Ktl-icon-tai-lieu

từ tiếng hàn thông dụng

Được đăng lên bởi Ánh Dương
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Danh Từ
Công ty --->회회---> huê-xa
Nhà --->회 --->chíp
Đường phố --->회회 --->tô-rô
Ga xe điện --->회회회 --->chơn-shơ-liớc
Xe ô tô --->회회회--->cha-tông-sha
Máy bay --->회회회 --->bi-heng-ci
Nhà trường--->회회 --->hắc-ciô
Học sinh --->회회 --->hắc-xeng
Sinh viên --->회회회 --->te-hắc-xeng
Thầy giáo/ cô giáo --->회회회 --->xơn-xeng-nim
Chợ --->회회 --->xi-chang
Hoa quả --->회회 --->coa-il
Rượu --->회회---> xô-chu
Bia --->회회 --->méc-chu
Tiệm ăn --->회회 --->xíc-tang
Tủ lạnh --->회회회---> neng-chang-cô
Tivi --->회회회회 --->thê-lê-bi-chơn
Máy tính --->회회회 --->khơm-piu-thơ
Cái bàn --->회 --->xang
Ghế --->회회 --->ưi-cha
Quạt --->회회회 --->xơn-pung-ci
Đồng hồ --->회회 --->xi-ciê
Dòng sông---> 회 --->cang
Núi---> 회 --->xan
Đất --->회 --->tang
Bầu trời --->회회 --->ha-nưl
Biển --->회회 --->ba-tà
Mặt trời --->회회 --->the-iang
Trăng --->회 --->tal
Gió --->회회---> ba-ram
Mưa --->회 --->bi
Rạp hát --->회회 --->cức-chang
Phim --->회회---> iơng-hoa
Vé --->회 --->piô
Công viên--->회회 --->công-uôn
Vườn thú --->회회회 --->tông-mu-ruôn
Bóng đá --->회회 s--->húc-cu

Sân vận động---> 회회회 --->un-tông-chang
Sân bay --->회회 --->công-hang
Đồ vật --->회회---> mul-cơn
Động Từ
Ăn ---->회회 ---->mốc-tà
Uống ---->회회회 ---->ma-xi-tàø
Mặc ---->회회----> íp-tà
Nói ---->회회회----> mal-ha-tà
Đánh, đập ---->회회회 ---->te-ri-tà
Đứng ---->회회 ---->xơ-tà
Xem ---->회회 ---->bô-tà
Chết ---->회회 ---->chúc-tà
Sống ---->회회 ---->xal-tà
Giết ---->회회회 ---->chu-ci-tàø
Say ---->회회회 ---->shuy-ha-tàø
Chửi mắng ---->회회회 ---->iốc-ha-tà
Học ---->회회회회----> công-bu-ha-tà
Ngồi ---->회회 ---->an-tà
Nghe ---->회회 ---->tứt-tà
Đến ---->회회 ---->ô-tàø
Đi ---->회회 ---->ca-tàø
Làm ---->회회 ---->ha-tàø
Nghỉ ---->회회 ---->xuy-tà
Rửa ---->회회 ---->xít-tà
Giặt----> 회회 ---->bal-tà
Nấu ---->회회회회 ---->iô-ri-ha-tà
Ăn cơm ---->회회회회----> xíc-xa-ha-tà
Dọn vệ sinh----> 회회회회 ---->shơng-xô-ha-tà
Mời ---->회회회회 ---->shô-shơng-ha-tà
Biếu, tàëng ---->회회회 ---->tư-ri-tà
Yêu ---->회회회회 ---->xa-rang-ha-tà
Bán ---->회회 ---->pal-tà
Mua ---->회회----> xa-tà
Đặt, để ---->회회 ---->nốt-tà
Viết ---->회회 ---->xư-tà
Đợi, chờ ---->회회회회 ---->ci-ta-ri-tà
Trú, ngụ, ở ---->회회회회 ---->mơ-mu-ri-tà

Đổi, thay, chuyển ---->회회회 ---->ba-cu-tà
Bay ---->회회 ---->nal-tà
Ăn cắp ---->회회회 ---->hum-shi-tà
Lừa gạt ---->회회회 ---->xô-ci-tà
Xuống ---->회회회회 ---->ne-riơ-ô-tà
Lên ---->회회회회 ---->ô-la-ca-tà
Cho ---->회회 c---->hu-tà
Mang đến ---->회회회회 ---->ca-chiơ-ô-tà
Mang đi ---->회회회회---->ca-chiơ-ca-tà
Gọi ---->회회회 ---->bu-rư-tà
Thích ---->회회회회 ---->chô-ha-ha-tà
Ghét ---->회회 ---->xil-tha
Gửi ---->회회회 ---->bô-ne-tà
Mong muốn ---->회회 ---->bil-tà
Muốn (làm gì đó) động ...
Danh Từ
Công ty --->회회---> huê-xa
Nhà --->회 --->chíp
Đường phố --->회회 --->tô-rô
Ga xe điện --->회회회 --->chơn-shơ-liớc
Xe ô tô --->회회회--->cha-tông-sha
Máy bay --->회회회 --->bi-heng-ci
Nhà trường--->회회 --->hắc-ciô
Học sinh --->회회 --->hắc-xeng
Sinh viên --->회회회 --->te-hắc-xeng
Thầy giáo/ cô giáo --->회회회 --->xơn-xeng-nim
Chợ --->회회 --->xi-chang
Hoa quả --->회회 --->coa-il
Rượu --->회회---> xô-chu
Bia --->회회 --->méc-chu
Tiệm ăn --->회회 --->xíc-tang
Tủ lạnh --->회회회---> neng-chang-cô
Tivi --->회회회회 --->thê-lê-bi-chơn
Máy tính --->회회회 --->khơm-piu-thơ
Cái bàn --->회 --->xang
Ghế --->회회 --->ưi-cha
Quạt --->회회회 --->xơn-pung-ci
Đồng hồ --->회회 --->xi-ciê
Dòng sông---> 회 --->cang
Núi---> 회 --->xan
Đất --->회 --->tang
Bầu trời --->회회 --->ha-nưl
Biển --->회회 --->ba-tà
Mặt trời --->회회 --->the-iang
Trăng --->회 --->tal
Gió --->회회---> ba-ram
Mưa --->회 --->bi
Rạp hát --->회회 --->cức-chang
Phim --->회회---> iơng-hoa
Vé --->회 --->piô
Công viên--->회회 --->công-uôn
Vườn thú --->회회회 --->tông-mu-ruôn
Bóng đá --->회회 s--->húc-cu
từ tiếng hàn thông dụng - Trang 2
từ tiếng hàn thông dụng - Người đăng: Ánh Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
từ tiếng hàn thông dụng 9 10 331