Ktl-icon-tai-lieu

Tự học tiếng hàn cho người mới bắt đầu

Được đăng lên bởi hello
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 1084 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bieân soaïn

LEÂ HUY KHOA

TÖÏ HOÏC

Giao tieáp tieáng Haøn
cô baûn
한국어 기본회화

NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ
2003

Lôøi giôùi thieäu
Sau hôn möôøi naêm thieát laäp quan heä ngoaïi giao chính
thöùc giöõa hai nöôùc Vieät Nam vaø Haøn Quoác, söï hôïp taùc
treân nhieàu lónh vöïc cuûa hai quoác gia khoâng ngöøng phaùt
trieån. Cuøng vôùi tình höõu nghò ngaøy caøng gaén boù naøy, taïi
Vieät Nam nhu caàu tìm hieåu veà ñaát nöôùc, con ngöôøi vaø
neàn vaên hoùa Haøn Quoác ngaøy caøng taêng. Bieåu hieän cuï theå
cuûa söï quan taâm naøy laø vieäc ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi
Vieät Nam coù nhu caàu hoïc tieáng Haøn Quoác.
Beân caïnh muïc ñích tìm hieåu vaên hoùa, hoïc tieáng Haøn coøn
laø moät phöông tieän giuùp thuùc ñaåy söï hôïp taùc kinh teá
giöõa hai nöôùc. Ngaøy caøng coù nhieàu coâng ty Haøn Quoác
ñaàu tö vaøo Vieät Nam, cuõng nhö soá löôïng tu nghieäp sinh
Vieät Nam lao ñoäng taïi Haøn Quoác cuõng raát lôùn. Chính vì
vaäy, söï hieåu bieát veà ngoân ngöõ seõ taïo raát nhieàu thuaän lôïi
trong hôïp taùc kinh doanh, ñoàng thôøi giuùp giaûm thieåu
nhöõng tranh chaáp khoâng ñaùng coù do baát ñoàâng ngoân ngöõ.
Quyeån saùch “Töï hoïc giao tieáp tieáng Haøn cô baûn” ra
ñôøi ñeå ñaùp öùng phaàn naøo nhu caàu naøy. Noäi dung saùch
bao quaùt moät voán ngoân ngöõ lôùn, thöïc teá vaø höõu duïng
trong moïi khía caïnh cuûa cuoäc soáng haøng ngaøy, ñöôïc saép
xeáp theo chuû ñeà ñeå tieän vieäc tra cöùu. Caùc maãu caâu tieáng
Haøn ñeàu ñöôïc phieân aâm caùch noùi sang tieáng Vieät ñeå giuùp
ngöôøi hoïc nhanh choùng vaø deã daøng noùi ñöôïc tieáng Haøn.
Ñaây laø moät taøi lieäu khoâng theå thieáu ñöôïc cho taát caû
nhöõng ai ñang caàn söû duïng tieáng Haøn.

Muïc luïc
Chöông 1: Phaùt aâm..........................................................1
Chöông 2: Töø loaïi ............................................................9
Chöông 3: Caùc töø ngöõ thoâng duïng................................19
Chöông 4: Caùc maãu caâu cô baûn ...................................31
Chöông 5: Chaøo hoûi ......................................................47
Chöông 6: Mua saém ......................................................53
Chöông 7: Taïi hieäu saùch ...............................................63
Chöông 8: AÊn uoáng .......................................................67
Chöông 9: Cô theå, beänh taät, ñieàu trò ..............................75
Chöông 10: Khaùch saïn..................................................85
Chöông 11: Giao thoâng ..................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự học tiếng hàn cho người mới bắt đầu - Người đăng: hello
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
Tự học tiếng hàn cho người mới bắt đầu 9 10 21