Ktl-icon-tai-lieu

wish

Được đăng lên bởi cmnhuquynhb
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 149 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần này gồm 10 câu (từ câu 1-10), mỗi câu có một động từ cho sẵn trong ngoặc. Điền dạng đúng của
động từ này vào chỗ trống.
1.
They don't have a daughter. They wish they (have)

a daughter.

2.
She behaves badly. I wish she (behave)

better.

3.
He doesn't have a car. He wishes he (have)

a car.

4.
He isn't a billionaire. He wishes he (be)

a billionaire.

5.
My friend lives in the countryside. My friend wishes she (live)

in the city.

6.
I am a worker. I wish I (not be)

a worker.

7.
My friend talks too much. I wish my friend (not talk)

8.

so much.

My father has to work very hard. I wish my father (not have)

to work so hard.

9.
Some students wish they (can)

wear casual clothes to school.

10.
I wish I (earn)

enough money to travel around the world.

Viết câu miêu tả tình huống (ở hiện tại) và câu ước sử dụng các từ gợi ý.
0. I/ very/ lazy/ and/ I/ wish/ not/ lazy.
I am very lazy and I wish I were not lazy.
1.
Our family/ be/ very/ poor/ and/ my father/ wish/ our family/ richer.

2.
My sister's result/ school/ not/ very/ good/ and/ she/ wish/ it/ be/ better.

3.
They/ live/ small/ house/ and/ they/ wish/ they/ have/ very/ big/ house.

4.
I/ study/ English/ very/ badly/ and/ I/ wish/ I/ learn/ English/ well.

5.

She/ live/ apartment/ and/ she/ wish/ she/ live/ in a house.

6.
She/ have/ stay/ home/ and/ she/ wish/ she/ be/ not/ ill.

7.
I/ live/ very/ far from/ home/ and/ I/ wish/ I/ not/ live/ so/ far/ home.

8.
Today/ weather/ be/ very/ cold/ and/ my friend/ wish/ it/ be/ warmer.

9.
She/ always/ very noisy/ and/ I/ wish/ she/ not/ make so much noise.

10.
We/ poor/ and/ we/ wish/ we/ earn/ a lot of money.
BÀI TẬP VỀ CÂU ƯỚC VỚI WISH
Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:
1. I wish he ……………. here now. (be)
2. She wishes you ……………. better. (feel)
3. I wish that you ……………. here yesterday. (be)
4. I wish he ……………. he work tonight. (finish)
5. We wish you ……………. tomorrow. (come)

6. She wishes she ……………. the window last night. (open)
7. I wish you ……………. earlier yesterday. (leave)
8. We wish they ……………. with us last weekend. (come)
9. They wish he ……………. with them the next day. (come)
10. They wish we ……………. them some food yesterday. (give)
11. We wish you ……………. yesterday. (arrive)
12. I wish I ……………. the answers. (not lose)
13. You wish you ……………. what to do last year. (know)
14. I wish that he ……………. us next year. (visit)
15. She wishes that she ……………. at home now. (be)
16. I wish I ……………. the news. (hear)
17. You wish that he ……………. ...
 !"#$%&'
()
1.
*+#,'(+'#'+ *+-+'(+ '#'+
2.
.+/+'(+/'#0 1-+/+'(+ /+2+
3.
3+#+,'(+'' 3+-++'(+ ''
4.
3+,'/00'+ 3+-++/+ '/00'+
5.
45+#0(++#+ 45+#-++0(+ +
6.
1''-6+ 1-1/+ '-6+
7.
45+#'06 1-5+#'06 
8.
wish - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
wish - Người đăng: cmnhuquynhb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
wish 9 10 179