Ktl-icon-tai-lieu

Từ vựng kiến trúc tiếng Hàn

Được đăng lên bởi KoTu Re
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2085 lần   |   Lượt tải: 3 lần
부동산- 주택-건설-건축용어 - Từ về bất động sản- xây dựng- nhà ở- kiến trúc
1/500 축척의 상세건축계획 Kế hoạch xây dựng chi tiết theo tỉ lệ 1/500
-----------------------------------(게.화익.써이.찌.띠엩.태오.띠.레.1 쩬 5 00)
1 급 도시 Đô thị loại một (도.티.로아리.뫁)
2 급 도시 Đô thị loại hai (도.티.로아이.하이)
가격 Giá cả (야.까)
가격틀 Khung giá (쿵.야)
가구, 개인 Tổ chức, cá nhân (또.쯕.까.년)
각급인민위원회의 Ủy ban nhân dân các cấp (우이.반.년.연.깍.껍)
각측 Các bên, các phía (깍.피아…깍.벤)
감면받는다 Được miễn giảm (드억.미엔.얌)
강제 매입 Mua bắt buộc (무아.밭.부옥)
강제 사용 Sử dụng bắt buộc (스.융.밭.부옥)
강제로 매입되다 Được mua bắt buộc (드억.므아.밭.부옥)
강제철거 결정 Qui định cưỡng chế, dỡ bỏ (꾸엩.디잉.끄엉.쩨.여.보)
개발 조건 Điều kiện xây dựng (디에우.끼엔.써이.증)
개발 참가 대상 Đối tượng tham gia xây dựng (도이.뜨엉.탐.야.써이.증)
개발을 장려한다 Khuyến khích xây dựng phát triển (쿠엔.키익.써이.증.팥.찌엔)
개발프로젝트 Dự án phát triển (즈.안.팥.찌엔)
개별시기 Thời kỳ cụ thể (터이.끼.꾸.테)
개인단독주택 Nhà ở cá nhân biệt lập (냐.어.까.년.비엩.럽)
개인소유지분 Cổ phần cá nhân sở hữu (꼬.펀.까.년.서.흐우)


개인에게 주택소유권 증명서를 발급한다 Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho
cá nhân
-------------------------------------------------------- (깝.여이.쯩.년.꿴.서.흐우.냐.쪼.까.년 )
개조 Cải tạo (까이.따오)
개조금지 Cấm cải tạo (껌.까이.따오)
거래형식 Hình thức giao dịch (히잉.특.야오.지익)
거래소를 관리, 운영 Quản lý và vận hành sản phẩm
---------------------------(꽌.리.바.번,하잉.산.야오.직)
거주 장소 Địa điểm cư trú (디아.디엠.끄.쭈)
거주지 Nơi cư trú (너이.끄.쭈)
건물 Toà nhà (똬.냐)
건물의 수리, 개보수 Bảo trì và sửa chữa toà nhà
-------------------------(바오.찌.바.스어.쯔어.똬.냐)
건설 Xây dựng (써이.증)
건설공정 Công đoạn xây dựng (꽁.돤.써이.증)
건설관련법의 조항들 Những điều khoản liên quan đến xây dựng
------------------------------ (느응.디에우.콴.리엔.꽌.덴.써이.증)
건설구역 Khu vực xây dựng (쿠.븍.써이.증)
건설기준 Tiêu chuẩn xây dựng (띠에우.쭈언.써이.증)
건설바닥 면적 Diện tích sàn xây dựng (지엔.띠익.산.써이.증)
건설에 관한 법률 규정 Qui định pháp luật về xây dựng
-------------------------------(뀌.디잉.팝.루엍.베.써이.증)
건설에 관한 전문분야 감사 Giám sát chuyên môn về lĩnh vực xây dựng
---------------------------------------- (얌.샅.쮄.몬.베.리잉.븍.써이.증)
건설일정 Lịch xây dựng (리익.써이.증)


건설투자 Đầu tư xây dựng (더우.뜨.써이.증)
건설투자 과정 Quá trình đầu tư xây dựng
--------------------(꽈.찌잉.더우.뜨.써이.증)
건설품질 Chất lượng xây dựng
--------------(쩥.르엉.써이.증)
건설허가서 Giấp phép xây dựng
----------------(여이.팹.써이.증)
건축 계획 Kế hoạch kiến trúc
-------------(께.화익.끼엔.쭉)
건축 Kiến trúc, xây dựng
--------(끼엔.쭉, 써이.증)
건축계획 내용 공표 Bảng công bố nội dung kế họach xây dựng
----------------------------(방.꽁.보.노이.융.께.화익.써이.증)
건축물 Tòa nhà
----------(똬.냐)
건축물을 변경, 개량 Cải tạo, thay đổi tòa nhà
-------------------------(까이.따오...
www.vietnameseforkorean.com
부동산- 주택-건설-건축용어 - T v bt động sn- xây dng- nhà - kiến trúc
1/500 축척의 상세건축계획 Kế hoch xây dng chi tiết theo t l 1/500
-----------------------------------(.화익.써이..띠엩.태오...1 5 00)
1 도시 Đô th loi mt (..로아리.)
2 도시 Đô th loi hai (..로아이.하이)
가격 Giá c (.)
가격틀 Khung giá (.)
가구, 개인 T chc, cá nhân (...)
각급인민위원회의 y ban nhân dân các cp (우이.....)
각측 Các bên, các phía (.피아.)
감면받는다 Được min gim (드억.미엔.)
강제 매입 Mua bt buc (무아..부옥)
강제 사용
S dng bt buc (...부옥)
강제로 매입되다 Được mua bt buc (드억.므아..부옥)
강제철거 결정 Qui định cưỡng chế, d b (꾸엩.디잉.끄엉...)
개발 조건 Điu kin xây dng (디에우.끼엔.써이.)
개발 참가 대상 Đối tượng tham gia xây dng (도이.뜨엉.
..써이.)
개발을 장려한다 Khuyến khích xây dng phát trin (쿠엔.키익.써이...찌엔)
개발프로젝트 D án phát trin (...찌엔)
개별시기 Thi k c th (터이...)
개인단독주택 Nhà cá nhân bit lp (....비엩.)
개인소유지분 C phn cá nhân s hu (.....흐우)
Từ vựng kiến trúc tiếng Hàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Từ vựng kiến trúc tiếng Hàn - Người đăng: KoTu Re
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Từ vựng kiến trúc tiếng Hàn 9 10 850