Ktl-icon-tai-lieu

từ điển thuật ngữ viễn thông anh - việt

Được đăng lên bởi chinhsach001
Số trang: 357 trang   |   Lượt xem: 927 lần   |   Lượt tải: 2 lần
I
-I

1/F

ỉntra (J V T )

Inte ría ce

Nội tại.

G iao diện

F ra m e ( in ío r m a tio n F ra m e ) -

Xemỉnteđace (l/F).

Khung I (Khungthôngtin)

T ro n g X .2 5 , đ â y là m ộ t loai m à o đ ề u đ iế u kh iển . K hi b ií đ ầ u

1/0 (InpuưOuíput) - 1/0 (Vào/Ra)

tiê n c ủ a m ão đầu điéu kh iể n là 0, th iế t bị X .2 5 b iế t rằ n g phần

Lá m ột íoại íh iế t bị g ia o tiế p n g ư ờ i m á y . M ộ t s ố ví dụ củ a th iế t

d ữ liệ u cò n iại tro n g kh u n g n à y đ ịnh d an h số cử a sổ củ a kh u n g
n hậ n đ ư ợ c vã s ố của kh un g kế tiế p . K h u n g 1 lá K hung ch ủ y ế u

&l

-//F

bị giao tiế p ngư ời s ử d ụ n g lả bản phím , m án hình, đầu cu ối,
và m ả y in.

đư ơ c g ử i đi bởi X .2 5 bởi vỉ ch ú n g !à kh u n g m a n g dữ liệu th ô n g
íin. C á c loại kh un g kh á c iầ K h u n g s (K h u n g g iám sá t) và
K h u n g u (K h u n g kh ô n g đ á n h số). X e m thêmX.25, s Prame,

1/0 c o n tr o lle r - òộ

và u Frame.
-l&l

lA

ln íerv\'o rkin g a n d In te ro p e ra b iỉity
K hả n à n g tư ơng tá c và tư ơ n g h o ạ t ỉẵn nhau.

&M - /ẴM
In s ía lla íio n and M a in te n a n ce
Lắp d ặ t và bảo dưỡng.
&R -

l&R

điều khiển vàora
Từởồngnghĩa input-outpuỉ controỉler.
-lA

Im p le m e n ta tio n A g re e m e n ỉ
H ợ p d ỏn g th ự c thi.
IA 5 -

International A lp ha be t No. 5, n ow called International R e teren ce
A ỉp h a b e t{!R A )
Hệ thống ch ữ cái q u ố c tế số 5, bây g iờ gọỉ là hệ th ố n g ch ữ cái
q u ố c tế tham chiếu (ỈR A ).

In s ta lltio n and R e p a ir
Lắp clặt và sửa chữa,
■CAN -

i-CAN

lA A -

Ị-C TR -

Ị-CTR

In íe h m C o m m o n T e c h n ic a i R e q u ire m e n ts
C á c yê u cầu kỹ th u ậ t ch u n g quá độ.
,-E TS -

Ị-ETS

ỉn te rim E TS (E T S I S ta n d a rd )
E T S quá đô (T iêu ch uẩ n E T S l).
-m o d e -

Ị‘(ĩỉOde

Idíe m o d e

T h ôn g báo cò n tổn tại (h ệ th ố n g kh ẩ n cấ p).
lA B -

l-PDU

ín ío rm a tio n P D U
P D U thò n g tin.
-V

-Ị-V

lAB

in te rn e t A rc h ite c tu re B oard
B an kiế n trú c Inte rn et.
lA B (In te rn e t A r c h ite c tu r e B o a rd ) - lAB(BankiếntrúcInternet)
Là m ột iặ p h ợp của c á c nhà n g h iố n cứu m ạ n g th ả o luận cá c
vấ n đ ể liên q ua n trự c tiế p đ ế n kiế n trú c In te rn e t. N h ó m n à y c ó
trá ch nhiệm chỉ đ ịn h c ắ c n hó m k h á c n ha u liê n q u a n đến
Internet, n hư In te rn e t-A s s ig n e d N u m b e rs A u th o rity . C á c
th à n h v iê n củ a lA B đ ư ợ c c h ỉ đ ịn h b ở i ủ y v iê n q u ả n trị c ủ a H iệ p
hội in te rn e t,

