Ktl-icon-tai-lieu

Vui học tiếng anh

Được đăng lên bởi Hina Ichigo
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 882 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ebook Team


Create by hoangly85

Ebook Team


VUI HỌC ANH NGỮ
Xin so sánh everyone và every one, nói cho biết cách dùng của các từ
anybody, everybody, somebody.
1. Everyone (hoặc everybody) chỉ có thể được dùng để chỉ nhiều người
và không bao giờ có “of” theo sau. Còn every one có nghĩa là mỗi người
hay mỗi vật, và thường có “of” theo sau.
Ex: Everyone in the class passed the exam.
Mọi người trong lớp đều đã thi đậu.
There are 16 students and every one of them passed.
Có 16 sinh viên và mỗi người trong bọn họ đều thi đậu.
2. Anybody, everybody và somebody luôn luôn có động từ ở số ít, nhưng
chúng thường được theo sau bằng một đại từ (pronoun) số nhiều, ngoại
trừ trong văn nói và văn viết có tính cách trang trọng thì đại từ đi theo sau
có thể ở số ít.
Ex: Has everybody finished their drinks/his or her drink? (fml)
Mọi người đã uống xong chưa?
Anybody can use the library, can’t they?
Bất cứ ai đều có thể sử dụng thư viện này, phải không?
Somebody lost their coat/his coat. (fml)
Ai đó đã mất áo. (Trang trọng)
Xin so sánh nghĩa và cách dùng của error và mistake.
Error (lỗi) cũng giống như mistake nhưng:
a. Error suggests a moral wrong, mistake a misjudgement. [error ám chỉ
một sai trái về mặt đạo đức, còn mistake ám chỉ sự đánh giá sai.]
Ex: It was a mistake buying that car.
Mua chiếc xe đó là một sai lầm.
The errors of his youth.
Những lầm lỗi thời trai trẻ của anh ta.
b. Error is a more formal word. [error là một từ có tính cách trang trọng
hơn.]
Ex: Your work is full of spelling mistakes / (fml) errors.
Bài làm của bạn đầy những lỗi chính tả. (có tính cách trang trọng hơn thì
dùng errors).
c. In certain fixed phrases only one of them can be used. [Trong một số
cụm từ cố định nào đó, chỉ một trong hai từ này có thể được dùng]:
* An error of judgement/by mistake. Một sai lầm về phán đoán/ do sơ
sót.
Create by hoangly85

Ebook Team


* A small unintended mistake is a slip or an oversight. Một lỗi (mistake)
nhỏ không có chủ ý là một sự sai sót (slip) hoặc một sự bỏ sót
(oversight).
Ex: I meant to write “son” not “sun”. It was just a slip of the pen.
Tôi muốn viết “son” chứ không phải “sun”. Ðó chỉ là do viết nhầm.
By an oversight, the letter was delivered to my neighbor instead of me.
Do sơ suất, thư này đã được phát cho người láng giềng của tôi thay vì
phát cho tôi.
Sự khác nhau giữa What about và How about
Hiện nay hai cụm từ này được xem như đồng nghĩa và có sự giao hoán
nhau trong cách sử dụng.
Wha...
Ebook Team
www.updatesofts.com
Create by hoangly85
Vui học tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vui học tiếng anh - Người đăng: Hina Ichigo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Vui học tiếng anh 9 10 218