather in the mountains, the climbers decided
A B
not to cancel their climb.
C D
Câu 6: Wealthy as they were, they were far from happy.
A. They were not happy as they were wealthy.
B. Even if they were wealthy, they were not unhappy.
C. Although they were wealthy, they were not happy.
D. They were as wealthy as they were happy.
B. Điều kiện:
- Nhận biết loại 1, 2, 3 để chia động từ thích hợp: thuộc công thức
- Phân biệt: Unless với If và các từ/ cụm từ tương đương If: in case, provided/ providing (that)
- Đảo ngữ
- Trong 4 đáp án, có 2 đáp án có từ/ cụm từ tương đương với If, có thể thay cho If xét về cấu trúc và nghĩa.
Do đó, 2 đáp án này và If bị loại vì được xem như 1 và chọn Unless.
Câu 1: She will be ill _____.
A. unless she takes a few days’ rest B. provided she takes a few days’ rest
C. in case she takes a few days’ rest D. if she takes a few days’ rest
Câu 2: The sooner we solve this problem, the better it will be for all concerned.
A. If we could solve this problem soon, it would be better for all concerned.
B. It would be better for all concerned if we can solve this problem soon.
C. If all concerned are better, we can solve this problem soon.
D. If we can solve this problem soon, it will be better for all concerned.
Câu 3: _____, he would have learned how to read.
A. If he has been abe to go to school as a child B. If he could go to school as a child
C. Were he able to go to school as a child D. Had he been abe to go to school as a child
Câu 4: - “Should we bring a lot of money on the trip?”
- “Yes. ________ we decide to stay longer.”
A. Because B. So that C. In case D. Though
Câu 5: He survived the operation thanks to the skillful surgeon.
A. Though the surgeon was skillful, he couldn’t survive the operation.
B. He survived because he was a skillful surgeon.
C. There was no skillful surgeon, so he died.
D. He wouldn’t have survived the operation without the skillful surgeon.
Câu 6: If everyone , how would we control the traffic?
A. could fly B. flies C. had flown D. can fly
Câu 7: “You can go to the party tonight you are sober when you come home.”
A. as long as B. as far as C. as well as D. as soon as
TÓM TẮT NỘI DUNG THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH – MÔN TIẾNG ANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÓM TẮT NỘI DUNG THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH – MÔN TIẾNG ANH - Người đăng: menanh78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
TÓM TẮT NỘI DUNG THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH – MÔN TIẾNG ANH 9 10 486