C h ế đ ộ rỗi.
...
I
-I
ntra (JVT)
Ni ti.
Fram e (in ío rm a tio n Fram e) -
Khung I (Khung thông tin)
Trong X.25, đây là mt loai m ào đu điếu khin. Khi bií đu
tn ca mão đu điéu khiển 0, thiết bX.25 biết rng phn
d liu còn iại trong khung này đnh danh s ca s ca khung
nhn đưc vã s ca khung kế tiếp. Khung 1 lá Khung ch yếu
đươc gi đi bi X.25 bi v chúng khung m ang d liu thông
íin. C ác loi khung khác iầ Khung s (Khung giám sát) và
Khung u (Khung không đánh s). Xem
thêm X.25, s Prame,
và u Frame.
& l
-l&l
lníerv\'orking and Interoperabiity
Kh nàng tương tác và tương hot ỉẵn nhau.
&M - /M
Insíallaíion and M aintenance
Lp dt và bo dưng.
&R -
l&R
Installtion and Repair
Lp clặt và sa cha,
CAN -
i-CAN
integraíed Custom er Access Netvvork
Mng truy nhp khách hàng íích hp.
-CTR -
-CTR
Iníehm Com m on Technicai R equirements
Các yêu cu k thut chung quá đ.
,-ETS -
-ETS
nterim ETS (ETSI Standard)
ETS quá đô (Tiêu chun ETSl).
-m ode -
(ĩOde
Idíe m ode
Chế đ rỗi.
-PDU -
l-PDU
íníorm ation PDU
PDU thòng tin.
-V
--V
C urrení-V o lta g e
D ò n g ' áp.
/c -//c
Incoming (Seríes I)
Gi đến (Loi I).
1/F -//F
Interíace
Giao din
Xemnteđace (l/F).
1/0 (InpuưOuíput) -
1/0 (Vào/Ra)
Lá mt íoi íhiết bị giao tiếp ngưi máy. M t s ví d ca thiết
b giao tiếp ngưi s dng l bn phím, mán hình, đu cui,
và my in.
1/0 c o n tro lle r - ò
điu khin vào ra
T ng nghĩa input-outpu controler.
lA
-lA
Implementation A greemen
Hp dng thc thi.
IA5 -
IA5
International Alphabet No. 5, now called International Reterence
Aphabe t{!R A )
H thng ch cái quc tế s 5, bây giờ g là h thng ch cái
quc tế tham chiếu (RA).
lA A -
!AA
í Am Alive (eiĩierge ncy system)
Thông báo còn tn tại (h thng khn cp).
lA B -
lAB
internet Architecture Board
Ban kiến trúc Internet.
lA B (In ternet A rc h ite ctu re B o ard ) -
lAB (Ban kiến trúc Internet)
Là mt iặp hp ca các nhà nghin cu mng tho lun các
vn đ ln quan trc tiếp đến kiến trúc Internet. Nhóm này có
trách nhim ch đnh cc nhóm khác nhau liên quan đến
Internet, như Internet-Assigned Numbers Authority. Các
thành viên ca lAB đưc ch đnh bi y viên qun tr ca Hiệp
hi internet,
Xem thêm Internet Societ.
lAC -
lAC
Industry Advisory Com m ittee/Council
Hi đng/y ban c vn kinh doanh.
lA C C -M C C
níer-aura! Cross Correlaíion
Tương quan chéo gia thính giác.
lA C K -
lACK
Service Acknowledgem ent Signal (S eries U)
Tín hiu báo nhn dch v (Loi U).
từ điển thuật ngữ viễn thông anh - việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
từ điển thuật ngữ viễn thông anh - việt - Người đăng: chinhsach001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
357 Vietnamese
từ điển thuật ngữ viễn thông anh - việt 9 10 354