Ktl-icon-tai-lieu

Vị trị từ trong tiếng anh

Được đăng lên bởi frolys2
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 Tính từ đứng trước danh từ bổ nghĩa cho danh từ(ngược với tiếng việt)
Adj + N
VD:
tiếng việt: Công nhân Giỏi
tiếng anh: giỏi công nhân
 Trọng âm ngay trước –ion
 Chú ý sau any là danh từ số nhiều dù câu có trợ động từ do hay does...
VD: I don’t have any friends.
 Số âm tiết là số nguyên âm nằm giữa từ đó ở cuối không tính.
VD: 2 Modern, 1 Young
 Cấu trúc của một câu
S+V+O
Chỉ 1 S(chồng), 1 V(vợ) và nhiều O(con).
Câu mà có hai V thì phải chuyển về V-ing khi đó nó trở thành Danh
động từ.
Vd: Câu sai: Park is tree for customers
V V O
Câu đúng chuyển Park thành Parking.
 Mua cái gì
S+ will |

Have
Take
Get
Buy

...
Tính từ đứng trước danh từ bổ nghĩa cho danh từ(ngược với tiếng việt)
Adj + N
VD:
tiếng việt: Công nhân Giỏi
tiếng anh: giỏi công nhân
Trọng âm ngay trước –ion
Chú ý sau any là danh từ số nhiều dù câu có trợ động từ do hay does...
VD: I don’t have any friends.
Số âm tiết là số nguyên âm nằm giữa từ đó ở cuối không tính.
VD: 2 Modern, 1 Young
Cấu trúc của một câu
S + V + O
Chỉ 1 S(chồng), 1 V(vợ) và nhiều O(con).
Câu mà có hai V thì phải chuyển về V-ing khi đó nó trở thành Danh
động từ.
Vd: Câu sai: Park is tree for customers
V V O
Câu đúng chuyển Park thành Parking.
Mua cái gì
S+ will | Have
Take
Get
Buy
Vị trị từ trong tiếng anh - Người đăng: frolys2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Vị trị từ trong tiếng anh 9 10 584