Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 6 đề 2

Được đăng lên bởi Hoàng Thanh Phong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 322 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
ĐỀ KIM TRA MÔN TING ANH, HC K II, LP 6
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG 2 CHIU)
NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông Néi dung
KQ TL KQ TL KQ TL
Tæng sè:
I. Listening
5
0,5
5
2,5
II. Reading
5
0,5
5
2,5
III. Language
focus
5
0,5
5
2,5
IV. Writing
5
0,5
5
2,5
Tæng sè: 5
2,5
10
5
5
2,5
20
10
B. NI DUNG ĐỀ
I. LISTENING
Listen to the passage and tick T (True) or F (False) to the following
statements. (2.5 pts)
T F
1. Nga is 13 years old.
2. She is 1.6 m tall.
3. She is shorter than Trang.
4. She is older than Trang.
5. She has the longest hair in the class.
II. READING
Read and choose one suitable option (A, B, C) to complete the following
sentences. (2.5 pts)
Mr. Hai is a farmer. He lives in the country. He has some paddy fields and he
produces a lot of rice. Near his house, he has a small field and he grows a few
vegetables. He also has a few fruit trees. They produce a little fruit. Mr. Hai has
some animals. He has two buffaloes and a few cows. He has some chickens. They
produce a lot of eggs. He also has a dog and two cats.
1. Mr. Hai produces a lot of _______________.
A. rice B. vegetables C. fruit
Tổng hợp đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 6 đề 2 - Trang 2
Tổng hợp đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 6 đề 2 - Người đăng: Hoàng Thanh Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tổng hợp đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 6 đề 2 9 10 541