Ktl-icon-tai-lieu

TRắc Nghiệm IQ Tiếng Anh

Được đăng lên bởi Johnny Linh Nguyễn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1565 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài thi test IQ bằng tiếng Anh
(số lượng 60 câu giải trong 60 phút)

Câu số 1:
The word, "mineral," can be spelled using only the letters found in the word below:
a. minefield
b. neptunium
c. parliament
d. militarise
e. natatorial
Dịch: Từ "mineral" có thể được đánh vần bằng cách chỉ sử dụng các ký tự có trong từ nào dưới
đây.
Hướng dẫn trả lời: Câu này thì giống hệt trong bài test IQ rồi, khi vào thi họ sẽ chỉ đổi từ khác đi 1 xíu
nhưng cách làm thì tương tự. Ở bài này ta không cần dịch nghĩa của các đáp án mà chỉ cần dùng
phương pháp loại trừ từng từ để tìm ra đáp án đúng. Ta thấy từ mineral gồm các ký tự sau: m - i - n - e r - a - l. Thử với câu trả lời a thấy thiếu chữ r -> loại. Với b cũng thiếu chữ r -> loại. Với c thử thấy
đúng -> ok. Nếu cẩn thận các bạn có thể thử tiếp với d và e cho chắc nhé.
Nhận xét: Trong bài thi test IQ có rất nhiều câu không liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng như thế này.
Ở đây cũng không yêu cầu tiếng Anh giỏi. Bạn chỉ cần đọc được từ "can be spelled" nghĩa là "được
đánh vần" là có thể hiểu ý câu hỏi rồi. Vì vậy chỉ cần bình tĩnh, làm câu nào chắc câu đó, mỗi câu làm
trong khoảng từ 30 giây thôi vì còn phải dành thời gian vào những câu khó hơn.

Câu số 2:
This sequence of four words, "triangle, glove, clock, bicycle," corresponds to this sequence of numbers
"3, ?, 12, 2." Choose the correct answer in the following:
a. 1
b. 4
c. 5
d. 6
e. 7
f. 8
g. 9
h. 15
i. 18
Dịch: Trong chuỗi bốn từ sau: "triangle, glove, clock, bicycle" có liên quan tới chuỗi các số "3, ?,
12, 2." Hãy chọn số đúng để điền vào chỗ trống.
Hướng dẫn trả lời: Ở câu hỏi này ta có thể hiểu ngay các từ sẽ tương ứng với các số như sau: triangle
là hình tam giác ứng với số 3 (3 cạnh), clock là đồng hồ ứng với 12 (12 giờ), bicycle là xe đạp ứng với
2 (2 bánh). Vậy mấu chốt là ta phải biết nghĩa của từ glove thì mới trả lời được. Chứ đừng cộng trừ
nhân chia dãy số đó vì chúng không theo trật tự nào đâu. Ở đây sau khi nhắn tin hỏi thằng bạn tra hộ từ
glove nghĩa là găng tay thì tui đã tìm ra được câu trả lời đúng. Hê hê



Nhận xét: Đi thi kiểu này thường họ không quản lý chặt lắm vấn đề điện thoại, ta nên bảo trước với 1
người bạn để họ dịch giúp khi gặp 1 từ ta không biết ^^

Câu số 3:
27 minutes before 7 o'clock is 33 minutes past 5 o'clock.
a. True
b. False
Dịch: 27 phút trước 7 giờ là 33 phút sau 5 giờ. Hay cũng tương đương: 7 giờ kém 27 là 5 giờ 33.
Hướng dẫn trả lời: Câu này thì dễ rồi, không nên dùng giấy nháp làm gì....
http://giangblog.tk
Bài thi test IQ bằng tiếng Anh
(số lượng 60 câu giải trong 60 phút)
Câu số 1:
The word, "mineral," can be spelled using only the letters found in the word below:
a. minefield
b. neptunium
c. parliament
d. militarise
e. natatorial
Dịch: Từ "mineral" có thể được đánh vần bằng cách chỉ sử dụng các ký tự trong từ nào dưới
đây.
Hướng dẫn trả lời: Câu này thì giống hệt trong bài test IQ rồi, khi o thi họ sẽ chỉ đổi từ khác đi 1 xíu
nhưng cách làm t tương tự. Ở bài này ta không cần dịch nghĩa của các đáp án mà chỉ cần dùng
phương pháp loại trừ từng từ để tìm ra đáp án đúng. Ta thấy từ mineral gồm các ký tự sau: m - i - n - e -
r - a - l. Thử với câu trả lời a thấy thiếu chữ r -> loại. Với b cũng thiếu chữ r -> loại. Với c thử thấy
đúng -> ok. Nếu cẩn thận các bạn thể thử tiếp với d và e cho chắc nhé.
Nhận xét: Trong bài thi test IQ có rất nhiều câu không liên quan đến nghiệp vụ nn hàng như thế này.
Ở đây cũng không yêu cầu tiếng Anh giỏi. Bạn chỉ cần đọc được từ "can be spelled" nghĩa "được
đánh vần" là có thể hiểu ý câu hỏi rồi. Vì vậy chỉ cần nh tĩnh, làm câu nào chắc câu đó, miu làm
trong khoảng từ 30 giây thôi vì còn phải dành thời gian vào những câu khó hơn.
Câu số 2:
This sequence of four words, "triangle, glove, clock, bicycle," corresponds to this sequence of numbers
"3, ?, 12, 2." Choose the correct answer in the following:
a. 1
b. 4
c. 5
d. 6
e. 7
f. 8
g. 9
h. 15
i. 18
Dịch: Trong chuỗi bốn từ sau: "triangle, glove, clock, bicycle" có liên quan tới chuỗi các số "3, ?,
12, 2." Hãy chọn số đúng để điền vào chỗ trống.
Hướng dn trả lời: câu hỏi này ta có thể hiểu ngay các từ sẽ tương ứng với các số như sau: triangle
hình tam giác ứng với số 3 (3 cạnh), clock là đồng hứng với 12 (12 gi), bicycle là xe đạp ứng với
2 (2 bánh). Vậy mu chốt là ta phải biết nghĩa của t glove t mới trả lời được. Chứ đừng cộng trừ
nhân chia dãy số đó vì chúng không theo trật to đâu. đây sau khi nhắn tin hỏi thằng bạn tra hộ từ
glove nghĩa làng tay thì tui đã tìm ra được câu trả lời đúng. Hê hê
TRắc Nghiệm IQ Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRắc Nghiệm IQ Tiếng Anh - Người đăng: Johnny Linh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
TRắc Nghiệm IQ Tiếng Anh 9 10 702