Ktl-icon-tai-lieu

viết lại câu trong tiếng anh

Được đăng lên bởi chiennq2206
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 0 lần
=== CẤU TRÚC VIẾT LẠI CÂU ===
Thế này thì sợ gì mấy câu viết lại câu cùi bắp nữa
1. S + be + adj + N = S + V + adv
2. S + V + adv = S + V + with + N
3. S + remember + to do Sth = S + don’t forget + to do Sth
4. S + be + adj = What + a + adj + N!
5. S + V + adv = How + adj + S + be
6. S + V + adv = How + adv + S + V!
7. S + be + ing-adj = S + be +ed-adj
8. S + V = S + be + ed-adj
9. S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V
10. S + be + too + adj + to + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V
11. S + V + too + adv + to + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V
12. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to + V
13. S + be + too + adj + to + V = S + be + not + adj + enough + to + V
14. S + V + so + adv + that + S + V = S + do/does/did + not + V + adv + enough + to + V
15. Because + clause = Because of + noun/gerund
16. Although + clause = In spite of + Nound/gerund
17. Although + clause = Despite + Nound/gerund
18. S + V + N = S + be + adj
19. S + be + adj = S + V + O
20. S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N
21. S + often + V = S + be used to +Ving /N
22. This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/N
23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)
24. S + like ... better than ... = S + would ... than ...
25. S + prefer = S + would rather + V
26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V
27. It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth
28. S + be + PII + to + V = S + be + supposed to do sth
29. Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + be + PII
30. Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + do sth

...

 !"#$%&'
()*+#,+'-.+/*++'-
0)*++'-*++1+/
2)*+3,,#,3+4-4**+-45643,+4-4*
7)*+#,+'-.8'+'+'-.+/9
:)*++'-;41+'-.+*+#,
<)*++'-;41+'-+*+9
=)*+#,+>'-.*+#,+,->'-.
?)*+*+#,+,->'-.
@)*++A4BC'+'D,+E#F+A4BC'+4+
(G)*+#,+44+'-.+4+*+#,+4+'-.+'+*+'5+
(()*++44+'-+4+*++4+'-+'+*+'5+
(0)*+#,+4+'-.+'+*+*+#,+4+'-.+,4+4+
(2)*+#,+44+'-.+4+*+#,+4+'-.+,4+4+
(7)*++4+'-+'+*+*+-4H-4,H--+4++'-+,4+4+
(:)I,',+ ',I,',46+4H,3-
(<)J 4+ ',%,46+/4-H,3-
(=)J 4+ ',K,%,+/4-H,3-
(?)*++/*+#,+'-.
(@)*+#,+'-.*++L
0G)*+#,'4,-4+*+#,,-4+H/
0()*+46,+*+#,,-4+H/
00),63,+*+',+M*+#,+4,-4+H/
02)*+14 -%3,6,3*+14 -3',3*+M'#.,E NODPF
07)*+ D,)))#,,3')))*+14 -)))')))
0:)*+%3,6,3*+14 -3',3+
0<)*++L*+6-+E3,' 4#.,,F+'-.+4+
0=)54,5-4-4*+#,+%%4,-4-4
0?)*+#,+M+4+*+#,+%%4,-4-4
0@)%,3',,3#EQ QF*+4 -E4F+#,+M
2G)%,3',,3#EQ QF*+4 -E4F+-4
viết lại câu trong tiếng anh - Người đăng: chiennq2206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
viết lại câu trong tiếng anh 9 10 409