Ktl-icon-tai-lieu

từ vựng và ngữ pháp toeic

Được đăng lên bởi hongthaoln-gmail-com
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1348 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VOCABULARY - TOEIC
Vocabulary
Lesson 1: CONTRACTS

Meaning

Example - Note

1. Abide by
2. Commitment
3. Negotiations
4. Specific
5. Mutual
6. Obligate

(v) tuân thủ
(n) sự cam kết
(n) thương lượng
(a) đặc biệt
(a) chung
(v) bắt buộc

= to comply with = to conform to = adhere to

7. breach

(n) sự phá vỡ
(bản thoả thuận)
(v) vi phạm
(v) chấm dứt

breach of contract: phá vỡ hợp đồng/
breach the law: phá vỡ/ vi phạm luật

8. violate
9. terminate

= particular:
<-> agreement; mutual benefit: lợi ích chung

Lesson 2: MARKETING
1. Attract to
2. Compare to
3. Convince
4. Currently
Draw sb’s attention

(v) thu hút
(v) so sánh với
(v) thuyết phục
(adv) hiện tại
lôi kéo sự chú ý của ai

= appeal to
Compare sth with sth: so sánh cai này với các khác

Lesson 3: WARRANTIE
1. Characteristic
2. Cover
3. Expiration
4. Reputation
5. Require
6. Variety

(a) đặc tính,
đặc điểm (chi tiết)
(v) phạm vi
(n) sự hết hạn
(n) danh tiếng
(v) yêu cầu
(n) sự đa dạng

her ______

a/ character: tính cách
b/ Characteristic: đặc điểm
warrarity / insurance <-> cover

Variety of

7. expire
8. inquiry

(n) hết hạn
(n) thư yêu cầu thông tin

warranty….expire

Lesson 4: BUSSINESS PLANNING
1. Address
2. Demonstrate
3. Evaluate
4. Primarily
5. Lucrative
6. Substitution
7. Be + to V1
8. Sufficient
9. instruct
10. aid
11. valuable

(v) chỉ ra
(n) bài diễn văn trang trọng
(v) chứng minh
(v) đánh giá
(adv) chủ yếu
(a) sinh lợi
(n) sự thay thế
là để
(n) đủ
(v) hướng dẫn
(n,v) hỗ trợ
(a) có giá trị

= speech (n)

= benefit = profit
= replacement <-> product
= enough
construct (v) xây dựng
aide (n) trợ lý = assistant
valuables (n) tài sản

Lesson 5: CONFERENCE
1. Accommodate to

(v) đáp ứng

2. Scheduled

(n) thời khóa biểu
(v) lên lịch
(n) sự sắp xếp
(v) giữ liên lạc với
(v) chứa/ tổ chức/ nắm giữ
(n) vị trí
(n) phiên họp
(v) tham gia
(n) cơ sở vật chất (phòng)

3. Arrangement
4. Get in touch with
5. Hold
6. Location
7. Session
8. Take part in
9. facilities

rescheduled = delay = put off = postpone:
đổi lịch, hủy bỏ, trì hoản
Make arrangement : đặt hẹn

= site
= meeting = conference
= participate = join
facilitie: phương tiện

Lesson 6: COMPUTER
1. Failure
2. Ignore

(n) lỗi hệ thống
(v) phớt lờ

= error

Failure + to V : không chịu làm gì

3. access
4. warning
5. enter

(n) sự kết nối
(n) cảnh báo
(v) truy cập, vào

<-> website
<-> problem
<-> password/ information/ directly

Lesson 7: OFFICE TECHNOLOGY
1. Affordable
2. Undergo
3. Capacity
4. Initiative

(a) có khả năng chi trả
(v) trải qua
(n) khả...
VOCABULARY - TOEIC
Vocabulary Meaning Example - Note
Lesson 1: CONTRACTS
1. Abide by (v) tuân thủ = to comply with = to conform to = adhere to
2. Commitment (n) sự cam kết
3. Negotiations (n) thương lượng
4. Specific (a) đặc biệt = particular:
5. Mutual (a) chung
6. Obligate (v) bắt buộc
7. breach
8. violate (v) vi phạm
9. terminate (v) chấm dứt
Lesson 2: MARKETING
1. Attract to (v) thu hút = appeal to
2. Compare to (v) so sánh với
3. Convince (v) thuyết phục
4. Currently (adv) hiện tại
Draw sb’s attention lôi kéo sự chú ý của ai
Lesson 3: WARRANTIE
1. Characteristic
2. Cover (v) phạm vi warrarity / insurance <-> cover
3. Expiration (n) sự hết hạn
4. Reputation (n) danh tiếng
5. Require (v) yêu cầu
6. Variety (n) sự đa dạng Variety of
<-> agreement; mutual benefit: lợi ích chung
(n) sự phá vỡ
(bản thoả thuận)
breach of contract: phá vỡ hợp đồng/
breach the law: phá vỡ/ vi phạm luật
Compare sth with sth: so sánh cai này với các khác
(a) đặc tính,
đặc điểm (chi tiết)
her ______ a/ character: tính cách
b/ Characteristic: đặc điểm
từ vựng và ngữ pháp toeic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
từ vựng và ngữ pháp toeic - Người đăng: hongthaoln-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
từ vựng và ngữ pháp toeic 9 10 928