Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về ielts writing task 2

Được đăng lên bởi phanvanphuoc1991
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KINH NGHIỆM HỌC IELTS WRITING
Để có thể viết một bài IELTS WRITING bạn cần rất nhiều yếu tố. Một trong
những yếu tố quan trọng nhất để đạt đƣợc kết quả cao trong bài viết của mình đó là
TỪ VỰNG. Tại sao mình nói đây là yếu tố quan trọng nhất, vì thực tế là “You can
do nothing without words”. Bất luận là bạn đã biết bao nhiêu phƣơng pháp, đọc
bao nhiêu bài luận thì nếu bạn không có đủ vốn từ vựng, bạn rất khó triển khai ý
hay và rất khó viết một bài IELTS tốt. Bên cạnh đó việc chỉ có tối đa 60 phút cho 2
bài Task 1 và Task 2, nghĩa là bạn có tối đa 40 phút cho Task 2 là một thách thức
không hề nhỏ khi bạn thực hiện bài thi IELTS WRITING. Rõ ràng là dƣới sức ép
về mặt thời gian, nếu bạn không có sự chuẩn bị tốt về mặt TỪ VỰNG, bạn sẽ khó
mà làm đƣợc gì.
Remember: the key to high speaking and writing scores is good vocabulary, so
topic research is a vital part of your IELTS preparation.
--> Đây là lời khuyên của examiner Simon (một trong những giám khảo nổi tiếng
nhất hiện nay). Vì vậy các bạn hãy cố gắng xây dựng vốn từ vựng tốt cho từng chủ
đề mà chúng ta đang học nhé, không phải là những từ khủng, mà chúng ta cần
những từ đúng với topic, đúng ngữ cảnh và collocation chuẩn.
VẬY VẤN ĐỀ LÀ BẠN CẦN PHẢI HỌC TỪ MỚI NHƢ THẾ NÀO CHO HIỆU
QUẢ?
Theo kinh nghiệm của mình, đề thi viết IELTS (TASK 2) rất rộng những về cơ bản
tập trung vào khoảng hơn chục Topic lớn nhƣ: Education, Technology,
Environment, Criminal, Employment…Việc của bạn là hãy xây dựng lƣợng từ
vựng đủ dung cho mỗi chủ đề này.
TỔNG HỢP: 
Email: Onluyenthi.IELTS@gmail.com

Có lần mình đã yêu cầu học sinh của mình, hãy thử giành 10 phút để viết ra tất cả
những từ về chủ đề Education, mình có giải thích 10 phút là khoảng thời gian tối
đa bạn có thể dung để brainstorm và viết ra những từ cần thiết cho bài thi IELTS
Writing task 2, đó là một trong những cách hiệu quả để bạn tự đánh giá vốn từ
vựng của mình ở đâu. Rất nhiều từ bạn nhìn thấy sẽ biết ngay ý nghĩa và cách
dùng, tuy nhiên khi viết (dƣới áp lực phòng thi và thời gian) bạn có thể không tài
nào nhớ ra đƣợc, vì vậy việc chuẩn bị trƣớc và luyện tập thƣờng xuyên là điều hết
sức cần thiết. Có nhƣ vậy, khi gặp bất cứ chủ đề nào trong phòng thi bạn cũng có
thể nhớ và vận dụng ngay đƣợc những từ vựng cần thiết (những từ vựng phù hợp
với chủ đề TOPIC VOCABULARY).
Ví dụ: khi gặp đề thi về chủ đề Môi trƣờng bạn phải nhớ ngay đƣợc những từ quan
trọng nhƣ: air pollution, gas emissions, exhaust fumes, global warming…
NG...
TNG HP: https://www.facebook.com/luyenvietIELTS
Email: Onluyenthi.IELTS@gmail.com
KINH NGHIM HC IELTS WRITING
Để th viết mt bài IELTS WRITING bn cn rt nhiu yếu t. Mt trong
nhng yếu t quan trng nhất để đạt đƣợc kết qu cao trong bài viết của mình đó là
T VNG. Tại sao mình nói đây là yếu t quan trng nht, vì thc tế “You can
do nothing without words”. Bất lun bạn đã biết bao nhiêu phƣơng pháp, đọc
bao nhiêu bài lun thì nếu bạn không đủ vn t vng, bn rt khó trin khai ý
hay và rt khó viết mt bài IELTS tt. Bên cạnh đó việc ch có tối đa 60 phút cho 2
bài Task 1 Task 2, nghĩa bn tối đa 40 phút cho Task 2 một thách thc
không h nh khi bn thc hiện bài thi IELTS WRITING. ràng dƣới sc ép
v mt thi gian, nếu bn không s chun b tt v mt T VNG, bn s khó
mà làm đƣợc gì.
Remember: the key to high speaking and writing scores is good vocabulary, so
topic research is a vital part of your IELTS preparation.
--> Đây li khuyên ca examiner Simon (mt trong nhng giám kho ni tiếng
nht hin nay). Vì vy các bn hãy c gng xây dng vn t vng tt cho tng ch
đề mà chúng ta đang hc nhé, không phi nhng t khng, mà chúng ta cn
nhng t đúng với topic, đúng ngữ cnh và collocation chun.
VY VẤN ĐỀ LÀ BN CN PHI HC T MỚI NHƢ THẾ NÀO CHO HIU
QU?
Theo kinh nghim ca mình, đề thi viết IELTS (TASK 2) rt rng nhng v cơ bản
tp trung vào khoảng hơn chục Topic lớn nhƣ: Education, Technology,
Environment, Criminal, Employment…Việc ca bn hãy xây dựng lƣợng t
vựng đủ dung cho mi ch đề này.
Tổng quan về ielts writing task 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về ielts writing task 2 - Người đăng: phanvanphuoc1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Tổng quan về ielts writing task 2 9 10 392