Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp các quy tắc thêm đuôi trong tiếng anh

Được đăng lên bởi Nhi Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 473 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tổng hợp Các quy tắc thêm đuôi" ing","ed","s","es" vào động từ và danh từ nào
I. CÁCH THÊM “-ING” VÀO ĐỘNG TỪ
1.
-Khi động từ tận cùng bằng một –e, ta phải bỏ -e trước khi thêm –ing
Ex: love ( loving, write ( write ( writing, etc.
Nhưng nếu động từ tận cùng bằng –ee, ta vẫn giữ nguyên chúng:
Ex: free ( freeing, see ( seeing, knee ( kneeing
2.
- Khi động từ một vần tận cùng bằng một phụ âm (trừ h, w, x, y), đi trước là một nguyên
âm, ta gấp đôi phụ âm trước khi thêm –ing.
Ex: stop ( stopping, run ( running, etc.
- Nhưng:
Fix ( fixing, play ( playing (vì có x, y) ở cuối từ.
Greet ( greeting (đi trước bằng 2 nguyên âm)
Work ( working (đi trước bằng 2 phụ âm)
- Quy luật này cũng áp dụng cho động từ 2 vần, miễn là dấu nhấn nằm trên vần cuối
cùng:
Be’gin ( beginning, pre’fer ( preferring
Nhưng ‘suffer ( suffering (vì dấu nhấn nằm ở vần đầu)
- Các động từ tận cùng bằng “l” thường được gấp đôi (Mĩ: không gấp đôi)
3.
- Một vài trường hợp cần phải thuộc lòng:
Die ( dying, lie ( lying, tie ( tying (hoặc tieing).
II. CÁCH THÊM “-ED” VÀO ĐỘNG TỪ
1.
- Thêm –d vào sau các động từ tận cùng bằng –ee hoặc –e
Ex: live ( lived, agree ( agreed, etc.
2.
- Thêm –ed vào các động từ còn lại:
Work ( worked, learn ( learned
- Tuy nhiên chúng ta cần chú ý như sau:
a. Đối với các động từ một vần, tận cùng bằng một nguyên âm + một phụ âm (trừ h, w, x,
y), chúng ta phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm –ed:
Ex: fit ( fitted, stop ( stopped, etc.
Nhưng: stay ( stayed (vì tận cùng là phụ âm y), work ( worked (vì tận cùng là 2 phụ âm
rk), heat ( heated (vì tận cùng là 2 nguyên âm ea)

b. Đối với động từ có 2 vần có dấu nhấn ở vần cuối cùng và vần này có cấu tạo âm như
trường hợp (a) nói trên, chúng ta cũng phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm –ed:
Ex: pre’fer ( preferred, per’mit ( permitted, etc.
c. Động từ tận cùng bằng phụ âm –y, ta chia ra làm 2 trường hợp:
- trước y là một phụ âm, ta biến y thành i trước khi thêm –ed: study ( studied (phát âm –
ied là /id/)
- trước y là một nguyên âm, ta thêm –ed bình thường: play ( played.
III. CÁCH THÊM “-S/-ES” VÀO ĐỘNG TỪ HOẶC DANH TỪ
1.
- Hầu hết các danh từ số nhiều đều được thành lập bằng cách thêm –s vào danh từ số ít.
Ex: boy ( boys, house ( houses, dog ( dogs, etc.
2.
- Các danh từ tận cùng bằng s, sh, ch, x, z được tạo thành số nhiều bằng cách thêm –es
Ex: dish ( dishes, church ( churches, box ( boxes, bus ( buses, quiz ( quizes, etc.
3. Riêng đối với các danh từ có tận cùng bằng –y thì ta chia ra làm hai trường hợp:
- Nếu trước –y là một phụ â...
Tổng hợp Các quy tắc thêm đuôi" ing","ed","s","es" vào động từ và danh từ nào
I. CÁCH THÊM “-ING” VÀO ĐỘNG TỪ
1.
-Khi động từ tận cùng bằng một –e, ta phải bỏ -e trước khi thêm –ing
Ex: love ( loving, write ( write ( writing, etc.
Nhưng nếu động từ tận cùng bằng –ee, ta vẫn giữ nguyên chúng:
Ex: free ( freeing, see ( seeing, knee ( kneeing
2.
- Khi động từ một vần tận cùng bằng một phụ âm (trừ h, w, x, y), đi trước là một nguyên
âm, ta gấp đôi phụ âm trước khi thêm –ing.
Ex: stop ( stopping, run ( running, etc.
- Nhưng:
Fix ( fixing, play ( playing (vì có x, y) ở cuối từ.
Greet ( greeting (đi trước bằng 2 nguyên âm)
Work ( working (đi trước bằng 2 phụ âm)
- Quy luật này cũng áp dụng cho động từ 2 vần, miễn là dấu nhấn nằm trên vần cuối
cùng:
Be’gin ( beginning, pre’fer ( preferring
Nhưng ‘suffer ( suffering (vì dấu nhấn nằm ở vần đầu)
- Các động từ tận cùng bằng “l” thường được gấp đôi (Mĩ: không gấp đôi)
3.
- Một vài trường hợp cần phải thuộc lòng:
Die ( dying, lie ( lying, tie ( tying (hoặc tieing).
II. CÁCH THÊM “-ED” VÀO ĐỘNG TỪ
1.
- Thêm –d vào sau các động từ tận cùng bằng –ee hoặc –e
Ex: live ( lived, agree ( agreed, etc.
2.
- Thêm –ed vào các động từ còn lại:
Work ( worked, learn ( learned
- Tuy nhiên chúng ta cần chú ý như sau:
a. Đối với các động từ một vần, tận cùng bằng một nguyên âm + một phụ âm (trừ h, w, x,
y), chúng ta phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm –ed:
Ex: fit ( fitted, stop ( stopped, etc.
Nhưng: stay ( stayed (vì tận cùng là phụ âm y), work ( worked (vì tận cùng là 2 phụ âm
rk), heat ( heated (vì tận cùng là 2 nguyên âm ea)
Tổng hợp các quy tắc thêm đuôi trong tiếng anh - Trang 2
Tổng hợp các quy tắc thêm đuôi trong tiếng anh - Người đăng: Nhi Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tổng hợp các quy tắc thêm đuôi trong tiếng anh 9 10 780