Ktl-icon-tai-lieu

Từ điển Toán học Anh - Việt

Được đăng lên bởi hhtam
Số trang: 451 trang   |   Lượt xem: 6826 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Từ điển Toán học Anh - Việt
Khoảng 17 000 từ
Nhà xuất bản KH và KT
In lần thứ 2 - 1976
Tập thể hiệu đính: Phan Đức Chính, Lê Minh Khanh, Nguyễn Tấn Lập,
Lê Đình Thịnh, Nguyễn Công Thuý, Nguyễn Bác Văn
Tiểu ban duyệt: Lê Văn Thiêm, Phan Đình Diệu, Trần Vinh Hiển, Nguyễn
Cảnh Toàn, Nguyễn Đình Trí, Hoàng Tuỵ

Những ký hiệu viết tắt
cơ. cơ học
tk. thống kê
đs. đại số
top. tôpô học
gt. giải tích
trch. lý thuyết trò chơi
hh. hình học
trđ. trắc địa
kt. toán kinh tế
tv. thiên văn
kỹ. kỹ thuật
vl. vật lý
log. toán logic
xib. xibecnetic; điều khiển học
mt. máy tính
xs. xác suất

1

A
abac, abacus bàn tính, toán đồ, bản đồ tính
abbreviate viết gọn, viết tắt
abbreviation sự viết gọn, sự viết tắt
aberration vl. quang sai
ability khả năng
abnormal bất th−ờng; tk. không chuẩn
about độ, chừng; xung quanh; nói về, đối với
a.five per cent chừng trăm phần trăm
above ở trên, cao hơn
abridge rút gọn, làm tắt
abscissa, abscissae hoành độ
absolute tuyệt đối // hình tuyệt đối
absolutely một cách tuyệt đối
absorb hấp thu, hút thu
absorption sự hấp thu, sự thu hút
abstraction sự trừu t−ợng hoá, sự trừu t−ợng
absurd vô nghĩa, vô lý, phi lý
absurdity [sự; tính] vô nghĩa, vô lý, phi lý
abundant thừa
abut kề sát; chung biên
accelerate tăng tốc, gia tốc, làm nhanh
acceleration sự tăng tốc, sự gia tốc, sự làm nhanh
a. by powering sự tăng nhanh độ hội tụ bằng cách nâng lên luỹ thừa
a. of convergence sự tăng nhanh độ hội tụ, gia tốc hội tụ
a. of Corriolis sự tăng tốc Coriolit
a. of gravity gia tốc trọng tr−ờng
a. of falliing body sự tăng tốc gia tốc vật rơi
a. of translation gia tốc tịnh tiến
angular a. gia tốc góc
average a. gia tốc trung bình
centripetal a. gia tốc h−ớng tâm
2

acceleration
complementary a. sự tăng tốc Coriolit, gia tốc Coriolit
instantaneous a. gia tốc tức thời
local a. gia tốc địa ph−ơng
normal a. gia tốc pháp tuyến
relative a. gia tốc t−ơng đối
Standar gravitationnal a. gia tốc trọng tr−ờng tiêu chuẩn
supplemental a. gia tốc tiếp tuyến
total a. gia tốc toàn phần
uniform a.gia tốc đều
accent dấu phẩy
accept nhận, chấp nhận; thừa nhận; không bác bỏ
acceptable nhận đ−ợc, chấp nhận đ−ợc, thừa nhận đ−ợc
acceptance sự nhận, sự thu nhận
accepted đ−ợc công nhận, đ−ợc thừa nhận
access sự cho vào; mt. lối vào nhận tin
random a. thứ tự chọn ngẫu nhiên
accessible tới đ−ợc, đạt đ−ợc
accesory phụ thêm; phụ tùng
accident sự ngẫu nhiên, tr−ờng hợp không may
accidental ngẫu nhiên
account kể đến, tính đến
accumulate tích luỹ, tụ
accumulation sự tích luỹ; sự tụ, điểm tụ
accumulator m...
1
Tõ ®iÓn To¸n häc Anh - ViÖt
Kho¶ng 17 000 tõ
Nhµ xuÊt b¶n KH vµ KT
In lÇn thø 2 - 1976
TËp thÓ hiÖu ®Ýnh: Phan §øc ChÝnh, Lª Minh Khanh, NguyÔn TÊn LËp,
Lª §×nh ThÞnh, NguyÔn C«ng Thuý, NguyÔn B¸c V¨n
TiÓu ban duyÖt: Lª V¨n Thiªm, Phan §×nh DiÖu, TrÇn Vinh HiÓn, NguyÔn
C¶nh Toµn, NguyÔn §×nh TrÝ, Hoµng Tuþ
Nh÷ng ký hiÖu viÕt t¾t
c¬. c¬ häc
tk. thèng kª
®s. ®¹i sè
top. t«p« häc
gt. gi¶i tÝch
trch. lý thuyÕt trß ch¬i
hh. h×nh häc
tr®. tr¾c ®Þa
kt. to¸n kinh tÕ
tv. thiªn v¨n
. kü thuËt
vl. vËt lý
log. to¸n logic
xib. xibecnetic; ®iÒu khiÓn häc
mt. m¸y tÝnh
xs. x¸c suÊt
Từ điển Toán học Anh - Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ điển Toán học Anh - Việt - Người đăng: hhtam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
451 Vietnamese
Từ điển Toán học Anh - Việt 9 10 404