Ktl-icon-tai-lieu

Từ điển tiếng Anh kinh tế

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
economic

ID

tu
1 Abatement cost

nghia
Chi phí kiểm soát; chi phí chống (ô
nhiễm)

2 Ability and earnings
3 Ability to pay

Năng lực và thu nhập
Khả năng chi trả.

4 Ability to pay theory
5 Abnormal profits
6 Abscissa

Lý thuyết về khả năng chi trả
Lợi nhuận dị thường
Hoành độ
Trốn việc, sự nghỉ làm không có lý
do
Địa chủ (chủ bất động sản) cách
biệt
Lợi thế tuyệt đối.

7 Absenteeism
8 Absentee landlord
9 Absolute advantage
10 Absolute cost advantage

Lợi thế nhờ phí tổn tuyệt đối.

11 Absolute income hypothesis
12 Absolute monopoly

Giả thuyết thu nhập tuyệt đối.
Độc quyền tuyệt đối.

13 Absolute prices
14 Absolute scarcity
15 Absolute value

Giá tuyệt đối.
Khan hiếm tuyệt đối .
Giá trị tuyệt đối.

16 Absorption approach
17 Abstinence
18 Accelerated depreciation

Phương pháp hấp thu.
Nhịn chi tiêu.
Khấu hao nhanh, khấu hao gia tốc.

19 Accelerating inflation
20 Accelerator
21 Accelerator coefficient
22 Accelerator effect

Lạm phát gia tốc.
Gia số
Hệ số gia tốc.
Hiệu ứng gia tốc.

23 Accelerator principle

Nguyên lý gia tốc.

24 Acceptance

chấp nhận thanh toán.

25 Accepting house

Ngân hàng nhận trả.

26 Accesion rate
27 Accesions tax

Tỷ lệ gia tăng lao động.
Thuế quà tặng.

28 Access/space trade - off model
29 Accommodating monetary policy

Mô hình đánh đổi không gian hay
mô hình tiếp cận.
Chính sách tiền tệ điều tiết.

30 Accommodation transactions

Các giao dịch điều tiết.

31 Account

Tài khoản.

Page 1

economic

32 Accrued expenses

Chi phí phát sinh (tính trước).

33 Achieving Society, the.

Xã hội thành đạt.

34 Across-the-board tariff changes

Thay đổi thuế quan đồng loạt.

35 Action lag

Độ trễ của hành động.

36 Active balance
37 Activity analysis
38 Activity rate
39 Adaptive expectation
40 Adding up problem

Dư nghạch.
Phân tích hoạt động.
Tỷ lệ lao động.
Kỳ vọng thích nghi; kỳ vọng phỏng
theo
Vấn đề cộng tổng.

41 Additional worker hypothesis

Giả thuyết công nhân thêm vào.

42 Addition rule

Quy tắc cộng.

43 Additive utility function

Hàm thoả dụng phụ trợ.

44 Address principle
45 Adjustable peg regime

Nguyên lý địa chỉ.
Chế độ điều chỉnh hạn chế.

46 Adjustable peg system
47 Adjustment cost

Hệ thống neo tỷ giá hối đoái có
thể điều chỉnh.
Chi phí điều chỉnh sản xuất.

48 Adjustment lag

Độ trễ điều chỉnh.

49 Adjustment process

Quá trình điều chỉnh

50 Administered prices

Các mức giá bị quản chế.

51 Administrative lag

Độ trễ do hành chính

52 Advalorem tax

Thuế theo giá trị.

53 Advance

Tiền ứng trước.

54 Advance Corporation ...
economic
Page 1
ID tu nghia
1 Abatement cost
2 Ability and earnings Năng l c và thu nh p
3 Ability to pay Kh năng chi tr .
4 Ability to pay theory Lý thuy t v kh năng chi trế
5 Abnormal profits L i nhu n d th ng ườ
6 Abscissa Hoành đ
7 Absenteeism
8 Absentee landlord
9 Absolute advantage L i th tuy t đ i. ế
10 Absolute cost advantage L i th nh phí t n tuy t đ i. ế
11 Absolute income hypothesis Gi thuy t thu nh p tuy t đ i. ế
12 Absolute monopoly Đ c quy n tuy t đ i.
13 Absolute prices Giá tuy t đ i.
14 Absolute scarcity Khan hi m tuy t đ i .ế
15 Absolute value Giá tr tuy t đ i.
16 Absorption approach Ph ng pháp h p thu.ươ
17 Abstinence Nh n chi tiêu.
18 Accelerated depreciation Kh u hao nhanh, kh u hao gia t c.
19 Accelerating inflation L m phát gia t c.
20 Accelerator Gia s
21 Accelerator coefficient H s gia t c.
22 Accelerator effect Hi u ng gia t c.
23 Accelerator principle Nguyên lý gia t c.
24 Acceptance ch p nh n thanh toán.
25 Accepting house Ngân hàng nh n tr .
26 Accesion rate T l gia tăng lao đ ng.
27 Accesions tax Thu quà t ng.ế
28 Access/space trade - off model
29 Accommodating monetary policy Chính sách ti n t đi u ti t. ế
30 Accommodation transactions Các giao d ch đi u ti t. ế
31 Account Tài kho n.
Chi phí ki m soát; chi phí ch ng (ô
nhi m)
Tr n vi c, s ngh làm không có lý
do
Đ a ch (ch b t đ ng s n) cách
bi t
Mô hình đánh đ i không gian hay
mô hình ti p c n.ế
Từ điển tiếng Anh kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ điển tiếng Anh kinh tế - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Từ điển tiếng Anh kinh tế 9 10 249