Ktl-icon-tai-lieu

Trạng từ tiếng Anh

Được đăng lên bởi trangubonmat1801
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THE OXFORD ENGLISH ACADEMY - VIETNAM
C8, 343 Doi Can St., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)3232-1318/ Fax: (+844)3232-1317
Email: info@oea-vietnam.com


THE OXFORD ENGLISH ACADEMY

BÀI 13: TRẠNG TỪ
(ADVERBS)
Trạng từ là những từ bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc các trạng từ khác.
Dạng thức của trạng từ
Thực tế nhiều từ là trạng từ gốc, nghĩa là bản thân nó là trạng từ, ví dụ: there, tomorrow, often
nhưng cũng có nhiều từ gốc là tính từ, thêm đuôi –ly để thành trạng từ, ví dụ: usual + ly = usually.
nhưng dù là ở dạng nào thì một khi đã mang chức năng trạng từ, nó không thay đổi dạng thức của mình ở bất
cứ vị trí nào.
Đa phần có những cặp tính từ-trạng từ có dạng thức khác nhau, chức năng ngữ pháp khác nhau nhưng nghĩa
lại giống nhau, ví dụ: good (adj) - well (adv) (đều có nghĩa là tốt, giỏi)
Tuy nhiên, một số trạng từ và tính từ có dạng thức hoàn toàn giống nhau.
Trong trường hợp này cả hai từ đều có nghĩa giống nhau, chỉ khác nhau về chức năng:
fast (adj)
fast (adv)

It's dangerous to be a fast driver (Lái xe nhanh thật nguy hiểm)
He drives very fast. (Anh ta lái xe nhanh lắm)

long (adj)

It's been a long time since we met. (Từ ngày gặp nhau đến giờ
lâu quá rồi)
Did you wait long? (Anh có phải chờ lâu không?)

long (adv)

Nhưng cũng có trường hợp cặp đôi tính từ-trạng từ tuy hình thức hoàn toàn giống nhau nhưng nghĩa khác
nhau, ví dụ:
hard (adj)
This is a hard cover. (Quyển sách này bìa cứng)
hard (adv)
He works very hard. (Anh ta làm việc rất chăm chỉ)
Trong trường hợp của từ hard chúng ta còn thấy: trạng từ có dạng gốc là hard có nghĩa là chăm chỉ, cần cù,
hoặc mạnh. Ví dụ "đập mạnh vào một vật gì": to hit smth hard
nhưng trạng từ cấu tạo bằng cách thêm đuôi -ly vào tính từ "hard" thì lại có nghĩa phủ định: "hầu như không", ví
dụ:
He hardly does any housework.( Anh ấy gần như không làm việc nhà)
I hardly know any thing about his past. (Tôi hầu như chẳng biết gì về quá khứ của anh ấy).
CÁC NHÓM TRẠNG TỪ VÀ VỊ TRÍ CỦA TRẠNG TỪ
(TYPES AND PLACEMENT OF ADVERB)
Trạng từ được chia làm 6 nhóm chính là:
1. Trạng từ chỉ thể cách ( Adverbs of manner)
2. Trạng từ chỉ thời gian ( Adverbs of time)
3. Trạng từ chỉ địa điểm ( Adverbs of place)
4. Trạng từ tần suất (Adverbs of frequency)
5. Trạng từ chỉ mức độ hoặc số lượng ( Adverbs of degree)
6. Trạng từ chỉ nhận xét ( adverbs of comment)
7. Trạng từ nối (linking adverbs)

1-Trạng từ chỉ thể cách. (Adverbs of manner)
Trạng từ thể cách bổ nghĩa cho động từ và miêu tả cách thức hành...
BÀI 13: TRẠNG TỪ
(ADVERBS)
Trạng từ là những từ bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc các trạng từ khác.
Dạng thức của trạng từ
Thực tế nhiều từ là trạng từ gốc, nghĩa là bản thân nó là trạng từ, ví dụ: there, tomorrow, often
nhưng cũng có nhiều từ gốc là tính từ, thêm đuôi –ly để thành trạng từ, ví dụ: usual + ly = usually.
nhưng dạng nào thì một khi đã mang chức năng trạng từ, không thay đổi dạng thức của mình bất
cứ vị trí nào.
Đa phần những cặp tính từ-trạng từ dạng thức khác nhau, chức năng ngữ pháp khác nhau nhưng nghĩa
lại giống nhau, ví dụ: good (adj) - well (adv) (đều có nghĩa là tốt, giỏi)
Tuy nhiên, một số trạng từ và tính từ có dạng thức hoàn toàn giống nhau.
Trong trường hợp này cả hai từ đều có nghĩa giống nhau, chỉ khác nhau về chức năng:
fast (adj) It's dangerous to be a fast driver (Lái xe nhanh thật nguy hiểm)
fast (adv) He drives very fast. (Anh ta lái xe nhanh lắm)
long (adj) It's been a long time since we met. (Từ ngày gặp nhau đến giờ
lâu quá rồi)
long (adv) Did you wait long? (Anh có phải chờ lâu không?)
Nhưng cũng trường hợp cặp đôi tính từ-trạng từ tuy hình thức hoàn toàn giống nhau nhưng nghĩa khác
nhau, ví dụ:
hard (adj)
This is a hard cover. (Quyển sách này bìa cứng)
hard (adv)
He works very hard. (Anh ta làm việc rất chăm chỉ)
Trong trường hợp của từ hard chúng ta còn thấy: trạng từ dạng gốc hard nghĩa chăm chỉ, cần cù,
hoặc mạnh. Ví dụ "đập mạnh vào một vật gì": to hit smth hard
nhưng trạng từ cấu tạo bằng cách thêm đuôi -ly vào tính từ "hard" thì lại có nghĩa phủ định: "hầu như không", ví
dụ:
He hardly does any housework.( Anh ấy gần như không làm việc nhà)
I hardly know any thing about his past. (Tôi hầu như chẳng biết gì về quá khứ của anh ấy).
CÁC NHÓM TRẠNG TỪ VÀ VỊ TRÍ CỦA TRẠNG TỪ
(TYPES AND PLACEMENT OF ADVERB)
Trạng từ được chia làm 6 nhóm chính là:
1. Trạng từ chỉ thể cách ( Adverbs of manner)
2. Trạng từ chỉ thời gian ( Adverbs of time)
3. Trạng từ chỉ địa điểm ( Adverbs of place)
4. Trạng từ tần suất (Adverbs of frequency)
5. Trạng từ chỉ mức độ hoặc số lượng ( Adverbs of degree)
6. Trạng từ chỉ nhận xét ( adverbs of comment)
7. Trạng từ nối (linking adverbs)
THE OXFORD ENGLISH ACADEMY
THE OXFORD ENGLISH ACADEMY - VIETNAM
C8, 343 Doi Can St., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (+844)3232-1318/ Fax: (+844)3232-1317
Email: info@oea-vietnam.com
http://www.oea-vietnam.com
Trạng từ tiếng Anh - Trang 2
Trạng từ tiếng Anh - Người đăng: trangubonmat1801
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Trạng từ tiếng Anh 9 10 715